โรงเรียนเตรียมทหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก นักเรียนเตรียมทหาร)
โรงเรียนเตรียมทหาร
Armed Forces Academies Preparatory School
ตราโรงเรียนเตรียมทหาร.jpg
สถาปนา 27 มกราคม พ.ศ. 2501
ประเภท โรงเรียนทหาร-ตำรวจ
ผู้บัญชาการ พลตรี ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี
ที่ตั้ง 9 หมู่ 10 ตำบลศรีกะอาง
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
สีประจำสถาบัน แดง-น้ำเงิน-ฟ้า-เลือดหมู                 
เว็บไซต์ http://www.afaps.ac.th/

โรงเรียนเตรียมทหาร (อังกฤษ: Armed Forces Academies Preparatory School ) เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้น โรงเรียนเตรียมทหารมิได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารด้วยตนเอง หากแต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยในแต่ละปีจะมีการกำหนดจำนวนรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นแต่ละเหล่าทัพจะส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 2 ปี

ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว นักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ ตามที่นักเรียนได้สมัครและผ่านการสอบคัดเลือก

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพ หรือโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เสนอดำริต่อ สภากลาโหมว่า หากจะรวมโรงเรียน ที่อยู่ในระดับการศึกษาเดียวกัน จากกองทัพต่าง ๆ เป็นสถาบันเดียวกันก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณของชาติ ทั้งยังทำให้ผู้ศึกษามีโอกาสได้รู้จักคุ้นเคย มีความสนิทสนมกลมเกลียว มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความคิดจิตใจร่วมกัน แต่เยาว์วัย ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ สามารถประสานงานกันได้ด้วยดีและปฏิบัติงานร่วม กันอย่างมีประสิทธิภาพ สภากลาโหมได้เห็นชอบ ในดำรินี้เป็นเอกฉันท์ ในขั้นแรกให้รวมโรงเรียนเตรียมนายร้อย โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เป็นโรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดกรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2501 จึงถือว่าวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร

ผู้บัญชาการคนแรกคือ พลเอก ปิยะ สุวรรณพิมพ์ ซึ่งถือว่าเป็นปูชนีย์บุคคลของโรงเรียนเตรียมทหาร ในปี พ.ศ. 2506 กรมตำรวจได้ขอให้โรงเรียนเตรียมทหาร รับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน นายร้อยตำรวจด้วย โรงเรียน เตรียมทหารจึงเป็นศูนย์รวมเบื้องต้น สำหรับนาย ทหาร นายตำรวจ สมบูรณ์ครบถ้วยตามอุดมการณ์ที่ว่า "ความสามัคคี กลมเกลียว เป็นพลัง อันสำคัญของชาติ" ในระยะแรกนั้นโรงเรียนเตรียมทหารยังไม่มีที่ตั้งถาวรได้ใช้อาคารโรงเรียนนาย ร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวต่อมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2504 โรงเรียนเตรียมทหารได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้าง โรงเรียนเตรียมทหาร ขึ้น ณ เลขที่ 1875 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของกองสัญญาณทหารเรือ มีพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา หลังจากได้สร้างโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ย้ายมาอยู่ที่พระราม 4 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2504 ในปี พ.ศ. 2522 กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชากรกองทัพบกและกองร้อยทหารสื่อสาร ซ่อมบำรุงเขตหลังกองบัญชาการกองทัพบก ได้ย้ายออกจากพื้นที่ที่อยู่ต่อ เนื่องกัน โรงเรียนเตรียมทหารจึงได้รับพื้นนที่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเพิ่ม อีก 91 ไร่ 62 ตารางวา รวมเป็น 127 ไร่ 9 ตารางวา

ในปี พ.ศ. 2537 พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในเวลานั้นได้พิจารณาว่า สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมทหารได้ เปลี่ยนแปลงไป พื้นที่โดยรอบกลายเป็นย่านชุมชนหนาแน่น ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมเป็นมลพิษ อีกทั้งพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมทหารมีข้อจำกัดต่อการเพิ่มขีดความ สามารถในการผลิตนักเรียนเตรียมทหาร และการพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารด้านต่าง ๆ ในอนาคต จึงได้ปรึกษากับสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ตั้งโรงเรียนเตรียมทหาร ถึงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนเตรียมทหาร ไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการสนับสนุนการ ก่อสร้างจากสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์โดยได้มอบให้บริษัท คริสเตียน นีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ดำเนินการศึกษาความ เป็นไปได้ต่าง ๆ ของโครงการย้ายโรงเรียนเตรียมทหาร รวมทั้งเสนอแนะพื้นที่ตั้งโครงการ ในที่สุดได้เลือกพื้นที่ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นที่ตั้งโรงเรียนเตรียมทหารแห่งใหม่ ได้รับ การสนับสนุนจากกองทัพบก เจ้าของพื้นที่มอบพื้นที่ให้ดำเนินการ ประมาณ 2,460 ไร่ เป็นผลให้โครงการก่อสร้าง โรงเรียนเตรียมทหารแห่งใหม่เกิดขึ้น โครงการก่อสร้างโรงเรียนเตรียมทหารแห่งใหม่ ได้เริ่ม ดำเนินการมาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2539 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2541 ต่อมากองบัญชาการทหารสูงสุด ได้มีคำสั่งให้เคลื่อนย้ายโรงเรียน เตรียมทหารมายังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ เลขที่ 185 หมู่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กำหนดระยะเวลา ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 และให้สามารถเปิดการศึกษาได้ในเดือนพฤษภาคม 2543 โดย มีพิธีเคลื่อนย้ายโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าสู่ที่ตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2543 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2543 พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง ประกอบพิธีเปิดโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้น สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้น โรงเรียนเตรียมทหารมิได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารด้วย ตนเอง หากแต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยในแต่ละปีจะมีการกำหนดจำนวนรับนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นแต่ละเหล่าทัพจะส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 2 ปี

ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว นักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้ จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ ตามที่นักเรียนได้สมัครและผ่านการสอบคัดเลือก

เมื่อสำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนเหล่าทัพ หรือโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และทำงานรับใช้ประเทศชาติด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ

การแต่งกายของนักเรียนเตรียมทหาร

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

เครื่องหมายจักรดาว เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมทหาร ประกอบด้วย

  1. คบเพลิง หมายถึง การศึกษาและความรุ่งโรจน์
  2. ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพบกและตำรวจ
  3. จักรเวียนซ้าย หมายถึง เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพเรือ
  4. ดาวห้าแฉก หมายถึง เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพอากาศ

คติพจน์ประจำโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียน[แก้]

แดง น้ำเงิน ฟ้า เลือดหมู

สีแดง คือ เหล่าทหารบก

สีน้ำเงิน คือ เหล่าทหารเรือ

สีฟ้า คือ เหล่าทหารอากาศ

สีเลือดหมู คือ เหล่าตำรวจ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

รายนามผู้บัญชาการ[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พล.ต. ปิยะ สุวรรณพิมพ์ 27 มกราคม พ.ศ. 2501 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
2 พล.ต. ชิงชัย รัชตะนาวิน 13 มกราคม พ.ศ. 2515 - 30 กันยายน พ.ศ. 2520
3 พล.ต. ไพบูลย์ สิรยากร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2523
4 พล.ต. สนั่น ขยันระงับพาล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 - 30 กันยายน พ.ศ. 2525
5 พล.ต. โกมล เกษรสุคนธ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2527
6 พล.ต. นิยม ศันสนาคม 29 สิงหาคม พ.ศ. 2527 - 30 กันยายน พ.ศ. 2528
7 พล.ต. ธีรวัฒน์ เอมะสุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 - 30 กันยายน พ.ศ. 2531
8 พล.ต. ชัยณรงค์ หนุนภักดี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 - 30 กันยายน พ.ศ. 2532
9 พล.ต. พนม จีนะวิจารณะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - 30 กันยายน พ.ศ. 2534
10 พล.ต. มนัส คล้ายมณี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2536
11 พล.ต. ปรีชา สามลฤกษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 30 กันยายน พ.ศ. 2538
12 พล.ต. ประพาฬ นิลวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 30 กันยายน พ.ศ. 2541
13 พล.ต. สุเทพ โพธิ์สุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544
14 พล.ต. ธีระศักดิ์ ฤทธิวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน 2547
15 พล.ต. พอพล มณีรินทร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน 2549
16 พล.ต. พรพิพัฒน์ เบญญศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน 2552
17 พล.ต. รักบุญ มนต์สัตตา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน 2554
18 พล.ต. สุรสิทธิ์ ถาวร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน 2555
19 พล.ต. บุญชู เกิดโชค 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน 2556
20 พล.ต. ชัยชนะ นาคเกิด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน 2557
21 พล.ต. ชนินทร์ โตเลี้ยง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน 2559
22 พล.ต. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

รายนามนักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียง (เรียงลำดับตามรุ่น)[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]