ข้ามไปเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
จักรพงษ์ แสงมณี
จิราพร สินธุไพร
ตั้งแต่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567
สำนักนายกรัฐมนตรี
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ที่ว่าการทำเนียบรัฐบาล
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งมุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์
สถาปนา15 ธันวาคม พ.ศ. 2494 (72 ปี)
เว็บไซต์The Prime Minister's Office

รายนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1-3)
พลอากาศตรีมุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 24 15 ธันวาคม 2494 23 มีนาคม 2495
25 28 มีนาคม 2495 12 ธันวาคม 2495
12 ธันวาคม 2496 25 ธันวาคม 2496

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
2
(1,2)
พระประกาศสหกรณ์
(สดับ วีรเธียร)
29 23 พฤษภาคม 2506 8 ธันวาคม 2506
30 11 ธันวาคม 2506 9 กันยายน 2507
3
(1)
พลโทแสวง เสนาณรงค์ 31 12 มีนาคม 2512 17 พฤศจิกายน 2514

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
3
(2,3)
พลโทแสวง เสนาณรงค์ 32 19 ธันวาคม 2515 14 ตุลาคม 2516
33 16 ตุลาคม 2516 22 พฤษภาคม 2517
4 นายมนูญ บริสุทธิ์ 34 30 พฤษภาคม 2517 14 กุมภาพันธ์ 2518
5
(1)
นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ 35 15 กุมภาพันธ์ 2518 13 มีนาคม 2518
6
(1)
นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์ 15 กุมภาพันธ์ 2518
7 นายปรีดา พัฒนถาบุตร 36 17 มีนาคม 2518 12 มกราคม 2519
8 นายนิพนธ์ ศศิธร 8 มกราคม 2519 13 มีนาคม 2519
5
(2)
นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ 37 21 เมษายน 2519 23 กันยายน 2519
9 นายชวน หลีกภัย
5
(3)
นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ 38 5 ตุลาคม 2519 6 ตุลาคม 2519
10 นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ 8 มกราคม 2519 13 มีนาคม 2518
11 นายดุสิต ศิริวรรณ 39 22 ตุลาคม 2519 19 ตุลาคม 2520
12 พลโทบุญเรือน บัวจรูญ 40 12 พฤศจิกายน 2520 21 ธันวาคม 2521
13 นายสมพร บุณยคุปต์
14 พลเรือเอกถวิล รายนานนท์ 11 สิงหาคม 2521
15
(1)
เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ 41 24 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
16
(1)
นายสวัสดิ์ คำประกอบ
17 พลโท เฉลิมชัย จารุวัสตร์
18 พลอากาศโท สิทธิ เศวตศิลา
19 นายเกษม จาติกวณิช
20 นายปรีดา กรรณสูต 11 กุมภาพันธ์ 2523
21 พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
6
(2)
นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์
22 นายประมวล กุลมาตย์
23 พลเอก พร ธนะภูมิ
24 นายดำริ น้อยมณี 11 กุมภาพันธ์ 2523 3 มีนาคม 2523
25 นายสมศักดิ์ ชูโต 42 21 มีนาคม 2523 11 มีนาคม 2524
26
(1)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 19 มีนาคม 2526
15
(2)
เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ 11 มีนาคม 2524
27 พลโทชาญ อังศุโชติ 11 มีนาคม 2524 19 มีนาคม 2526
28
(1)
พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์
29 พลตรี สุตสาย หัสดิน
30
(1)
เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ
31
(1)
ร้อยตำรวจโทชาญ มนูธรรม 19 ธันวาคม 2524
30
(2)
เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ 43 7 พฤษภาคม 2526 5 สิงหาคม 2529
31
(2)
ร้อยตำรวจโทชาญ มนูธรรม
26
(2)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
32 นายกระมล ทองธรรมชาติ
16
(2)
นายสวัสดิ์ คำประกอบ
33
(1)
นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์
34 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
26
(3)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 44 11 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
30
(3)
เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ
35 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 27 กรกฎาคม 2530
33
(2)
นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 3 สิงหาคม 2531
36 นายอำนวย สุวรรณคีรี
37 นายวิชิต แสงทอง
38 นายอรุณ ภานุพงศ์ 27 กรกฎาคม 2530
26
(4)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 45 9 สิงหาคม 2531 4 มกราคม 2533
39 นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 9 ธันวาคม 2533
40
(1)
นายกร ทัพพะรังสี
41 นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 26 สิงหาคม 2533
33
(3)
นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 9 ธันวาคม 2533
42
(1)
นางสุพัตรา มาศดิตถ์
28
(2)
พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์
43 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 22 พฤศจิกายน 2533
44
(1)
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ 26 สิงหาคม 2533 9 ธันวาคม 2533
45
(1)
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 22 พฤศจิกายน 2533
46 นายสอาด ปิยวรรณ 46 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
40
(2)
นายกร ทัพพะรังสี
47 พลเอก หาญ ลีนานนท์
48 พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์
45
(2)
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
16
(3)
นายสวัสดิ์ คำประกอบ
49 หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 47 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
50 นายไพจิตร เอื้อทวีกุล
51
(1)
นายมีชัย วีระไวทยะ
52
(1)
นางสายสุรี จุติกุล
53 นายใหม่ ศิรินวกุล 48 17 เมษายน 2535 10 มิถุนายน 2535
54 นายชัชวาลย์ ชมภูแดง
40
(3)
นายกร ทัพพะรังสี
55 นายสุชน ชามพูนท
56 นายวัฒนา อัศวเหม
57
(1)
นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์
58 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์
59 ร้อยเอก ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ
51
(2)
นายมีชัย วีระไวทยะ 49 18 มิถุนายน 2535 23 กันยายน 2535
52
(2)
นางสายสุรี จุติกุล
60 นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 50 29 กันยายน 2535 19 พฤษภาคม 2538
61
(1)
นายสาวิตต์ โพธิวิหค
62 นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ 11 ธันวาคม 2537
63 พันเอก ชินวุธ สุนทรสีมะ 25 ตุลาคม 2537
64 นางพิมพา จันทร์ประสงค์ 25 ตุลาคม 2537 19 พฤษภาคม 2538
40
(4)
นายกร ทัพพะรังสี 17 ธันวาคม 2537
65 นายปัญจะ เกสรทอง
66 นายปองพล อดิเรกสาร 51 18 กรกฎาคม 2538 24 พฤศจิกายน 2539
67 นายเรืองวิทย์ ลิกค์
57
(2)
นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์
44
(2)
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ 28 กุมภาพันธ์ 2539
68 นายจรัส พั้วช่วย
69
(1)
นายรักเกียรติ สุขธนะ
70
(1)
นายโภคิน พลกุล 24 พฤศจิกายน 2539
71 นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ
72 นายฉัตรชัย เอียสกุล
70
(2)
นายโภคิน พลกุล 52 29 พฤศจิกายน 2539 8 พฤศจิกายน 2540
73 นายชิงชัย มงคลธรรม 15 สิงหาคม 2540
52
(3)
นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์
74 นายวีระกร คำประกอบ 24 ตุลาคม 2540
75 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
69
(2)
นายรักเกียรติ สุขธนะ 8 พฤศจิกายน 2540
76 นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ 15 สิงหาคม 2538 24 ตุลาคม 2540
77 นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ 24 ตุลาคม 2540 8 พฤศจิกายน 2540
78 นายภูษณ ปรีย์มาโนช
79
(1)
นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์
42
(2)
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ 53 14 พฤศจิกายน 2540 6 มกราคม 2544
61
(2)
นายสาวิตต์ โพธิวิหค
80 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
81 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
82 พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์
83 นายไชยยศ สะสมทรัพย์ 4 ตุลาคม 2541
79
(2)
นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 5 ตุลาคม 2541 9 กรกฎาคม 2542
84 นางปวีณา หงสกุล 9 กรกฎาคม 2542 6 มิถุนายน 2543
85 นายภิญโญ นิโรจน์ 25 กันยายน 2543
86 นายอดิศัย โพธารามิก 14 มิถุนายน 2543 21 พฤศจิกายน 2543
87 นายจาตุรนต์ ฉายแสง 54 17 กุมภาพันธ์ 2544 5 มีนาคม 2545
88 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 3 ตุลาคม 2545
89 นายกระแส ชนะวงศ์ 11 มีนาคม 2548
90 พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 9 กรกฎาคม 2544 3 ตุลาคม 2545
91 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 5 มีนาคม 2545
92 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
93 นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ 55 11 มีนาคม 2548 19 กันยายน 2549
94 นายเนวิน ชิดชอบ 2 สิงหาคม 2548 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549
95 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ 56 9 ตุลาคม 2549 23 ธันวาคม 2550
96 นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
97 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 18 พฤศจิกายน 2549 21 พฤษภาคม 2550
98 นายชูศักดิ์ ศิรินิล 57 6 กุมภาพันธ์ 2551 9 กันยายน 2551
99 นายจักรภพ เพ็ญแข 30 พฤษภาคม 2551
100 นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ 58 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
101 นายสุพล ฟองงาม
102 นายวีระชัย วีระเมธีกุล 59 20 ธันวาคม 2551 6 มิถุนายน 2553
103 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 20 ธันวาคม 2551 9 สิงหาคม 2554
104 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 6 มิถุนายน 2553
105 นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ 60 9 สิงหาคม 2554 18 มกราคม 2555
106 นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
107 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 18 มกราคม 2555 27 ตุลาคม 2555
108 นางนลินี ทวีสิน
109 นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 30 มิถุนายน 2556
110 นายวราเทพ รัตนากร 27 ตุลาคม 2555 22 พฤษภาคม 2557
111 นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ 30 มิถุนายน 2556
112 นายสันติ พร้อมพัฒน์ 30 มิถุนายน 2556 22 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
113 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 61 30 สิงหาคม 2557 16 ธันวาคม 2559
114
(1)
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
115 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ 16 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560
116 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
114
(2)
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 23 พฤศจิกายน 2560 9 พฤษภาคม 2562
117 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 29 มกราคม 2562
118 เทวัญ ลิปตพัลลภ 62 10 กรกฎาคม 2562 20 กรกฎาคม 2563
- พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
21 กรกฎาคม 2563[1] 4 สิงหาคม 2563
119 อนุชา นาคาศัย 5 สิงหาคม 2563 1 กันยายน 2566
120 ธนกร วังบุญคงชนะ 30 พฤศจิกายน 2565
121 พวงเพ็ชร ชุนละเอียด 63 1 กันยายน 2566 27 เมษายน 2567
122 จักรพงษ์ แสงมณี 28 เมษายน 2567 ปัจจุบัน
123 พิชิต ชื่นบาน 21 พฤษภาคม 2567
124 จิราพร สินธุไพร ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ 73 คน

รายนาม วาระ วันเกิด
บุญพันธ์ แขวัฒนะ พ.ศ. 2538–2539 6 มกราคม พ.ศ. 2473 (94 ปี)
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี พ.ศ. 2534–2535 9 มีนาคม พ.ศ. 2473 (94 ปี)
สมศักดิ์ ชูโต พ.ศ. 2523–2524 11 มิถุนายน พ.ศ. 2474 (92 ปี)
กระแส ชนะวงศ์ พ.ศ. 2544–2548 1 มีนาคม พ.ศ. 2477 (90 ปี)
สายสุรี จุติกุล พ.ศ. 2534–2535;
พ.ศ. 2535
2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (90 ปี)
ทินพันธุ์ นาคะตะ พ.ศ. 2535 19 มีนาคม พ.ศ. 2477 (90 ปี)
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พ.ศ. 2533;
พ.ศ. 2538–2539
13 ตุลาคม พ.ศ. 2479 (87 ปี)
มีชัย ฤชุพันธุ์ พ.ศ. 2523–2526;
พ.ศ. 2526–2529;
พ.ศ. 2529–2531;
พ.ศ. 2531–2533
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 (86 ปี)
ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2544–2545 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (86 ปี)
ชวน หลีกภัย พ.ศ. 2519 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
อำนวย สุวรรณคีรี พ.ศ. 2529–2531 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 (85 ปี)
เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พ.ศ. 2540 11 ธันวาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
อดิศัย โพธารามิก พ.ศ. 2543 23 เมษายน พ.ศ. 2483 (84 ปี)
เรืองวิทย์ ลิกค์ พ.ศ. 2538–2539 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 (84 ปี)
มีชัย วีระไวทยะ พ.ศ. 2534–2535;
พ.ศ. 2535
17 มกราคม พ.ศ. 2484 (83 ปี)
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พ.ศ. 2535–2537 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 (83 ปี)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พ.ศ. 2540 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (83 ปี)
ปองพล อดิเรกสาร พ.ศ. 2538–2539 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 (82 ปี)
บัญญัติ บรรทัดฐาน พ.ศ. 2526–2529 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (82 ปี)
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2529–2530 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 (81 ปี)
พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ พ.ศ. 2540;
พ.ศ. 2541–2542
16 เมษายน พ.ศ. 2486 (81 ปี)
ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล พ.ศ. 2549–2550 22 มิถุนายน พ.ศ. 2486 (81 ปี)
สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พ.ศ. 2540 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 (81 ปี)
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พ.ศ. 2535–2538 25 มีนาคม พ.ศ. 2487 (80 ปี)
สาวิตต์ โพธิวิหค พ.ศ. 2535–2538;
พ.ศ. 2540–2544
19 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (78 ปี)
กร ทัพพะรังสี พ.ศ. 2531–2533;
พ.ศ. 2533–2534;
พ.ศ. 2535;
พ.ศ. 2537–2538
14 กันยายน พ.ศ. 2488 (78 ปี)
ชัชวาลย์ ชมภูแดง พ.ศ. 2535 14 กันยายน พ.ศ. 2488 (78 ปี)
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ พ.ศ. 2549–2550 1 มกราคม พ.ศ. 2489 (78 ปี)
ดุสิต ศิริวรรณ พ.ศ. 2519–2520 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 (78 ปี)
วัฒนา อัศวเหม พ.ศ. 2535 30 กันยายน พ.ศ. 2489 (77 ปี)
เฉลิม อยู่บำรุง พ.ศ. 2531–2533 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490 (77 ปี)
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล พ.ศ. 2555–2556 25 มกราคม พ.ศ. 2491 (76 ปี)
ชูศักดิ์ ศิรินิล พ.ศ. 2551 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 (76 ปี)
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พ.ศ. 2535;
พ.ศ. 2538–2539;
พ.ศ. 2539–2540
13 เมษายน พ.ศ. 2492 (75 ปี)
สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พ.ศ. 2554–2555 23 เมษายน พ.ศ. 2492 (75 ปี)
ปวีณา หงสกุล พ.ศ. 2542–2543 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (75 ปี)
สุพัตรา มาศดิตถ์ พ.ศ. 2531–2533;
พ.ศ. 2540–2544
9 มกราคม พ.ศ. 2493 (74 ปี)
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พ.ศ. 2540–2541 5 ธันวาคม พ.ศ. 2493 (73 ปี)
ออมสิน ชีวะพฤกษ์ พ.ศ. 2559–2560 1 เมษายน พ.ศ. 2494 (73 ปี)
ภิญโญ นิโรจน์ พ.ศ. 2542–2543 22 เมษายน พ.ศ. 2494 (73 ปี)
ชิงชัย มงคลธรรม พ.ศ. 2539–2540 24 เมษายน พ.ศ. 2494 (73 ปี)
สันติ พร้อมพัฒน์ พ.ศ. 2556–2557 1 มกราคม พ.ศ. 2495 (72 ปี)
โภคิน พลกุล พ.ศ. 2538–2539;
พ.ศ. 2539–2540
15 เมษายน พ.ศ. 2495 (72 ปี)
สุขุมพงศ์ โง่นคำ พ.ศ. 2551 30 มกราคม พ.ศ. 2496 (71 ปี)
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ พ.ศ. 2557–2559;
พ.ศ. 2560–2562
23 ธันวาคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
องอาจ คล้ามไพบูลย์ พ.ศ. 2553–2554 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 (70 ปี)
วีระกร คำประกอบ พ.ศ. 2539–2540 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (70 ปี)
ภูษณ ปรีย์มาโนช พ.ศ. 2540 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 (69 ปี)
สมศักดิ์ เทพสุทิน พ.ศ. 2544–2545 13 มกราคม พ.ศ. 2498 (69 ปี)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พ.ศ. 2545 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (69 ปี)
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ พ.ศ. 2549–2550 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (69 ปี)
ฉัตรชัย เอียสกุล พ.ศ. 2538–2539 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 (69 ปี)
จาตุรนต์ ฉายแสง พ.ศ. 2544–2545 1 มกราคม พ.ศ. 2499 (68 ปี)
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พ.ศ. 2540–2544 15 มีนาคม พ.ศ. 2499 (68 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุม พ.ศ. 2533;
พ.ศ. 2533–2534
17 มีนาคม พ.ศ. 2499 (68 ปี)
ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พ.ศ. 2535 24 มิถุนายน พ.ศ. 2499 (68 ปี)
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พ.ศ. 2557–2559 26 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
พงศ์เทพ เทพกาญจนา พ.ศ. 2545 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 (67 ปี)
พวงเพ็ชร ชุนละเอียด พ.ศ. 2566-2567 31 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
เนวิน ชิดชอบ พ.ศ. 2548–2549 4 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (65 ปี)
พิชิต ชื่นบาน พ.ศ. 2567 22 มกราคม พ.ศ. 2502 (65 ปี)
ศันสนีย์ นาคพงศ์ พ.ศ. 2555–2556 4 มีนาคม พ.ศ. 2502 (65 ปี)
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พ.ศ. 2555 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 (64 ปี)
เทวัญ ลิปตพัลลภ พ.ศ. 2562–2563 29 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (64 ปี)
นลินี ทวีสิน พ.ศ. 2555 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 (64 ปี)
อนุชา นาคาศัย พ.ศ. 2563–2566 15 เมษายน พ.ศ. 2503 (64 ปี)
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พ.ศ. 2551–2554 23 เมษายน พ.ศ. 2504 (63 ปี)
สุรนันทน์ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2548–2549 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (63 ปี)
สุวิทย์ เมษินทรีย์ พ.ศ. 2559–2560 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (63 ปี)
กฤษณา สีหลักษณ์ พ.ศ. 2554–2555 15 มิถุนายน พ.ศ. 2505 (62 ปี)
สุพล ฟองงาม พ.ศ. 2551 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 (62 ปี)
วราเทพ รัตนากร พ.ศ. 2555–2557 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 (59 ปี)
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2540–2544 3 สิงหาคม พ.ศ. 2507 (59 ปี)
วีระชัย วีระเมธีกุล พ.ศ. 2551–2553 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 (57 ปี)
จักรภพ เพ็ญแข พ.ศ. 2551 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510 (56 ปี)
กอบศักดิ์ ภูตระกูล พ.ศ. 2560–2562 23 สิงหาคม พ.ศ. 2511 (55 ปี)
ธนกร วังบุญคงชนะ พ.ศ. 2565–2566 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (51 ปี)

อ้างอิง

  1. ""บิ๊กป้อม" รักษาการ รมต. สำนักนายกฯ "วิษณุ" ควบพลังงาน". ประชาชาติ. 21 กรกฎาคม 2563. สืบค้นเมื่อ 2020-07-22.