ข้ามไปเนื้อหา

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11
ชุดที่ 10 ชุดที่ 12
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ26 มกราคม พ.ศ. 2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519
(0 ปี 351 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเสนีย์ 2 (2518)
คณะรัฐมนตรีคึกฤทธิ์ (2518-2519)
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก269
ประธานประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
รองประธานประมวล กุลมาตย์
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
จนถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2518
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ตั้งแต่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2518
ผู้นำฝ่ายค้านหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ตั้งแต่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2518
พรรคครองพรรคประชาธิปัตย์ (2518)
รัฐบาลผสมพรรคกิจสังคม (2518-2519)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11 (26 มกราคม พ.ศ. 2518 - 12 มกราคม พ.ศ. 2519) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 269 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรง แบบผสม ระหว่างเขตกับแบ่งเขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519 โดยมีสาเหตุมาจากพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลขาดเอกภาพ ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารราชการแผ่นดิน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 23 15 5 5 17 2 5 72
ธรรมสังคม - 8 4 20 5 3 5 45
ชาติไทย 2 9 1 11 3 1 1 28
เกษตรสังคม - 9 3 4 1 1 1 19
กิจสังคม 1 3 5 5 2 2 - 18
สังคมชาตินิยม - 5 2 6 1 2 - 16
พลังใหม่ - 3 2 7 - - - 12
สังคมนิยมแห่งประเทศไทย - - 1 9 2 - - 12
แนวร่วมสังคมนิยม - - - 10 - - - 10
สันติชน - 2 3 - - 3 - 8
ประชาธรรม - - - 6 - - - 6
ไท - 1 1 1 - 1 - 4
ฟื้นฟูชาติไทย - 1 - 2 - - - 3
สยามใหม่ - - 1 2 - - - 3
ประชาธิปไตย - 1 - - 1 - - 2
พลังประชาชน - 1 - 1 - - - 2
แผ่นดินไทย - - - 2 - - - 2
อธิปัตย์ - - - 1 1 - - 2
พัฒนาจังหวัด - 1 - - - - - 1
เสรีชน - - 1 - - - - 1
แรงงาน - - 1 - - - - 1
เศรษฐกร - - - 1 - - - 1
เกษตรกร - - - - - - 1 1
รวม 26 59 30 93 33 15 13 269

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพฯ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 พันเอกประกอบ ประยูรโภคราช พรรคชาติไทย
ประทวน รมยานนท์ พรรคชาติไทย
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พรรคกิจสังคม
2 วีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
ดำรง ลัทธพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
สมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์
3 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์
ยวด เลิศฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
เล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์
4 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พรรคประชาธิปัตย์
ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ พรรคประชาธิปัตย์
แนบ ผ่องแผ้ว พรรคประชาธิปัตย์
5 สิงห์โต จ่างตระกูล พรรคประชาธิปัตย์
วิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ พรรคประชาธิปัตย์
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์
สมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์
พิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
7 พรรณทิพา วัชโรบล พรรคประชาธิปัตย์
เปลื้อง ณ นคร พรรคประชาธิปัตย์
พลเรือเอกหลวงชลธารพฤติไกร พรรคประชาธิปัตย์
8 พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ พรรคประชาธิปัตย์
ทอง ธนกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์
ธาดา สงวนพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์
9 สุดจิตต์ จำปีทอง พรรคประชาธิปัตย์
เสริมชาติ ยามะรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์
มีชัย พันธุวร พรรคประชาธิปัตย์
เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์
ชัยนาท 1 ทินกร ปรีชาพันธุ์ พรรคธรรมสังคม
สมหวัง ศรีชัย พรรคพลังใหม่
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคธรรมสังคม
นครปฐม 1 สราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์
ประยงค์ โมกขพันธ์ พรรคชาติไทย
ถวิล พวงสำลี พรรคฟื้นฟูชาติไทย
นครสวรรค์ 1 ประสงค์ วงศ์สุนทร พรรคเกษตรสังคม
ประวัติ เนียรภาค พรรคเกษตรสังคม
ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคกิจสังคม
2 วสันต์ อินทรสูต พรรคเกษตรสังคม
สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม
ประเทือง คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม
นนทบุรี 1 แสวง ศรีมาเสริม พรรคประชาธิปัตย์
ประยูร จอประยูร พรรคประชาธิปัตย์
ปทุมธานี 1 จรูญ กุวานนท์ พรรคสังคมชาตินิยม
ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคสันติชน
พระนครศรีอยุธยา 1 ประมวล สภาวสุ พรรคกิจสังคม
อนันต์ บูรณวนิช พรรคสันติชน
2 อุทัย ชุณหะจันทน พรรคสังคมชาตินิยม
ประเสริฐ บุญสม พรรคสังคมชาตินิยม
พิจิตร 1 วิศาล ภัทรประสิทธิ์ พรรคพัฒนาจังหวัด
ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคพลังใหม่
ยะเลิศร์ วงศ์ทองเหลือ พรรคประชาธิปัตย์
พิษณุโลก 1 อนันต์ ภักดิ์ประไพ พรรคไท
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย
2 นาวาอากาศโทสุรปาณี ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์
ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคกิจสังคม
เพชรบูรณ์ 1 เทียนชัย อุทัยวงศ์ พรรคธรรมสังคม
ปัญจะ เกสรทอง พรรคเกษตรสังคม
2 ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ พรรคประชาธิปัตย์
เกษม บุตรขุนทอง พรรคประชาธิปัตย์
ลพบุรี 1 นิยม วรปัญญา พรรคสังคมชาตินิยม
บุญมี ปาร์มวงศ์ พรรคเกษตรสังคม
2 ประเสริฐ สายพิมพ์ พรรคชาติไทย
เฉลิมชัย ทองตันไตรย์ พรรคพลังใหม่ เสียชีวิต 4 ธันวาคม 2518 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สมุทรปราการ 1 สนิท กุลเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
สุธีร์ อัศวาณิชย์ พรรคประชาธิปัตย์
วัฒนา อัศวเหม พรรคสังคมชาตินิยม
สมุทรสงคราม 1 สุนทร ยิ่งนคร พรรคประชาธิปไตย
สมุทรสาคร 1 สุรินทร์ เทพกาญจนา พรรคธรรมสังคม
ณรงค์ สุนทรวร พรรคประชาธิปัตย์
สระบุรี 1 สละ หนูเงิน พรรคชาติไทย
พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย
พันโทประเสริฐ สุดบรรทัด พรรคธรรมสังคม
สิงห์บุรี 1 สวัสดิ์ ขวัญเมือง พรรคชาติไทย
สุโขทัย 1 พจน์ เกิดผล พรรคชาติไทย
ไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล พรรคประชาธิปัตย์
ธวัช สุรินทร์คำ พรรคประชาธิปัตย์
สุพรรณบุรี 1 บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคธรรมสังคม
ทองหยด จิตตวีระ พรรคธรรมสังคม
วิรัช วัฒนไกร พรรคชาติไทย
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย
พีร์ บุนนาค พรรคพลังประชาชน
อ่างทอง 1 บุญส่ง ภู่พานิช พรรคเกษตรสังคม
อรุณ เอี่ยมเอก พรรคธรรมสังคม
อุทัยธานี 1 ศิริ ทุ่งทอง พรรคเกษตรสังคม

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย
พายัพ กาญจนารัณย์ พรรคเกษตรสังคม
สัณฐาน สุริยะคำ พรรคพลังใหม่
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคเกษตรสังคม
ฤทธิ์ อินทนันท์ พรรคกิจสังคม
ประพันธ์ อัมพุช พรรคสันติชน
3 เชวง วงศ์ใหญ่ พรรคสันติชน
ประสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา พรรคกิจสังคม
เชียงใหม่ 1 ทองดี อิสราชีวิน พรรคประชาธิปัตย์ เสียชีวิต 7 เมษายน 2518
อินทร์สม ไชยซาววงศ์ เลือกตั้งใหม่ 28 มิถุนายน 2518
ธวัชชัย นามวงศ์พรหม พรรคไท
ปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคสันติชน
2 ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
อารีย์ วีระพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
3 อินสอน บัวเขียว พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
ส่งสุข ภัคเกษม พรรคประชาธิปัตย์
น่าน 1 ประเสริฐ ทุ่งสี่ พรรคประชาธิปัตย์
สมบูรณ์ บัณฑิต พรรคธรรมสังคม
แพร่ 1 คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ พรรคสังคมชาตินิยม
เมธา เอื้ออภิญญกุล พรรคธรรมสังคม
จ่าสิบเอกสมชาย อินทราวุธ พรรคเสรีชน
แม่ฮ่องสอน 1 นรินทร์ศร รัตนไพฑูรย์ พรรคพลังใหม่
ลำปาง 1 สอาด ปิยวรรณ พรรคแรงงาน
ดุสิต พานิชพัฒน์ พรรคกิจสังคม
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม
พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคธรรมสังคม
ลำพูน 1 สมาน ชมภูเทพ พรรคกิจสังคม
สันติ์ เทพมณี พรรคเกษตรสังคม
อุตรดิตถ์ 1 บรรลือ น้อยมณี พรรคสังคมชาตินิยม
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคธรรมสังคม
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสยามใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 ทองเส็ง ภูวิชัย พรรคประชาธิปัตย์
ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์
2 มานิต ไสยวิจิตร พรรคเกษตรสังคม
พิชัย ยันตะบุตย์ พรรคกิจสังคม
ขอนแก่น 1 แคล้ว นรปติ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
เจริญ ปราบณศักดิ์ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
วิรัช กมุทมาศ พรรคพลังใหม่
2 สันติ์ อรุโณทัย พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
สว่าง ตราชู พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย
3 ทองปักษ์ เพียงเกษ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
กระแส ชนะวงศ์ พรรคพลังใหม่
ชัยภูมิ 1 สุระ ชัยวิรัตนะ พรรคประชาธรรม
สมัคร ชาลีกุล พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
บุญเกิด หิรัญคำ พรรคอธิปัตย์
2 จรูล กมลเพชร พรรคชาติไทย
วิจิตร วงษานุทัศน์ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
นครพนม 1 ไขแสง สุกใส พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
เฉลียว ดีวงษ์ พรรคธรรมสังคม
ถนอม แสงสุริยจันทร์ พรรคกิจสังคม
2 แสวง ธวัชวะชุม พรรคธรรมสังคม
มงคล บุพศิริ พรรคสังคมชาตินิยม
นครราชสีมา 1 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย
เจริญ เปรมฤทัยรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
สุวรรณ ธนกัญญา พรรคธรรมสังคม
2 บุญทัน ดอกไธสง พรรคธรรมสังคม
องอาจ ตั้งสถิตชัย พรรคประชาธรรม
สนิท วงศ์เบญจรัตน์ พรรคชาติไทย
3 ร้อยเอกเต็มศักดิ์ ช่างหล่อ พรรคฟื้นฟูชาติไทย
พันจ่าเอกชูศักดิ์ ทาระคำ พรรคฟื้นฟูชาติไทย
สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย
4 มงคล สุคนธขจร พรรคชาติไทย
มนูญ สันติวงศ์ พรรคประชาธรรม
บุรีรัมย์ 1 ประเสริฐ เลิศยะโส พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
จำลอง วงษ์ทอง พรรคธรรมสังคม
สมาน มณีราชกิจ พรรคชาติไทย
2 บุญเยี่ยม โสภณ พรรคธรรมสังคม
จรูญ ปราบริปูตลุง พรรคธรรมสังคม
ปกรณ์ กุลกำจร พรรคไท
มหาสารคาม 1 อุดมพร ขอเพิ่มกลาง พรรคกิจสังคม
สวาท ศิริโกมุท พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
ดิลก มะลิมาศ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
2 อัมพล จันทรเจริญ พรรคธรรมสังคม
ยุทธพล ศรีมุงคุณ พรรคประชาธิปัตย์
ยโสธร 1 อุดร ทองน้อย พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
สุทิน ใจจิต พรรคเกษตรสังคม
ประยงค์ มูลสาร พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
ร้อยเอ็ด 1 สนิท ขุราษี พรรคพลังใหม่
ชู อุ่นสมัย พรรคชาติไทย
สุนีรัตน์ เตลาน พรรคแผ่นดินไทย
2 ชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคพลังใหม่
ถวิล พิมพ์มหินทร์ พรรคเกษตรสังคม
ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ พรรคชาติไทย
เลย 1 ปรีชา เพ็ชรสิงห์ พรรคธรรมสังคม
ประดิษฐ์ เสริฐศรี พรรคสังคมชาตินิยม
ชาญยุทธ สุทธิรักษ์ พรรคธรรมสังคม
ศรีสะเกษ 1 สง่า วัชราภรณ์ พรรคธรรมสังคม
มานิต อุทธิเสน พรรคแผ่นดินไทย
มานิตย์ พรหมมานนท์ พรรคเกษตรสังคม
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคธรรมสังคม
สุจินต์ เชาว์วิศิษฐ พรรคธรรมสังคม
เริ่มรัฐ จิตรภักดี พรรคเศรษฐกร
สกลนคร 1 ว่าที่ร้อยตรีสะเทื้อน ตุละวรรณ พรรคกิจสังคม
สถาปน์ ศิริขันธ์ พรรคธรรมสังคม
2 เรือโทอุทิศ นวลมณี พรรคธรรมสังคม
ดาบชัย อัคราช พรรคชาติไทย
สุรินทร์ 1 บุญเกิด นาคดี พรรคประชาธรรม
คำ คงจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์
สมัคร เจริญรัตน์ พรรคประชาธรรม
2 สุธี ภูวพันธ์ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
รามิศร ภัทรภานี พรรคธรรมสังคม
ศิริ ผาสุก พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
หนองคาย 1 นิตินัย นาครทรรพ พรรคพลังใหม่
สุกาญจน์ นารายนะคะมิน พรรคสังคมชาตินิยม
2 ธเนตร เอียสกุล พรรคสังคมชาตินิยม
สลัด สุวรรณรอด พรรคสังคมชาตินิยม
อุดรธานี 1 ประยูร สุรนิวงศ์ พรรคพลังใหม่
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พรรคพลังประชาชน
สมเจตน์ ฤกษะสุต พรรคธรรมสังคม
2 พันเอกสมคิด ศรีสังคม พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
โสภณ วีรชัย พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
สุรยุทธ กิติราช พรรคพลังใหม่
3 สม วาสนา พรรคสยามใหม่
เติม สืบพันธุ์ พรรคสยามใหม่
อุบลราชธานี 1 ประวิทย์ ศรีธัญรัตน์ พรรคกิจสังคม
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคสังคมชาตินิยม
ประทีป ทองคำใส พรรคธรรมสังคม
2 ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคประชาธรรม
เพียร พุ่มจันทร์ พรรคธรรมสังคม
สมาน งามสนิท พรรคธรรมสังคม
3 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคชาติไทย
วิชัย เสวะมาตย์ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 ปริญญา จูฑามาตย์ พรรคประชาธิปัตย์
ชุมพร 1 ประมวล กุลมาตย์ พรรคธรรมสังคม
ณรงค์ บุษยวิทย์ พรรคชาติไทย
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์
ประกิต รัตตมณี พรรคประชาธิปัตย์
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์
โสภณ วัชรสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์
2 ร้อยตำรวจโทระบิล นานากุล พรรคกิจสังคม
ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
อาคม สุวรรณนพ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
3 มนัส สุวรรณรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
เสริม มุสิกวัตร พรรคประชาธิปัตย์
นราธิวาส 1 สิดดิก สารีฟ พรรคประชาธิปัตย์
ถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคธรรมสังคม
ปัตตานี 1 ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคชาติไทย
กำธร ลาชโรจน์ พรรคชาติไทย
สุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคเกษตรสังคม
พังงา 1 บรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม
พัทลุง 1 อ่ำ รองเงิน พรรคอธิปัตย์
เจริญ หนูสง พรรคประชาธิปไตย
ภูเก็ต 1 อมรศักดิ์ องค์สรณะคม พรรคประชาธิปัตย์
ยะลา 1 ประสาท ไชยะโท พรรคธรรมสังคม
ระนอง 1 การุณ โฆษิตสกุล พรรคสังคมชาตินิยม
สงขลา 1 คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์
วิจิตร สุคันธพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์
2 ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์
จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคธรรมสังคม
สตูล 1 ชูสิน โคนันทน์ พรรคธรรมสังคม
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์
วิจิตร ยืนนาน พรรคประชาธิปัตย์
ชื่น ทองศิริ พรรคประชาธิปัตย์

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ พรรคไท
ประหยัด ธรรมสาคร พรรคธรรมสังคม
ฉะเชิงเทรา 1 อนันต์ ฉายแสง พรรคสันติชน
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พรรคสังคมชาตินิยม
เกษม สรศักดิ์เกษม พรรคประชาธิปัตย์
ชลบุรี 1 อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคประชาธิปัตย์
บุญชู โรจนเสถียร พรรคกิจสังคม
2 ดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคสันติชน
ประจวบ ศิริวรวาท พรรคชาติไทย
ตราด 1 ประชุม รัตนเพียร พรรคธรรมสังคม
ปราจีนบุรี 1 บุญส่ง สมใจ พรรคธรรมสังคม
โปร่ง เจริญรัตน์ พรรคกิจสังคม
พันตรีทองคำ เสมะกนิษฐ์ พรรคสังคมชาตินิยม
ระยอง 1 ชำนาญ ผุดผ่อง พรรคสันติชน
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ พรรคเกษตรสังคม

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 แผน สิริเวชชะพันธ์ พรรคเกษตรสังคม
พลโทชาญ อังศุโชติ พรรคธรรมสังคม
ฉิม ชอบธรรม พรรคประชาธิปัตย์
ตาก 1 เทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคธรรมสังคม
พีระพงศ์ อิศรภักดี พรรคประชาธิปัตย์
เพชรบุรี 1 ปิยะ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย
อุดม ผาสุก พรรคประชาธิปัตย์
ราชบุรี 1 สมศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ พรรคเกษตรกร
วินิจ วังตาล พรรคธรรมสังคม
2 จรูญ วัฒนากร พรรคธรรมสังคม
นิพนธ์ ศศิธร พรรคธรรมสังคม

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ (พรรคสังคมชาตินิยม)

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประมวล กุลมาตย์ (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ส่งสุข ภัคเกษม (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการคมนาคม จรูญ วัฒนากร (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ ยวด เลิศฤทธิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการการทหาร สถาปน์ ศิริขันธ์ (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการปกครอง มานิต อุทธิเสน (พรรคแผ่นดินไทย)

ประธานกรรมาธิการการวัฒนธรรมและสังคม เปลื้อง ณ นคร (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการการศึกษา ปรีชา เพ็ชรสิงห์ (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการเศรษฐกิจ สุจินต์ เชาว์วิศิษฐ (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข ปรีชา มุสิกุล (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม พลเรือตรี หลวงชลธารพฤฒิไกร (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ สอาด ปิยวรรณ (พรรคแรงงาน) [1]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]