โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ
Bodindecha (sing singhaseni) Samutprakarn School
Logo-BDS-bws1.png
ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
ที่ตั้ง
เลขที่119/22 หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ด.ส. (B.D.S.)
สถาปนา4 มกราคม 2525
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส11022009
ผู้อำนวยการนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์
จำนวนนักเรียน1,920 คน (2563)
สีน้ำเงิน 
เพลงมาร์ชบดิทรเดชาสมุทรปราการ
ดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกแก้ว
เว็บไซต์www.bodinsp.ac.th
{ต้องการอ้างอิง

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการเดิมชื่อ โรงเรียนสมุทรพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีขนาดเนื้อที่25 ไร่ 36 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เดิมชื่อ โรงเรียนสมุทรพิทยาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2525 (วันสถาปนาโรงเรียน)เนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้จัดสร้างเมืองใหม่บางพลี ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน โดยมีการวางผังเมืองให้มีเขตที่พักอาศัย ตลาดสด อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล สนามกีฬา สวนสาธารณะ สถานีตำรวจ ระบบสาธารณูปโภคได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ระบบระบายน้ำ ถนนภายในเมือง ในด้านการศึกษาให้มีโรงเรียน 37 แห่ง ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ดังนั้นกรมสามัญศึกษาจึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนสมุทรพิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทั้งในด้านอาคารสถานที่และการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัล พระราชทานขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2544 มีนักเรียนที่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าเรียนต่อในสถาบันศึกษาต่าง ๆ คิดเป็น ร้อยละ 90 และได้มีการประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 โรงเรียนมีแนวคิดว่า…การศึกษาทำให้บุคคลได้พัฒนาสติ ปัญญา ความรู้ ความสามารถของตนเอง เมื่อบุคคลได้พัฒนาคนดีแล้วก็สามารถนำความรู้ไปพัฒนาสังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ “

สีประจำคณะ[แก้]

คณะฉัตรบดินทร – สีเหลือง
คณะปิ่นขัตติยะ – สีชมพู
คณะเตชะสิงหราช – สีเขียว
คณะภูวนารถรัตนะ – สีแสด
คณะภัทรพระเกี้ยว – สีฟ้า

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

พระเกี้ยวหรือ จุลมงกุฎ เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรส และพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพราะ พระนามาภิไธยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น คือ “จุฬาลงกรณ์” ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นคือ “มงกุฎ” อีกทั้ง พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีหมายความว่า “พระจอมเกล้าน้อย” อีกด้วย เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์

เกียรติคุณของโรงเรียน[แก้]

1.ได้รับถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา “รักการอ่าน สานสู่ฝัน” ในปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ๒๕๔๖ ระดับมัธยมศึกษา

2.ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนที่สามารถดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

3.ได้รับโล่เกียรติยศรางวัลที่ ๓ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จากสำนักงานคณะกรรมการป.ป.ช. ในโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตที่สมุทรพิทยาคม

4.ได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการส่งเยาวชนเข้ารับการอบรมจริยธรรมและสามารถปฏิบัติผ่านขั้นตอนจนได้รับ วุฒิบัตรและเกียรติบัตรครบทุกคน เป็นโรงเรียนอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษาของปี ๒๕๔๖

5.ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมัธยมยอดเยี่ยมด้านความสัมพันธ์ชุมชน

6.ได้รับเกียรติบัตรจากชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมบางพลี เชิดชูเกียรติทำคุณประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น

7.ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมกิ่งอำเภอบางเสาธง เป็นโรงเรียนมัธยมดีเด่น ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

8.ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมรางวัลชมเชยระดับกิ่งอำเภอ ประเภทหน่วยงานของรัฐ ในการประกวดประดับธงแห่งชาติ

9.ได้รับรางวัลห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

10.เป็นโรงเรียนทดลองใช้ห้องสมุดบนเว็บไซต์ (Website) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐

11.เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ (สถานศึกษาประเภทที่ ๑) รุ่นที่ ๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐

12.เป็นโรงเรียนในโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

13.ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยผ่านเกณฑ์ ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน (๑๔ มาตรฐาน) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

14.เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” รุ่นที่ ๒ ประจำอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ และผ่านการประเมินเป็น “ต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ” เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑

15.ได้รับรางวัลเหรียญทองและถ้วยรางวัลประเภท ค ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน – นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑

16.ได้รับรางวัลถ้วยดนตรีสนามดีเด่นในการประกวดวงโยธวาทิตประเภท ค ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑

17.ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

18.ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

19.ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “นายอำเภอน้อย” กระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

20.ได้รับรางวัลสุดยอดส้วม จากจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานสาธารณสุข เขตพื้นที่ ๓

21.ได้รับโล่รางวัลระดับเหรียญเงิน (osoi) จากการประกวดนวัตกรรม ระดับประเทศ เรื่องรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

22.ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดกลาง ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕

23.เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเชิงนิเวศ Eco School ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้การสนับสนุนของ บมจ. กรุงไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๒

24.เข้าร่วมโครงการเปิดห้องเรียนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๒

25.ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานแกนนำคุณภาพ (Star of Network) ด้านคณิตศาสตร์ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๓

26.ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์สอบการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ (เกาหลี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ สสวท. ประจำปี ๒๕๕๓

27.ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนยกระดับคุณภาพวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ สสวท. ส่งนักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๓

28.ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ (EIS) ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๓

29.ได้รับคัดเลือกและทำความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษกับสถาบัน Hanbridge School ประเทศสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๕๓

30.ได้รับคัดเลือกและทำความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการสอนภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยหงเหอ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี ๒๕๕๓

31.ได้รับคัดเลือกและทำความร่วมมือ (MOU) เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์ การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (ส.ส.ค.) ประจำปี ๒๕๕๓

32.ได้รับคัดเลือกและทำความร่วมมือ (MOU) เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๖ “ตามรอยเท้าพ่อ…กับฮอนด้า” (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔)

33.ได้รับคัดเลือกและทำความร่วมมือ (MOU) เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการรักษ์เจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๕๓

34.ได้รับคัดเลือกและรับทุนพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบ KTB Green School ของ บมจ. กรุงไทย ประจำปี ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน

35.เป็นตัวแทนนักกีฬามวย ระดับเยาวชน ๓ รุ่น ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓

36.เป็นตัวแทนนักกีฬาแฮนด์บอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของจังหวัดสมุทรปราการ ชิงแชมป์ประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓

37.เป็นตัวแทนนักกีฬาตะกร้อ ในระดับภาค ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

กศิญา ค่อมสิงห์ หรืออุ้ม กศิญา อาร์สยาม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

http://www.bodinsp.ac.th/

http://www.bodinsp.ac.th/home/history.php