โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
University of Phayao Hospital
ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
ประเทศไทย ประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2558[1]
วันเปิดทำการ18 มิถุนายน พ.ศ. 2561[2]
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้อำนวยการนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี
จำนวนเตียง32 เตียง[3]
เว็บไซต์uph.up.ac.th
เฟซบุ๊กUPHospital

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Hospital) เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในเขตภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขประจำภูมิภาคล้านนาตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ พะเยา เชียงราย แพร่ น่านและลำปาง

ประวัติ[แก้]

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เดิมเป็นศูนย์การแพทย์ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา บนพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างจำนวน 1,200 ล้านบาท[4] และในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.21 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลบุคลากร นิสิตและประชาชนจังหวัดพะเยา ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ครอบคลุมจังหวัดแพร่ น่าน เชียงรายและลำปาง ประกอบด้วย โรงพยาบาลขนาด 200 เตียง, โรงพยาบาลทันตกรรม, อาคารเรียน, อาคารที่พักแพทย์และหอพักนิสิต และแล้วเสร็จในปี 2560[5]

ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้มีการอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น[6] เป็นส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยและประกาศลงในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558[7] เป็นต้นไป และในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุนาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ต่อมา มติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ให้รวมยุบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยากับคณะแพทยศาสตร์ โดยให้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา" [8]


หน่วยงานภายใน[แก้]

 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • สำนักงานสนับสนุนการบริการทางการแพทย์
 • สำนักงานสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ
 • ฝ่ายการแพทย์แผนตะวันออก
 • ฝ่ายการแพทย์
 • ฝ่ายการพยาบาล
 • ฝ่ายการบริการเภสัชกรรม
 • ฝ่ายสหเวชกรรม
 • โรงพยาบาลทันตกรรม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์
 • พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย)

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกร มณฑล สงวนเสริมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 [9]
30 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 26 กันยายน พ.ศ. 2559 (รักษาการแทนครั้งที่ 2)[10]
27 กันยายน พ.ศ. 2559 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 (รักษาการแทนครั้งที่ 3)[11]
26 มีนาคม พ.ศ. 2560 - 21 กันยายน พ.ศ. 2560 (รักษาการแทนครั้งที่ 4)[12]
22 กันยายน พ.ศ. 2560 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 (รักษาการแทนครั้งที่ 5)[13]
22 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 17 กันยายน พ.ศ. 2561 (รักษาการแทนครั้งที่ 6)[14]
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 (รักษาการแทน)[15]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา ,ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, เล่ม 132 ตอนพิเศษ 121 ง, หน้า 16, 25 พฤษภาคม 2558
 2. มหาวิทยาลัยพะเยา, [http://www.up.ac.th/News_ReadV17.aspx?itemID=16655 ศูนย์การแพทย์และ รพ. ม.พะเยา เปิดให้บริการ OPD แล้ว ], 28 มิถุนายน 2561
 3. http://gishealth.moph.go.th/healthmap/info.php?maincode=41347
 4. เดลินิวส์, ศูนย์การแพทย์ มพ.ค่อยๆคืบ27 ตุลาคม 2557 สืบค้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2560
 5. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 13 มีนาคม 2557 เก็บถาวร 2021-01-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2560
 6. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2558 เก็บถาวร 2017-02-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2560
 7. ราชกิจจานุเบกษา ,ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, เล่ม 132 ตอนพิเศษ 121 ง, หน้า 16, 25 พฤษภาคม 2558
 8. มหาวิทยาลัยพะเยา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรวมยุบศูนย์การแพทย์และโรงพยบาลมหาวิทยาลัยพะเยากับคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ , สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม 2564
 9. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1980/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศุนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2017-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 10. สำหนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 771/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559
 11. สำหนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2262/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559
 12. สำหนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 707/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560
 13. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา,คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๒๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2020-10-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 14. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา,คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๑๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
 15. ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๔๗๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2020-06-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]