บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Faculty of Graduet Studies, Rajabhat Maha Sarakham University
ชื่อย่อบว. / GS
คติพจน์พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ
ที่อยู่
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
สี   สีเทา-สีฟ้า
เว็บไซต์http://gs.rmu.ac.th/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Graduet Studies, Rajabhat Mahasarakham University) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประสานความร่วมมือกับหลักสูตรและคณะต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาและควบคุมการศึกษาให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างคณะ[แก้]

การแบ่งส่วนงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 • สำนักงานคณบดี
 • กลุ่มงานอำนวยการ
 • กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
 • กลุ่มงานบริการการศึกษา
 • กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
 • ฝ่ายบริหาร แผนงาน และ ประกันคุณภาพ
 • วิชาการ บริการวิชาการ และ วิจัย

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

คณะครุศาสตร์[1]

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
 • สาขาคณิตศาสตรศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

 • สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[2]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
 • สาขาวิขาเคมีศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเคมีศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[3]

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • หลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
 • หลักสูตรสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร[4]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ[5]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

 1. "หลักสูตรภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.
 2. หลักสูตรการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.
 4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]