พระอารามหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

ความเชื่อและการปฏิบัติ
ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม)
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์และพระคาถา
คัมภีร์และหนังสือ
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรม
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ 4 · มรรค 8 · ปฏิจจสมุปบาท · มงคล 38
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคมศาสนาพุทธ
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
พุทธสังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

พระอารามหลวง คือ วัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง

ประวัติ[แก้]

แต่เดิมนั้นยังไม่มีการจัดแบ่งพระอารามหลวงอย่างเป็นทางการ เพียงแต่มีการจัดแบ่งพระอารามหลวงออกเป็นหลายชั้นตามความรู้สึกหรืออาศัยการคาดเดาตามสถานการณ์ เช่น ดูจากการพระราชทานเทียนพรรษาขี้ผึ้งหรือไม้เล่มเดียวหรือมากกว่านั้น หรือดูจากการบรรดาศักดิ์ที่พระราชทานแก่เจ้าพนักงานผู้คุมเลกข้าพระ เป็นต้น หลังจากนั้น กระทรวงธรรมการร่วมกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้จัดระเบียบพระอารามหลวงเพื่อประมาณค่าบำรุงวัดหลักจากเลิกเลขวัด แต่ไม่ได้นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดระเบียบพระอารามหลวง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการจัดระเบียบพระอารามหลวงขึ้นอย่างเป็นระบบตั้งแต่นั้นมา[1]

โดยในครั้งนั้น วัดที่จัดว่าเป็นพระอารามหลวงนั้น คือ วัดอันสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้าง ทรงปฏิสังขรณ์เป็นส่วนพระองค์หรือทรงในนามท่านผู้อื่น และอารามอันพระบรมวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่สร้างปฏิสังขรณ์ทรงรับไว้ในความบำรุงของแผ่นดิน[1] ภายหลังจึงหมายรวมถึงวัดราษฎร์ที่ที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์ แล้วทรงพิจารณาเห็นสมควรยกย่องเป็นพิเศษก็ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง[2]

การแบ่งพระอารามหลวง[แก้]

การจัดลำดับชั้นของพระอารามหลวง เริ่มมีขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2458 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบแบ่งชั้นพระอารามหลวงออกเป็นสามชั้น แต่ละชั้นยังแยกระดับออกไปอีกหลายระดับ โดยมีสร้อยต่อท้ายชื่อวัดตามฐานะดังนี้

 1. พระอารามหลวงชั้นเอก ได้แก่ วัดที่มีเจดียสถานบรรจุพระบรมอัฐิ หรือเป็นวัดที่มีเกียรติสูง มี 3 ชนิด คือ
  • ชนิดราชวรมหาวิหาร
  • ชนิดราชวรวิหาร
  • ชนิดวรมหาวิหาร
 2. พระอารามหลวงชั้นโท ได้แก่ วัดที่มีเจดียสถานสำคัญ มี 4 ชนิด คือ
  • ชนิดราชวรมหาวิหาร
  • ชนิดราชวรวิหาร
  • ชนิดวรมหาวิหาร
  • ชนิดวรวิหาร
 3. พระอารามหลวงชั้นตรี ได้แก่ วัดประจำหัวเมือง หรือวัดที่มีความสำคัญชั้นรอง มี 3 ชนิด คือ
  • ชนิดราชวรวิหาร
  • ชนิดวรวิหาร
  • ชนิดสามัญ (ไม่มีสร้อยนามต่อท้าย โดยส่วนใหญ่จะต่อท้ายว่า พระอารามหลวง)

รายชื่อพระอารามหลวงชั้นเอก[แก้]

ชื่อวัด จังหวัด ภูมิภาค นิกาย สร้อยนามต่อท้าย เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ภาค 1 มหานิกาย ราชวรมหาวิหาร พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ภาค 1 มหานิกาย ราชวรมหาวิหาร พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ภาค 1 มหานิกาย ราชวรมหาวิหาร พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต) (รักษาการ)
วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ภาค 1 มหานิกาย ราชวรมหาวิหาร พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ)
วัดพระพุทธบาท สระบุรี ภาค 2 มหานิกาย ราชวรมหาวิหาร พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน)
วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม ภาค 14 มหานิกาย ราชวรมหาวิหาร พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ธรรมยุต ราชวรวิหาร สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ธรรมยุต ราชวรวิหาร พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ธรรมยุต ราชวรวิหาร สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ภาค 1 มหานิกาย ราชวรวิหาร พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย)
วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร ภาค 1 มหานิกาย ราชวรวิหาร พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา ภาค 2 ธรรมยุต ราชวรวิหาร พระราชเมธากรกวี (โสภณ ปุญฺญโสภโณ)
วัดสุวรรณดาราราม พระนครศรีอยุธยา ภาค 2 มหานิกาย ราชวรวิหาร พระสุวรรณวิมลศีล
วัดนิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา ภาค 2 ธรรมยุต ราชวรวิหาร พระราชวินัยสุนทร (สําเภา ติสาโร)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุโขทัย ภาค 5 มหานิกาย ราชวรวิหาร พระสุนทรธรรมาภรณ์ (บำเหน็จ เตชปญฺโญ)
วัดพระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี ภาค 16 มหานิกาย ราชวรวิหาร พระอุดมธรรมปรีชา (จำลอง ธมฺมิสฺสโร)
วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ธรรมยุต วรมหาวิหาร พระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)
วัดญาณสังวราราม ชลบุรี ภาค 13 ธรรมยุต วรมหาวิหาร พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) (รักษาการ)
วัดพระธาตุพนม นครพนม ภาค 10 มหานิกาย วรมหาวิหาร พระเทพวรมุนี (สำลี ปญฺญาวโร)
วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ภาค 7 มหานิกาย วรมหาวิหาร พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ)
วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน ภาค 7 มหานิกาย วรมหาวิหาร พระราชปัญญาโมลี (จำรัส ทตฺตสิริ)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ภาค 5 มหานิกาย วรมหาวิหาร พระธรรมเสนานุวัตร (บำรุง ฐานุตฺตโร)
วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช ภาค 16 ธรรมยุต วรมหาวิหาร พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป)

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]