โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ
Logo-BDS-bws1.png
ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
ที่ตั้ง
เลขที่119/22 หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ข้อมูล
ผู้อำนวยการนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์
จำนวนนักเรียน1,920 คน (2563)
สีน้ำเงิน    
เพลงมาร์ชบดิทรเดชาสมุทรปราการ
ดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกแก้ว
เว็บไซต์www.bodinsp.ac.th

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการเดิมชื่อ โรงเรียนสมุทรพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีขนาดเนื้อที่25 ไร่ 36 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เดิมชื่อ โรงเรียนสมุทรพิทยาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2525 (วันสถาปนาโรงเรียน)เนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้จัดสร้างเมืองใหม่บางพลี ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน โดยมีการวางผังเมืองให้มีเขตที่พักอาศัย ตลาดสด อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล สนามกีฬา สวนสาธารณะ สถานีตำรวจ ระบบสาธารณูปโภคได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ระบบระบายน้ำ ถนนภายในเมือง ในด้านการศึกษาให้มีโรงเรียน 37 แห่ง ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ดังนั้นกรมสามัญศึกษาจึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนสมุทรพิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทั้งในด้านอาคารสถานที่และการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัล พระราชทานขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2544 มีนักเรียนที่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าเรียนต่อในสถาบันศึกษาต่าง ๆ คิดเป็น ร้อยละ 90 และได้มีการประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 โรงเรียนมีแนวคิดว่า…การศึกษาทำให้บุคคลได้พัฒนาสติ ปัญญา ความรู้ ความสามารถของตนเอง เมื่อบุคคลได้พัฒนาคนดีแล้วก็สามารถนำความรู้ไปพัฒนาสังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ “

สีประจำคณะ[แก้]

คณะฉัตรบดินทร – สีเหลือง
คณะปิ่นขัตติยะ – สีชมพู
คณะเตชะสิงหราช – สีเขียว
คณะภูวนารถรัตนะ – สีแสด
คณะภัทรพระเกี้ยว – สีฟ้า

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

พระเกี้ยวหรือ จุลมงกุฎ เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรส และพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพราะ พระนามาภิไธยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น คือ “จุฬาลงกรณ์” ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นคือ “มงกุฎ” อีกทั้ง พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีหมายความว่า “พระจอมเกล้าน้อย” อีกด้วย เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์

เกียรติคุณของโรงเรียน[แก้]

1.ได้รับถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา “รักการอ่าน สานสู่ฝัน” ในปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ๒๕๔๖ ระดับมัธยมศึกษา

2.ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนที่สามารถดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

3.ได้รับโล่เกียรติยศรางวัลที่ ๓ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จากสำนักงานคณะกรรมการป.ป.ช. ในโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตที่สมุทรพิทยาคม

4.ได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการส่งเยาวชนเข้ารับการอบรมจริยธรรมและสามารถปฏิบัติผ่านขั้นตอนจนได้รับ วุฒิบัตรและเกียรติบัตรครบทุกคน เป็นโรงเรียนอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษาของปี ๒๕๔๖

5.ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมัธยมยอดเยี่ยมด้านความสัมพันธ์ชุมชน

6.ได้รับเกียรติบัตรจากชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมบางพลี เชิดชูเกียรติทำคุณประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น

7.ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมกิ่งอำเภอบางเสาธง เป็นโรงเรียนมัธยมดีเด่น ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

8.ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมรางวัลชมเชยระดับกิ่งอำเภอ ประเภทหน่วยงานของรัฐ ในการประกวดประดับธงแห่งชาติ

9.ได้รับรางวัลห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

10.เป็นโรงเรียนทดลองใช้ห้องสมุดบนเว็บไซต์ (Website) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐

11.เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ (สถานศึกษาประเภทที่ ๑) รุ่นที่ ๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐

12.เป็นโรงเรียนในโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

13.ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยผ่านเกณฑ์ ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน (๑๔ มาตรฐาน) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

14.เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” รุ่นที่ ๒ ประจำอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ และผ่านการประเมินเป็น “ต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ” เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑

15.ได้รับรางวัลเหรียญทองและถ้วยรางวัลประเภท ค ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน – นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑

16.ได้รับรางวัลถ้วยดนตรีสนามดีเด่นในการประกวดวงโยธวาทิตประเภท ค ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑

17.ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

18.ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

19.ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “นายอำเภอน้อย” กระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

20.ได้รับรางวัลสุดยอดส้วม จากจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานสาธารณสุข เขตพื้นที่ ๓

21.ได้รับโล่รางวัลระดับเหรียญเงิน (osoi) จากการประกวดนวัตกรรม ระดับประเทศ เรื่องรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

22.ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดกลาง ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕

23.เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเชิงนิเวศ Eco School ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้การสนับสนุนของ บมจ. กรุงไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๒

24.เข้าร่วมโครงการเปิดห้องเรียนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๒

25.ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานแกนนำคุณภาพ (Star of Network) ด้านคณิตศาสตร์ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๓

26.ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์สอบการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ (เกาหลี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ สสวท. ประจำปี ๒๕๕๓

27.ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนยกระดับคุณภาพวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ สสวท. ส่งนักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๓

28.ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ (EIS) ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๓

29.ได้รับคัดเลือกและทำความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษกับสถาบัน Hanbridge School ประเทศสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๕๓

30.ได้รับคัดเลือกและทำความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการสอนภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยหงเหอ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี ๒๕๕๓

31.ได้รับคัดเลือกและทำความร่วมมือ (MOU) เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์ การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (ส.ส.ค.) ประจำปี ๒๕๕๓

32.ได้รับคัดเลือกและทำความร่วมมือ (MOU) เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๖ “ตามรอยเท้าพ่อ…กับฮอนด้า” (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔)

33.ได้รับคัดเลือกและทำความร่วมมือ (MOU) เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการรักษ์เจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๕๓

34.ได้รับคัดเลือกและรับทุนพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบ KTB Green School ของ บมจ. กรุงไทย ประจำปี ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน

35.เป็นตัวแทนนักกีฬามวย ระดับเยาวชน ๓ รุ่น ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓

36.เป็นตัวแทนนักกีฬาแฮนด์บอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของจังหวัดสมุทรปราการ ชิงแชมป์ประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓

37.เป็นตัวแทนนักกีฬาตะกร้อ ในระดับภาค ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

กศิญา ค่อมสิงห์ หรืออุ้ม กศิญา อาร์สยาม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]