สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตราสัญลักษณ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คําขวัญ"สถาบันการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อชุมชนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน"
ชื่ออังกฤษSchool of Medicine,
Mae Fah Luang University
ที่อยู่333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
วันก่อตั้ง18 มกราคม พ.ศ. 2555
(10 ปี 122 วัน)
คณบดีศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์[1]
วารสารวารสารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สีประจําคณะ     สีเขียวใบไม้
สัญลักษณ์งูพันคบเพลิง
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลลำพูน
เว็บไซต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นโรงเรียนแพทย์ในจังหวัดเชียงรายของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 19 ของประเทศไทย โดยในช่วงแรกได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลในสังกัดของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุขในการร่วมผลิตแพทย์ตามนโยบายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย และหลังจากนั้นสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเริ่มพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นโรงพยาบาลหลักในการทำการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ โดยมีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ทั้ง 3 แห่งในการพัฒนาทางด้านวิชาการและบริการร่วมกัน

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555  เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐในด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและเพิ่มจำนวนแพทย์เพื่อสนองตอบตามความต้องการของท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และทำการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จำนวน 32 คน โดยมี พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ นพดล วรอุไร อดีตประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[2]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเพื่อเป็นโรงพยาบาลหลักของ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ต่อไป ซึ่งการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วเสร็จ และจะเริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป[3]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ นพดล วรอุไร พ.ศ. 2555 - 2563
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภกร โรจนนินทร์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดทำการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตร 6 ปี

ปริญญาตรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีโครงการรับนักศึกษาแพทย์เข้าทำการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทั้งสิ้น 3 โครงการ โดยจัดให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ทั้ง 3 แห่ง ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก และมีโครงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบ โควตา 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (Quota)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ นักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้จะทำการเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน โครงการนี้จะดำเนินการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

 • โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบ โควตา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (Quota)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี นักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้จะทำการเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร โครงการนี้จะดำเนินการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

 • โครงการรับตรงร่วมกับ กสพท. (Direct Admissions)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทั่วประเทศ โดยรับสมัครร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) นักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้จะทำการเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร โครงการนี้จะดำเนินการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

 • ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

 • ระบบการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และตามแผนการการจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและสถาบันร่วมผลิตแพทย์[แก้]

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) ณ โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ร่วมกับทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์อีก 3 โรงพยาบาล โดยได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก" ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ร่วมผลิตแพทย์ในสังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอน และเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการบริการร่วมกับทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเน้นมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตแพทย์จากทุกสถาบันชั้นคลินิกภายใต้การประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้มีคุณภาพเดียวกัน โดยมีดังนี้

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำพูน (ร่วมผลิตแพทย์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567) จังหวัดลำพูน กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมและประเพณีของสำนักวิชาแพทยศาสตร์[แก้]

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักวิชา โดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและประเพณีอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์เอง หรือเป็นกิจกรรมที่เข้าร่วมกับสถาบันแพทยศาสตร์อื่น ๆ ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าย และการรับน้องใหม่[แก้]

กิจกรรม How to live and learn

 • จัดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และบางส่วนต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรเร่งรัด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษต่อไป และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายที่นักศึกษารุ่นพี่ได้เตรียมไว้ เพื่อต้อนรับน้องใหม่ อย่างเช่น กิจกรรมน้องใหม่ปลูกป่า น้องใหม่ใส่บาตร กิจกรรมจุดเทียนส่องใจ เป็นต้น ก่อนที่จะเข้าสู่การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเริ่มต้นเข้าเรียนชั้นปี 1 พร้อมกันในวันเปิดภาคการศึกษา

งานแรกพบ สพท. (สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย)

 • จัดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ภายหลังจากการประกาศผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว โดยงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรับน้องให้แก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ใหม่ทั่วประเทศ ซึ่งงานนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ ๆ ได้ไปสนุกกัน มีทั้งกิจกรรมเวียนฐาน กิจกรรมสันทนาการ รวมไปถึงแนะนำองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย โดยจุดประสงค์หลักของงานนี้คือการให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ใหม่ต่างสถาบันได้มารู้จักกัน

กิจกรรมงานสานสัมพันธ์แรกพบแพทยศาสตร์

 • กิจกรรมรับน้องใหม่ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้จักมหาวิทยาลัยรวมถึงสำนักวิชาแพทยศาสตร์ให้มากขึ้น และเป็นการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่ ๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้อง-พี่

ค่ายหมอน้องใหม่ร่วมใจพัฒนาสังคม

 • สโมสรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมดี ๆ ขึ้นในชื่อว่า "หมอน้องใหม่ร่วมใจพัฒนาสังคม" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยจะให้น้อง ๆ ปี 1 ได้ไปแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้กับน้อง ๆ ตามโรงเรียนหรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตชนบทใน จ.เชียงราย

พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก

 • ประเภณีนี้จัดตามความเชื่อของคนภาคเหนือที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะในช่วงยามที่เริ่มต้นในสิ่งใหม่ ๆ เช่นเดียวกับนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งก้าวมาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์จะได้ผูกข้อไม้ข้อมืออวยชัยให้พรแก่ดาวเดือนจากสำนักวิชาต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาให้โชคดีมีชัยในการเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในรั้วแดงทองแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่าง ๆ แบบล้านนาเชียงรายให้นักศึกษาที่มาจากทั่วทุกภูมิภาคได้รับชม เพื่อที่จะได้เข้ากันบรรยากาศงานเลี้ยงขันโตกที่ได้ชิมอาหารเหนือขึ้นชื่อ ล้วนทำให้นักศึกษาใหม่ได้สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเหนือและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นล้านนา อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กิจกรรมนี้ถูกจัดในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี

พิธีติดเข็มตราสัญลักษณ์และถวายสัตย์ปฏิญาณ

 • พิธีติดเข็มตราสัญลักษณ์และถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดในช่วงต้นเดือนกันยายน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

กิจกรรมพี่น้องร่วมใจชิงธงสำนักวิชา

 • กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่ และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยในพระสมัญญานาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีรูปแบบของกิจกรรมคือ เหล่านักศึกษาใหม่ของแต่ละสำนักวิชาจะต้องร่วมร้องเพลงมาร์ช มฟล. ให้พร้อมเพรียงไพเราะจนสามารถพิชิตใจกรรมการให้ยกธงเขียวให้ผ่านได้สำเร็จ กิจกรรมนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นประเพณีเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้สอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้เกิดความเคารพระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง เกิดความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่สืบสานประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งต่อความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย กิจกรรมนี้ถูกจัดในช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี

กิจกรรมกีฬา[แก้]

การแข่งขันกีฬาลำดวนเกมส์

 • กีฬาภายในของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสำนักวิชาต่าง ๆ ซึ่งนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังมีจุดที่น่าสนใจที่สุดของงานก็คือ การแสดงสแตนเชียร์และผู้นำเชียร์ของสำนักวิชาต่าง ๆ โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

กีฬาเข็มสัมพันธ์ (Syringes Games)

 • หรือที่ในอดีตเรียกว่า "กีฬา 13 เข็มสัมพันธ์" เป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันผลิตแพทย์ต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยจัดขึ้นทุกปีในช่วงปลายเดือนธันวาคม สถาบันที่เป็นเจ้าภาพนั้นจะจัดหมุนเวียนสลับกันไป

กิจกรรมวิชาการ[แก้]

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

 • จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ของทุกปี โดยในส่วนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์นั้นมีการจัดงานเพื่อให้ความรู้ต่อผู้ที่สนใจได้สัมผัสและเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่าง ๆ และภายในงานยังมีนิทรรศการและการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพต่าง ๆ อีกมากมาย

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม[แก้]

พิธีไหว้ครูสำนักวิชาแพทยศาสตร์

 • เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์แพทย์ ซึ่งนอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ยังมีพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแพทย์ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี การมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแพทย์ที่ดำรงตำแหน่งในสโมสรนักศึกษาแพทย์ในปีที่ผ่านมา รวมถึงการมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ในดวงใจที่นักศึกษาโหวตให้คะแนนสูงสุด และมอบโล่เกียรติคุณจากแพทยสภาให้แก่อาจารย์แพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

วันมหิดล

 • ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล เช่น การตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นต้น และในส่วนของสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดให้นักศึกษาแพทย์ได้รับบริจาคเงินจากบุคคลทั่วไปโดยสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

 • จัดขึ้นโดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นปี 2 ที่เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์เป็นเจ้าภาพงานร่วมด้วย งานทำบุญอาจารย์ใหญ่จะจัดขึ้นก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคม

อ้างอิง[แก้]

 1. รายนามผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 2. ประวัติความเป็นมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555
 3. ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงhttp://eiadoc.onep.go.th/eialibrary/4housing/57/F57_4915.pdf

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]