ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
==ประสบการณ์ทางการเมือง==
ในสมัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง[[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] 2 สมัย ปี พ.ศ. 2534-2535<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/045/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)]เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/069/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)]เล่ม 109 ตอนที่ 69 วันที่ 14 มิถุนายน 2535</ref> ได้ริเริ่มและผลักดันงานที่เกี่ยวกับสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคม โดย
* ริเริ่มรณรงค์และผลักดันคณะรัฐมนตรียกเลิก ปร.ฉบับที่ 337 ตลอดจนการออกพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ให้บุตรที่เกิดแก่สตรีไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไทย
* แก้ไขระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการสตรี ในประเด็นการลาคลอดบุตร โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ลาคลอดได้ 90 วัน (จากเดิม 60 วัน) โดยใช้วันลาอื่นมาสมทบได้ และดำเนินการต่อเนื่องจนไม่ต้องใช้วันลาอื่นมาสมทบ
54,134

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์