ข้ามไปเนื้อหา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Faculty of Agricultural Technology, Rajabhat Maha Sarakham University
ชื่อย่อทลก. / AGT
สถาปนา14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 (25 ปี)
คณบดีรศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี
ที่อยู่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วารสารวารสารเกษตรพระวรุณ
สี  สีเขียว
เว็บไซต์http://agt.esandev.com/

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Agricultural Technology, Rajabhat Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ในฐานะคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเป็นหนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ประวัติ

[แก้]

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2468 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนประถมกสิกรรม จังหวัดมหาสารคาม จัดสอนรายวิชาเกษตรกรรมในกลุ่มวิชาพื้นฐานของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) พ.ศ. 2510 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกเกษตรกรรม ต่อมาในปีพ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูมหาสารคาม จัดการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) โปรแกรมวิชาเกษตรกรรม พ.ศ. 2527 นอกจากนี้ ภาควิชาเกษตรศาสตร์เปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่นนอกจากวิชาชีพครู ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ โปรแกรมวิชาส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร และสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคอาชีพ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวบาล[1]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 วิทยาลัยครูมหาสารคามเห็นว่าหลักสูตรสามารถพัฒนาขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาได้ จึงได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Rajabhat Institute” และต่อท้ายด้วยชื่อเดิมหรือชื่อจังหวัด ทำให้ในวันที่ 25 มกราคม 2538 จึงได้มีการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคาม และดำเนินงานตามพระราชบัญญติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538[2] และวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏจึงเกิดเป็น “สถาบันราชภัฏมหาสารคาม” ส่งผลให้โครงการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ต้องชะลอการจัดตั้งไปก่อน

ในปีพ.ศ. 2542 จึงได้มีการยกฐานะโครงการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ขึ้นเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏมหาสารคาม” มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวบาล โดยที่สำนักงานคณะตั้งอยู่ริมห้วยคะคางฝั่งตะวันตกบนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน แปลงปฏิบัติการด้านพืช เรือนเพาะชำ สถานที่ปฏิบัติการด้านประมง และฟาร์มปฏิบัติการด้านเลี้ยงสัตว์

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547[3] ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคามเปลี่ยน สถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” และคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ก็ได้ยกฐานะเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 จนถึงปัจจุบัน[4]

โครงสร้างหน่วยงาน

[แก้]

โครงสร้างการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีดังนี้[5]

 • สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • กลุ่มงานอำนวยการ
 • กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
 • กลุ่มงานบริการการศึกษา
 • กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

หลักสูตร

[แก้]
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[6]
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
 • สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีจักรกล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

อ้างอิง

[แก้]
 1. "ประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.
 2. พระราชบัญญติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
 4. "ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.
 5. "โครงสร้างหน่วยงาน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-14. สืบค้นเมื่อ 2021-06-14.
 6. หลักสูตรการศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]