สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Logo MFU.png
ชื่ออังกฤษSchool of Medicine, Mae Fah Luang University
ที่อยู่333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
วันก่อตั้ง18 มกราคม พ.ศ. 2555
คณบดีพลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร
สีประจำคณะ     สีเขียวใบไม้
สัญลักษณ์งูพันคบเพลิง
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลกลาง
เว็บไซต์www.mfu.ac.th/school/medicine
เฟซบุ๊กhttps://th-th.facebook.com/med.mfu/


สำนักวิชาแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ชื่ออังกฤษ School of Medicine, Mae Fah Luang University) เป็นโรงเรียนแพทย์ในจังหวัดเชียงรายของรัฐลำดับที่ 19 ผ่านการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภาแล้ว

ประวัติ[แก้]

ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์ในชนบทมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจาย แพทย์สู่ชนบทยังเป็นปัญหาสําคัญมาโดยตลอด แม้จะมีความพยายามแก้ไขด้วยมาตรการต่างๆ แต่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จ แพทย์ที่จบใหม่ยังคงต้องการมาศึกษาต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนแพทย์ใน กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใหญ่ๆ และไม่ต้องการกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบท การจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ แนวใหม่ที่มุ่งผลิตแพทย์ที่มีแนวคิดใหม่ตรงความต้องการของชุมชน มีจิตใจรักผูกพันและต้องการปฏิบัติงาน อยู่ในชุมชน จึงเป็นทางออกสําคัญทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา ของหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาอาจารย์และคัดเลือกนักศึกษาให้เหมาะสมกับหลักสูตร โดยหลักการสําคัญ ของแพทยศาสตร์แนวใหม่คือ หลักสูตรเน้นการผลิตแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Physicians) ซึ่งเป็นสาขาวิชาเฉพาะทางการแพทย์ที่เน้นดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม ผสมผสานเชื่อมโยงวิชา วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กับพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึง การเรียนการสอนและการ ค้นคว้าวิจัย มุ่งเน้นผลการรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นหลัก โดยอาศัยชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างแนวคิด การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของคนในท้องถิ่น เพื่อผลิตแพทย์ แนวคิดใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน มีจิตใจรักชุมชน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิด ของตนเองได้อย่างยั่งยืน

จากปัญหาขาดแคลนแพทย์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยและรัฐบาล ที่มีต่อสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเพื่อเป็นแหล่งสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีความพร้อมและศักยภาพในการรองรับการผลิตแพทย์โดยเน้น เวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีสํานักวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุข คือ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สํานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารและครุภัณฑ์ประกอบอาคารปรีคลินิก ที่สามารถใช้ในการ จัดการเรียนการสอนในชั้นเตรียมแพทย์และชั้นปรีคลินิก มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เน้นการแพทย์ ทางเลือก ตลอดจนมีโครงการที่จะจัดตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน ชั้นคลินิก จึงเห็นสมควรจัดตั้งสํานักวิชาแพทยศาสตร์ ทําหน้าที่ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวขึ้น ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อผลิตแพทย์แนวคิดใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน มีจิตใจรัก ชุมชน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดของตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555  เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐในด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและเพิ่มจำนวนแพทย์เพื่อสนองตอบตามความต้องการของ ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และทำการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จำนวน 32 คน โดยมี พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ นพดล วรอุไร อดีตประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ในปีพ.ศ. 2561 ได้มีการเปิดให้บริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเวลาต่อมา ณ จังหวัดเชียงรายทำเนียบคณบดี[แก้]


คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ นพดล วรอุไร พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดทำการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตร 6 ปี

ปริญญาตรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดําเนินภารกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้ยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนา มีทิศทางการพัฒนาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การจัดตั้ง สํานักวิชาและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ต่อความต้องการ ดังนั้น การเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนี้เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อ ค้นคว้าวิจัยแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ใหม่ รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์และวิชาการทางการแพทย์แก่ ประชาชนโดยรวม และสามารถดํารงตนอยู่ได้ในชุมชนและเป็นที่พึ่งของชุมชน

 • ปรัชญา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ใฝ่รู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง มีทักษะ เจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และแพทยศาสตร์ที่เหมาะสม ทั้งในด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ รู้จักคิดพิจารณา วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสาร นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม แห่งวิชาชีพ มีคุณลักษณะของผู้นํา อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ สามารถดํารงตน อยู่ได้ในชุมชนและเป็นที่พึ่งของชุมชน

 • วัตถุประสงค์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (หลักสูตร พ.ศ. 2556) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพแพทย์
 • มีความเชื่อมั่น ศรัทธาและความภาคภูมิใจในวิชาชีพแพทย์
 • มีความสนใจใฝ่รู้ขวนขวายและค้นคว้า มีวิจารณญาณ สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง มีศักยภาพในการทําวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งการวิจัยทางการแพทย์ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
 • มีความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อเนื่อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะในการสื่อความหมายและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล มีความสามารถ ในการทํางานร่วมกัน การเขียนรายงาน การนําเสนอและการถ่ายทอดความรู้
 • มีความรู้ความสามารถในหลายๆด้าน (พหุศักยภาพ) สามารถปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาตนเอง ในการประกอบวิชาชีพแพทย์และด้านการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นํา มีความรู้ความสามารถด้าน เวชศาสตร์ครอบครัว อย่างเด่นชัดและสามารถให้การอบรมด้านการแพทย์การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการสาธารณสุขแก่ชุมชนและสังคมโดยรวมได้เป็นอย่างดีและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ ในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม โดยคํานึงถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ทุกแง่มุม ทั้งในด้านร่างกายจิตใจครอบครัวสังคม และสิ่งแวดล้อม
 • มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์และความรู้ความสามารถของตนเอง
 • มีความสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในชุมชนเมือง และในชนบท เป็นที่พึ่งของประชาชน ครอบครัว และชุมชน
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถประยุกต์และเลือกใช้เทคโนโลยีในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ ให้สุขศึกษา ส่งเสริม สุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการวางแผนครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามความจําเป็น และเศรษฐฐานะของผู้ป่วยและสังคม
 • ปณิธาน

มุ่งสร้างแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ใฝ่รู้ค้นคว้าด้วยตนเอง มีทักษะและเจตคติ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทยศาสตร์ที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีลักษณะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

 • วิสัยทัศน์

"สถาบันการแพทย์ชั้นนำเพื่อชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

 • อัตลักษณ์

ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูจรรยาบรรณ

มุ่งมั่นเพื่อชุมชน คิดค้นและวิจัย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้านภาษา

ศรัทธาความเป็นไทย

 • ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

 • ระบบการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และตามแผนการการจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานที่จัดการเรียนการสอน[แก้]

ระดับชั้นเตรียมแพทย์และปรีคลินิค (ชั้นปีที่ 1-3) ทำการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) ทำการจัดการเรียนการสอน ณ โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย[แก้]

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถาบันร่วมผลิตแพทย์[แก้]

โรงพยาบาลที่ผลิตแพทย์ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) โดยได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก" ในสถาบันที่ร่วมผลิตแพทย์ในสังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ (โรงพยาบาลหลัก) จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ (โรงพยาบาลสมทบ) จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ (โรงพยาบาลชุมชน) จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลพญาเม็งราย เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลพาน เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลแม่สรวย เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลแม่สาย เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเชียงแสน เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย กระทรวงสาธารณสุข

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]