ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
Image-0B32 570B0971.jpg
ประเภท โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
ประเทศ ไทย ประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558[1]
สังกัด มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้อำนวยการ ศ.(พิเศษ) ดร.เภสัชกรมณฑล สงวนเสริมศรี (ผู้รักษาการแทน)
จำนวนเตียง 60 เตียง[2]

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Medical Center and Hospital) เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ในเขตภาคเหนือสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขประจำภูมิภาคล้านนาตะวันออก

ประวัติ[แก้]

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เริ่มดำเนินการก่อนสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2557 บนพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างจำนวน 1,200 ล้านบาท[3] ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้มีการอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น[4] และประกาศลงในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558[5] เป็นต้นไปทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกร มณฑล สงวนเสริมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน1)[6]
30 มีนาคม พ.ศ.2559 - 26 กันยายน พ.ศ. 2559 (รักษาการแทนครั้งที่ 2)[7]
27 กันยายน พ.ศ.2559 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 (รักษาการแทนครั้งที่ 3)[8]
26 มีนาคม พ.ศ.2560 - 21 กันยายน พ.ศ. 2560 (รักษาการแทนครั้งที่ 4)[9]
22 กันยายน พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน (รักษาการแทนครั้งที่ 5)

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา ,ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, เล่ม 132 ตอนพิเศษ 121 ง, หน้า 16, 25 พฤษภาคม 2558
  2. มหาวิทยาลัยพะเยา,ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 6 ปี ปลูกปัญญา จากรากหญ้าสู่สากล, 18 กุมภาพันธ์ 2559
  3. ศูนย์การแพทย์ มพ.ค่อยๆคืบ
  4. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2558, สืบค้นเมื่ิอ 29 ตุลาคม 2560
  5. ราชกิจจานุเบกษา ,ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, เล่ม 132 ตอนพิเศษ 121 ง, หน้า 16, 25 พฤษภาคม 2558
  6. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1980/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศุนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  7. สำหนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 771/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559
  8. สำหนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2262/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559
  9. สำหนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 707/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:สถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา