โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
Emblem of Benjamarachanusorn School.jpg
อชฺเชว กิจจฺมาตปฺปํ (ควรรีบทำความเพียรในวันนี้)
42/3 ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Benjamarachanusorn School
อักษรย่อ บ.ส. (BS)
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
สถาปนา 4 เมษายน พ.ศ. 2521
ผู้ก่อตั้ง คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
สุวรรณ จันทร์สม
เพลง มาร์ช​เบญจมราชานุสรณ์
เว็บไซต์

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ (อังกฤษ: Benjamarachanusorn School) อักษรย่อว่า "บ.ส." เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดยความสำนึกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2521 โดยในระยะแรกได้แยกตัวมาจาก โรงเรียนเบญจมราชาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีล้วน โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเบญจมราชาลัย 2

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 42/3 หมู่ที่ 1 ถนนประชานิเวศน์ 3 (แยกถนนสามัคคี) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่จำนวน 20 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา มีอาคาร 8 หลัง เปิดสอนในช่วงชั้นการศึกษาที่ 3 และ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 36 ห้อง(แบ่งเป็น โครงการความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น และห้องเรียนทั่วไป) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 ห้อง แบ่งเป็นแผนการเรียนดังนี้ ห้องเรียนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง (แบ่งเป็น วิทย์-คณิต โครงการพิเศษ 1 ห้อง วิทย์-คณิตทั่วไป 2 ห้อง)ห้องเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์-คำนวณ) 2 ห้อง , ห้องเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาศาสตร์(ศิลป์-ภาษา) (แบ่งเป็น วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส 1 ห้อง , ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้อง และภาษาจีน 2 ห้อง) และ คณิตศาสตร์​-คอมพิวเตอร์​ (คณิต-คอม 1 ห้อง) รวมทั้งสิ้น 66 ห้องเรียน (ไม่รวมห้องเรียนรวม) มีนักเรียนประมาณ 3500 คน (ข้อมูล ปีการศึกษา 2554)[1]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
กีฬาสียุคเริ่มต้น ในปี พ.ศ. 2525
 • โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และการเคหะแห่งชาติ โดยการตระหนักถึงนโยบายด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาต่อของนักเรียน เพื่อยกระดับความรู้ของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่หลั่งไหลเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพฯ จากมูลเหตุนี้เอง คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู และนายสุวรรณ จันทร์สม ได้เจรจากับการเคหะแห่งชาติ ขอบริจาคที่ดินในหมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 20 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศตั้ง โรงเรียนเบญจมราชาลัย 2
 • เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2521 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางสาวปนปรุง ฐีระเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชาลัย 2 ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนางสาวสมภาพ คมสัน อาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเบญจมราชาลัย 2 และไปเช่าโรงเรียนสมพรรัตน์ศึกษา หมู่บ้านชลนิเวศน์ เป็นสถานที่ดำเนินการ ต่อมาในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2522 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 2 ได้ย้ายมายัง 42/3 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2527 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางสาวคนึง ไทยประสิทธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ 8 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้กำหนดชื่อวันเกิดของโรงเรียน วันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปีว่า “วันรักโรงเรียน” ให้ดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน และชื่ออาคารต่างๆ และในปี 2537 ได้สร้างห้องปฏิบัติการประกอบ ด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ และห้องศูนย์วิชาคณิตศาสตร์ ศุนย็คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในจังหวัดนนทบุรี จัดตั้ง “มูลนิธิผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์” เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน มูลนิธินี้ ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นตราประจำมูลนิธิ
 • วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2539 โรงเรียนประกอบพิธีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชานุสาวรีย์นี้ คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนได้ร่วมใจกันจัดสร้างไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีต่อการศึกษาของปวงชนชาวไทยและของประเทศชาติโดยส่วนรวม ได้จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน ประตูโรงเรียน ปรับปรุงห้องประชุมเล็กและจัดทำห้องโสตทัศนศึกษา
 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 นายอำนวย ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9 จากโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญมราชานุสรณ์ ได้ตั้งชื่ออาคารที่ 8 ว่า “อาคารกาญจนฉัตร” จัดให้มีเครื่อง LCD Projector เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุม อบรม สัมมนา ของโรงเรียนและชุมชน จัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์โดยความร่วมมือของหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ สร้างอัฒจันทร์เชียร์กีฬา 5 ที่ปรับปรุงหอประชุม อาคารจุลฉัตร สร้าง “สวนพฤกษาบดินทร์” เป็นที่ระลึกในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ จัดทำ ”ห้องเรียนสีเขียว” (Green Room) เป็นห้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียน
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2542 นายสุวรรณ เค้าฝาย ผู้อำนวยการระดับ 8 จากโรงเรียน ภปร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหวัดปฐม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ระดับ 9 ปีนั้น ปรับปรุงโรงอาหาร (อาคารจอมฉัตร) สร้างทางเดินเชื่อมอาคารปิยฉัตรและอาคารนพฉัตร “ 60 พรรษา” ทางเดินเชื่อมอาคารเบญจฉัตรและหอประชุม สร้างเวทีกลางแจ้งพร้อมเสาธง อาคารประชาสัมพันธ์ สวนผีเสื้อ ห้องน้ำสำหับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง บ้านพักพนักภารโรง พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็รพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2549
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้นาย วินัย นุ่มพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนเขมาภิรตาราม อำเภอเมือนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เดินทางปฏิบัติหน้าที่วันที่ 12 มกราคม 2550 ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 3 ปี แก้ไขปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ทำให้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ “ดี” และระดับ “ดีมาก”
 • ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมทุกอาคารเรียน ในทุกพื้นที่ของโรงเรียนผ่านระบบบริหารของโรงเรียน School ICT และเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตเป็น 2Mbps
 • จัดสร้างศาลาเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารต่างๆ ให้เอื้อบรรยากาศต่อการเรียนการสอน

อาคารและสถานที่ทั้งหมด[แก้]

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • อาคารประชาสัมพันธ์
 • องค์พระ
 • อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
 • สนามฟุตบอลใหญ่
 • บ้านพักภารโรง
 • ศาลาเฉลิมพระเกียตริ 80 พรรษา
 • พิพิฐภัณฑ์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
 • อาคารเบญจฉัตร [ ตึก1 , ตึกภาษา ] อาคาร 4 ชั้น [ห้องโฮมรูม น.ร.สายศิลป์ฯ ม.5-6 ,ม.3]

ชั้น 1 : ห้องอำนวยการ,ห้องผู้อำนวยการ,ห้องวิชาการ ชั้น 2 : ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ,และซาวส์แลบ, ห้องเรียน ชั้น 3 : ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ,ห้องศูนย์ฝรั่งเศส, ห้องเรียนนักเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น 4 : ห้องเรียน หลังอาคาร: ลานจอดรถ

 • อาคารราชาฉัตร [ ตึก2,ลานว่าง ] อาคาร 4 ชั้น [ห้องโฮมรูม น.ร.ชั้นม.1,ม.2 ]

ชั้น1 : ลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร,ห้องแผนงาน,ร้านถ่ายเอกสาร ชั้น2 : ศูนย์แนะแนว, ห้องพักครูสังคมฯ , ห้องพระพุทธ, ห้องเรียน ชั้น3 : ห้องเรียน ชั้น4 : ห้องเรียนนักเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น,ห้องเรียน หลังอาคาร : สนามฟุตบอลเล็ก(สนามเน็ตบอล) , สนามบาสเล็ก

 • อาคารจุลฉัตร [ตึกหอประชุม] อาคาร 2 ชั้น

ชั้น1 :ห้องกิจการนักเ รียน, ห้องเ ครือข่ายกิจการนักเรียน, ห้องพยาบาล, ร้านค้าสวัสดิการ ฯลฯ ชั้น2 : หอประชุม

 • อาคารจอมฉัตร อาคาร 1 ชั้น

โรงอาหาร

 • อาคารเกล้าฉัตร [ ตึกคหกรรม ] อาคาร 3 ชั้น

ชั้น1 : ห้องเ รียนทำอาหาร, ห้องเรียนเย็บปักถักร้อย ชั้น2 : ห้องเรียน หลังอาคาร: แปลงเกษตร

อาคารกาญจนฉัตร (ตึก8)


 • อาคารนพฉัตร “60 พรรษา" [ ตึก6,ตึกคอมฯ ] อาคาร 4 ชั้น [ห้องโ ฮมรูมน.ร. ชั้น ม.2 ]

ชั้น 1 : ห้องสมุด ห้องอินเ ตอร์เน็ต ห้องโสตศึกษา1 ชั้น 2 : ห้องเ รียน ,ห้องศิลปะ,ห้องพักครูศิลปะ ชั้น 3 : ห้องเรียน, ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ ชั้น 4 : ห้องคอมพิวเตอร์,ห้องควบคุมระบบสารสนเ ทศ,ห้องพักครูเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • อาคารปิยฉัตร [ ตึก7 ]

หลังอาคาร:เรือนเพาะชำต้นไม้ ชั้น 1 : โรงยิมส์เล็ก [ สำหรับนักเรียนม.1 ] , ห้องเ รียนเ กษตร,ห้องเรียนงานช่าง,ห้องศูนย์ภาษาจีน,ศูนย์กองร้อยพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้น 2 : ห้องเ รียน, ห้องพักครูดนตรี-นาฏศิลป์,ห้องนาฏศิลป์1-2,ห้องดนตรีไ ทย,ห้องดนตรีสากล,ห้องโ ยธวาธิต,ห้องศูนย์ดนตรี ชั้น 3 : ห้องโสตศึกษา2 [ ใหญ่],โรงยิมส์ (สนามบาส,วอลเลย์,แบดมินตัน)

 • อาคารกาญจนฉัตร [ ตึกวิทย์,ตึก8 ] อาคารเรียน8 ชั้น [ห้องโฮมรูมน.ร.สายวิทย์-คณิต ม.5-6 ]

ชั้น 1 : ห้องเรียน ชั้น 2 : ห้องศูนย์คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์, ห้องพักครู ชั้น 3 : ห้องพักครู , ห้องเรียน ชั้น 4 : ห้องฏิบัติการทางฟิสิกส์,ห้องฏิบัติการทางชีววิทยา,ห้องฏิบัติการทางเคมี,ห้องเรียน,ห้องพักครูฟิสิกส์ , ระเบียง[ด้านนอก] สวนต้นไม้ บ่อปลาเล็ก) ชั้น 5-8 : ห้องเรียน

สนามฟุตบอลในมุมกว้าง

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

 • โล่โรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2546
 • ได้รับเกียรติบัตรชมเชยโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับเขตตรวจราชการที่ 1 ปีการศึกษา 2546
 • ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนที่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา “รักการอ่าน ลานสู่ฝัน” ในปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 2546 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา
 • ได้รับเลือกเป็นประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 เครือข่ายที่ 3 “สหศึกษาสามัคคี”
 • ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรศึกษา)
 • โรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนประเภทที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
 • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2550 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 8 รายวิชาหลักเป็นลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 และได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศในรายวิชาการงานอาชีพและด้าน เทคโนโลยี ซึ่งมีเพียงโรงเรียนเดียวเท่านั้น
 • ส่วนในระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.3)ได้คะแนนเฉลี่ยในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (N.T.) เป็นลำดับที่ 4 ของเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการเลือกให้เป็นครูที่มีผลงานวัตกรรมดีเด่นระดับจังหวัดในโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาย (Best Practice) จำนวน 5 คน
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัดนนทบุรีที่มีการพัฒนาระบบบริหารงานทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยระบบโปรแกรม School ICT ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการด้านระบบการประกันคุณภาพดีเด่นระดับพื้นการศึกษานนทบุรี เขต 1
 • ได้รับรางวัลชมเชยการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน ตามโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล จังหวัดนนทบุรี

กีฬาสร้างชื่อ[แก้]

กีฬาวอลเลย์บอล (Volleyball) ในอดีตช่วงปี 2530 - 2540 ในวงการกีฬาวอลเลย์บอลระดับประเทศ ฉายา "ยอดลูกยางขาสั้น" เป็นเจ้าวอลเลย์บอลนักเรียนชายในยุคนั้นเป็นที่รู้จักไปทั่ว... นั้นคือชื่อของทีมโรงเรียนเบญจมราขานุสรณ์ถือเป็นทีมระดับแนวหน้า ติดหนังสือพิมพ์หน้ากีฬาในหลายฉบับและได้สร้างผลงานภายใต้การคุมทีมของอาจารย์ "ครูกี้ร์" ประพนธ์ หลีสิน โค้ชใหญ่ของทีมวอลเลย์บอลเบญจมฯ และได้สร้างนักกีฬาทีมชาติระดับประเทศ และเป็นผู้เล่นสำคัญในแต่ละสโมสรไว้มากมาย [2]

กีฬาบาสเก็ตบอล (Basketball) หากจะกล่าวถึงทีมที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและอยู่ในหัวแถวในกีฬาบาสเกตบอลของเมืองไทยในระดับบเยาวชนทีมหนึ่ง คงนี้ไม่พ้น โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรี ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานที่ประจักษ์ในการแข่งขันกว่า 10 ปีต่อเนื่องในรายรายการไม่ว่าจะเป็น

 • เริ่มพัฒนาทีมบาสเก็ตบอลรุ่น 12,14,16,18 ปี ในระดับจังหวัดตั้งแต่ปี 2542
 • ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Basketball Sponsor Thailand Championship , กีฬาบาสเก็ตบอล นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2552 ได้รางวัลรองชนะเลิศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 25 “กาญจนบุรีเกมส์”
 • พ.ศ. 2553 ได้รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “ เมืองเพชรเกมส์ ”
 • พ.ศ. 2554 ได้รางวัลรองชนะเลิศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 27 “อุตรดิตถ์เกมส์”
  • ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “เคมบริดจ์ คัพ ดิ เอเชียน-เปซิฟิก รีเจี้ยน ไฮสกูล บาสเกตบอล อินวิเตชั่น ทัวร์นาเมนต์ (Cambridge Cup the Asian-Pacific Region High School Basketball lnvitational Tournament)” ณ เมือง Qingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ได้รางวัลรองชนะเลิศ “เดอะ ล็อบสเตอร์ คัพ อินเตอร์เนชั่นแนล ไฮสกูล บาสเกตบอล ทัวร์นาเมนต์(The Lobster Cup Interrnational High School Basketball Tournament) ณ ซูอี๋ สเตเดี้ย เมือง Xuyi สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พ.ศ. 2555 ได้รางวัลรองชนะเลิศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”
 • พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “มหาสารคามเกมส์”
  • ได้แชมป์บาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “ ศรีสะเกษเกมส์ ”
  • ได้รองชนะเลิศกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 เมืองมะขามหวานเกมส
 • พ.ศ. 2557 ได้รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ เชียงรายเกมส์ ”
  • ได้รองชนะเลิศอันดับสอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 “จันทบุรีเกมส์”

ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจแก่ทีมบาสเก็ตบอลร.ร. เบญจมราชานุสรณ์ที่ได้สร้างนักกีฬาซึ่งก็คือนักเรียนของโรงเรียนได้ติดเยาวชทีมชาติหลายคน และได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่า [3]

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรงเรียน[แก้]

 • แต่เดิมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์มีเสื้อพละ เพียงสีเดียวคือ สีเลือดหมู-ขาว ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 โดยนโยบายของผู้บริหารได้ต้องการเน้น ความเป็นหมู่คณะสีของนักเรียนกันมากขึ้นจึงได้กำหนดให้ทุกวันศุกร์ นักเรียนจะต้องใส่เสื้อสี ประจำคณะที่นักเรียนแต่ละคนสังกัดมา ซึ่งทำให้คนภายนอกเข้าใจว่าคือ เสื้อพละซึ่งแท้จริงแล้วคือ "เสื้อสีประจำคณะ" มิใช่ เสื้อพละแต่อย่างใด
 • อาคารกาญจนฉัตร มีอีกชื่อหนึ่งว่า "ตึกสลิ่ม" เนื่องจากการทาสี และ กระเบื้องที่ปูบนตึกแต่ละชั้นนั้นมีสีแตกต่างกันมาก สลับไปมาจนนักเรียนพากันเรียกว่า ตึกสลิ่ม ซึ่งคำว่า "สลิ่ม" นั้นเป็นคำนิยมในยุคนั้นซึ่งหมายถึงกลุ่มชุมนุมการเมืองที่ใส่เสื้อหลากสีนั้นเอง

รายนามผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์[แก้]

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
1
นางสาวปนปรุง ฐีระเวช
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2521
2
นางสาวสมภาพ คมสัน
อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2521 - 2527
3
ดร.คนึง ไทยประสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2527 - 2532
4
นายธานี สมบูรณ์บูรณะ
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2532 - 2536
5
นายแสวง เอี่ยมองค์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2536 - 2539
6
นายอำนวย ศรีชัย
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2539 - 2542
7
นายสุวรรณ เค้าฝาย
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2542 - 2546
8
นางวิไลพร ศุภวณิช
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2546 - 2547
9
นายกรีฑา ฤทธาภัย
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2547 - 2550
10
นายวินัย นุ่นพันธ์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2550 - 2553
11
นายศิริวัฒน์ อาจองค์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2553 - 2554
12
นายอธิชาติ สวัสดี
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2554 - 2556
13
นายชัยชนะ ใจแก้ว
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2556 - 2557
14
นายสนอง ตรงเที่ยง
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2557 - 2559
15
นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

ศิษย์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

ด้านกีฬา

ด้านวงการบันเทิง

อ้างอิง[แก้]

 1. ข้อมูลสถิติจากเว็บไซต์โรงเรียน จากเว็บไซต์โรงเรียนฯ
 2. [1]
 3. [2]
 4. [3]ผลงานเหรียญทองแดง เอเชี่ยนเกมส์ของจิตตกาญจน์
 5. [4]การกล่าวยกย่อง พารณ
 6. [5]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]