สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดชัยภูมิ มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 4 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดชัยภูมิมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 4 คน คือ พิชิต ชัยวิรัตนะ สุริยน ภูมิรัตนประพิณ สุชน ชาลีเครือ และ นิรัตน์ อยู่ภักดี

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 พิชิต ชัยวิรัตนะ พรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา
2 สุริยน ภูมิรัตนประพิณ พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
3 สุชน ชาลีเครือ พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
4 นิรัตน์ อยู่ภักดี อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 พรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]