ข้ามไปเนื้อหา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
School of Medicine,
Mae Fah Luang University
คติพจน์"สถาบันการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อชุมชนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"
สถาปนา18 มกราคม พ.ศ. 2555
(12 ปี 157 วัน)
คณบดีศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์[1]
ที่อยู่
วารสารวารสารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สี  สีเขียวใบไม้
มาสคอต
ชื่อสำนักวิชาบนพื้นวงกลมสีเขียวล้อมพระนามาภิไธยย่อ ส.ว.
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลลำพูน
เว็บไซต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Medicine, Mae Fah Luang University) เป็นโรงเรียนแพทย์ในจังหวัดเชียงรายของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 19 ของประเทศไทย ได้รับการรับรองจากแพทยสภา โดยมีพันธกิจในการสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม แห่งวิชาชีพแพทย์ ให้บริการวิชาการ และบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล สร้างงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นสถาบันการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อชุมชนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน[2]

สถานที่ตั้งปัจจุบันของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คือ เลขที่ 365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555  เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐในด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและเพิ่มจำนวนแพทย์เพื่อสนองตอบตามความต้องการของท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และทำการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จำนวน 32 คน โดยมี พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ นพดล วรอุไร อดีตประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[3]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยในช่วงแรกได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลในสังกัดของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุขในการร่วมผลิตแพทย์ตามนโยบายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย และหลังจากนั้นสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเริ่มพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นโรงพยาบาลหลักในการทำการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ โดยมีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ทั้ง 3 แห่งในการพัฒนาทางด้านวิชาการและบริการร่วมกัน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเพื่อเป็นโรงพยาบาลหลักของ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ต่อไป ซึ่งการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วเสร็จ และจะเริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป[4]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ นพดล วรอุไร พ.ศ. 2555 - 2563
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภกร โรจนนินทร์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดทำการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตร 6 ปี

หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริญญาตรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีโครงการรับนักศึกษาแพทย์เข้าทำการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทั้งสิ้น 3 โครงการ โดยจัดให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ทั้ง 3 แห่ง ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก และมีการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบ โควตา 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (Quota)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ นักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้จะทำการเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน โครงการนี้จะดำเนินการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

 • โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบ โควตา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (Quota)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี นักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้จะทำการเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร โครงการนี้จะดำเนินการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

 • โครงการรับตรงร่วมกับ กสพท. (Direct Admissions)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทั่วประเทศ โดยรับสมัครร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) นักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้จะทำการเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร โครงการนี้จะดำเนินการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

 • ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

 • ระบบการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และตามแผนการการจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาควิชา[แก้]

ปัจจุบันสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีภาควิชาทั้งสิ้น 23 ภาควิชา ดังต่อไปนี้[5]

ภาควิชา[แก้]

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและสถาบันร่วมผลิตแพทย์[แก้]

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) ณ โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ร่วมกับทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์อีก 3 โรงพยาบาล โดยได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก" ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ร่วมผลิตแพทย์ในสังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอน และเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการบริการร่วมกับทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเน้นมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตแพทย์จากทุกสถาบันชั้นคลินิกภายใต้การประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้มีคุณภาพเดียวกัน โดยมีดังนี้

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมและประเพณีของสำนักวิชาแพทยศาสตร์[แก้]

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักวิชา โดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและประเพณีอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์เอง หรือเป็นกิจกรรมที่เข้าร่วมกับสถาบันแพทยศาสตร์อื่น ๆ ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าย และการรับน้องใหม่[แก้]

กิจกรรม How to live and learn

 • จัดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และบางส่วนต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรเร่งรัด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษต่อไป และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายที่นักศึกษารุ่นพี่ได้เตรียมไว้ เพื่อต้อนรับน้องใหม่ อย่างเช่น กิจกรรมน้องใหม่ปลูกป่า น้องใหม่ใส่บาตร กิจกรรมจุดเทียนส่องใจ เป็นต้น ก่อนที่จะเข้าสู่การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเริ่มต้นเข้าเรียนชั้นปี 1 พร้อมกันในวันเปิดภาคการศึกษา

งานแรกพบ สพท. (สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย)

 • จัดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ภายหลังจากการประกาศผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว โดยงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรับน้องให้แก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ใหม่ทั่วประเทศ ซึ่งงานนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ ๆ ได้ไปสนุกกัน มีทั้งกิจกรรมเวียนฐาน กิจกรรมสันทนาการ รวมไปถึงแนะนำองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย โดยจุดประสงค์หลักของงานนี้คือการให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ใหม่ต่างสถาบันได้มารู้จักกัน

กิจกรรมงานสานสัมพันธ์แรกพบแพทยศาสตร์

 • กิจกรรมรับน้องใหม่ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้จักมหาวิทยาลัยรวมถึงสำนักวิชาแพทยศาสตร์ให้มากขึ้น และเป็นการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่ ๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้อง-พี่

ค่ายหมอน้องใหม่ร่วมใจพัฒนาสังคม

 • สโมสรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมดี ๆ ขึ้นในชื่อว่า "หมอน้องใหม่ร่วมใจพัฒนาสังคม" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยจะให้น้อง ๆ ปี 1 ได้ไปแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้กับน้อง ๆ ตามโรงเรียนหรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตชนบทใน จ.เชียงราย

พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก

 • ประเภณีนี้จัดตามความเชื่อของคนภาคเหนือที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะในช่วงยามที่เริ่มต้นในสิ่งใหม่ ๆ เช่นเดียวกับนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งก้าวมาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์จะได้ผูกข้อไม้ข้อมืออวยชัยให้พรแก่ดาวเดือนจากสำนักวิชาต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาให้โชคดีมีชัยในการเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในรั้วแดงทองแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่าง ๆ แบบล้านนาเชียงรายให้นักศึกษาที่มาจากทั่วทุกภูมิภาคได้รับชม เพื่อที่จะได้เข้ากันบรรยากาศงานเลี้ยงขันโตกที่ได้ชิมอาหารเหนือขึ้นชื่อ ล้วนทำให้นักศึกษาใหม่ได้สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเหนือและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นล้านนา อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กิจกรรมนี้ถูกจัดในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี

พิธีติดเข็มตราสัญลักษณ์และถวายสัตย์ปฏิญาณ

 • พิธีติดเข็มตราสัญลักษณ์และถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดในช่วงต้นเดือนกันยายน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

กิจกรรมพี่น้องร่วมใจชิงธงสำนักวิชา

 • กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่ และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยในพระสมัญญานาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีรูปแบบของกิจกรรมคือ เหล่านักศึกษาใหม่ของแต่ละสำนักวิชาจะต้องร่วมร้องเพลงมาร์ช มฟล. ให้พร้อมเพรียงไพเราะจนสามารถพิชิตใจกรรมการให้ยกธงเขียวให้ผ่านได้สำเร็จ กิจกรรมนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นประเพณีเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้สอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้เกิดความเคารพระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง เกิดความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่สืบสานประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งต่อความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย กิจกรรมนี้ถูกจัดในช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี

กิจกรรมกีฬา[แก้]

การแข่งขันกีฬาลำดวนเกมส์

 • กีฬาภายในของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสำนักวิชาต่าง ๆ ซึ่งนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังมีจุดที่น่าสนใจที่สุดของงานก็คือ การแสดงสแตนเชียร์และผู้นำเชียร์ของสำนักวิชาต่าง ๆ โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

กีฬาเข็มสัมพันธ์ (Syringes Games)

 • หรือที่ในอดีตเรียกว่า "กีฬา 13 เข็มสัมพันธ์" เป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันผลิตแพทย์ต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยจัดขึ้นทุกปีในช่วงปลายเดือนธันวาคม สถาบันที่เป็นเจ้าภาพนั้นจะจัดหมุนเวียนสลับกันไป

กิจกรรมวิชาการ[แก้]

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

 • จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ของทุกปี โดยในส่วนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์นั้นมีการจัดงานเพื่อให้ความรู้ต่อผู้ที่สนใจได้สัมผัสและเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่าง ๆ และภายในงานยังมีนิทรรศการและการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพต่าง ๆ อีกมากมาย

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม[แก้]

พิธีไหว้ครูสำนักวิชาแพทยศาสตร์

 • เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์แพทย์ ซึ่งนอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ยังมีพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแพทย์ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี การมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแพทย์ที่ดำรงตำแหน่งในสโมสรนักศึกษาแพทย์ในปีที่ผ่านมา รวมถึงการมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ในดวงใจที่นักศึกษาโหวตให้คะแนนสูงสุด และมอบโล่เกียรติคุณจากแพทยสภาให้แก่อาจารย์แพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

วันมหิดล

 • ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล เช่น การตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นต้น และในส่วนของสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดให้นักศึกษาแพทย์ได้รับบริจาคเงินจากบุคคลทั่วไปโดยสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

 • จัดขึ้นโดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นปี 2 ที่เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์เป็นเจ้าภาพงานร่วมด้วย งานทำบุญอาจารย์ใหญ่จะจัดขึ้นก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคม

อ้างอิง[แก้]

 1. รายนามผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 2. "วิสัยทัศน์/พันธกิจ-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" web.medicine.mfu.ac.th
 3. ประวัติความเป็นมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555
 4. ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงhttp://eiadoc.onep.go.th/eialibrary/4housing/57/F57_4915.pdf เก็บถาวร 2021-02-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 5. ภาควิชาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]