โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สารสาสน์วิเทศศึกษา
Sarasas Witaek Suksa Logo.png
สัญลักษณ์โรงเรียน
AGE QUOD AGIS
ทำอะไร ทำจริง
308 หมู่ 10 ตำบล ในคลองบางปลากด
อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sarasas Witaed Suksa
อักษรย่อ สวศ, SWS.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
สถาปนา พ.ศ. 2540
ผู้ก่อตั้ง นายพิบูลย์ ยงค์กมล
นางเพ็ญศรี ยงค์กมล
เขตการศึกษา 1
รหัส 1111100097
ผู้อำนวยการ วริศนันท์ เดชปานประสงค์
(ปีการศึกษา 2553 - ปัจจุบัน) [1]
เกรด เตรียมอนุบาล - ม.6
จำนวนนักเรียน 3,190 (ปีการศึกษา 2557)
วิทยาเขต ชานเมือง
สี ███ แดง ███ เหลือง
สโลแกน " สถานที่ดี กีฬาเด่น เน้นกีฬา ภาษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม "
สังกัดการศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (A.P.E.P.)
เว็บไซต์
ห้องบันทึกเสียง


โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา (อังกฤษ: Sarasas Witaed Suksa) เป็นโรงเรียนอันดับที่ 12 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ซึ่งก่อตั้งโดย อ.พิบูลย์ และ อ.เพ็ญศรี ยงค์กมล เริ่มแรกได้จัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 5 ไร่ 48 ตารางวา โดยก่อสร้างในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2539 เสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2540 เป็นอาคารความยาว 72 เมตร สูง 6 ชั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก 8 ไร่ 378 ตารางวา สำหรับสร้างสระว่ายน้ำ โรงอาหาร ที่จอดรถ และอาคารเรียนหลังที่ 2 ปัจจุบันโรงเรียนได้ สร้างอาคารเรียนหลังใหม่อีก 1 หลัง และสระว่ายน้ำด้านข้างอาคารใหม่ สำหรับนักเรียนได้ออกกำลังกาย และมีทักษะการว่ายน้ำเพิ่มขึ้น มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 13 ไร่ 1งาน 26 ตารางวา


โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษาเป็นแห่งที่ 3 ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ที่เปิดทำการสอนแบบ Bilingual Program (แผนการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา) คือ ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต, ดนตรี, คอมพิวเตอร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และใช้ครูต่างชาติสอน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ความเป็นไทย


เดิม (พ.ศ. 2539) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ได้ทดลองเปิดทำการสอนแผนก 2 ภาษาในโรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร ในระดับชั้น อนุบาล 3 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน 90 คน เมื่อโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษาได้สร้างเสร็จและเปิดทำการสอนจึงย้ายนักเรียนมาเรียนต่อ พร้อมทั้งเปิดรับนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2540 ระดับอนุบาล 3 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยจำนวน นักเรียน 469 คน (แผนกสองภาษา) และแผนกสามัญ อีก 360 คน รวม 2 แผนก 829 คน มีครูไทย 35 คน ครูต่างชาติ 12 คน ปัจจุบันปีการศึกษา 2545 โรงเรียนเปิดตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1,827 คน ครูไทย 110 คน และครูต่างชาติ 32 คน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

อันดับ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 นายพิบูลย์ ยงค์กมล 2540
2 นายจรูญ ขัตติยะสาร 2540 - 2542
3 นางสุวนิตย์ ยงค์กมล 2542 - 2551 ( ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสารสาสน์เขต 3ข )
4 นางศศิธร หงสชูเวช 2551 ( ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่ )
5 นางศรีคุราภรณ์ ทรัพย์เอนกยศ 2552 ( ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่ )
6 นางวริศนันท์ เดชปานประสงค์ 2553 - ปัจจุบัน ( ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ )

รายนามคณะผู้บริหารโรงเรียน และสถิติบุคลากรภายใน[แก้]

(ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) [2][3]

รายนาม ตำแหน่ง
นางวริศนันท์ เดชปานประสงค์ ผู้อำนวยการ
นางลิลตา แซ่เอี้ยว รองผู้อำนวยการ
นางสุวนิตย์ ยงกมล ที่ปรึกษา
นายเพิ่มศักดิ์ นามนิตย์ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง และ กิจการนักเรียน
นางชุติมา เจียมศิริเลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับมัธยม
นางปาณิสรา ใจหนักแน่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับประถมปลาย
นางอาภรณ์ นามนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับประถมต้น
นางจิรวรรณ สิมสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล
นางสุมาลี หมวดไธสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล
Mr.Mark Hullah Head of English Coordinator
Mr.Christopher Stacey Head of English Coordinator
ประเภท จำนวน (คน)
ครูไทย 179
ครูต่างชาติ 53
นักเรียน 3,190

อาคารเรียน[แก้]

อาคาร 1

อาคาร 1 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540 มี 6 ชั้น ชั้น 6 เป็นห้องประชุม ใช้จัดการเรียนการสอน 5 ชั้น ในระดับประถมศึกษา มีห้องเรียนรวม 35 ห้องเรียน ห้องสื่ออุปกรณ์ ห้องเรียนเปียโน,ห้องเรียนไวโอลิน,ห้องเรียนกีต้าร์,ห้องเรียนคีย์บอร์ด ห้องฉายภาพยนตร์,ห้องวิทยาศาสตร์,ห้องสมุด,ห้อง Computer,ห้อง Internet,ห้องประวัติโรงเรียน,ห้องผู้อำนวยการ, ห้องธุรการ,ห้องผู้บริหาร,ห้องพักครู,ห้องพยาบาล,ห้องเรียนนักเรียนระดับ G.1 - G.6 32 ห้องเรียน

อาคาร 2 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2543 เป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น เป็นอาคารสำหรับนักเรียนอนุบาล และมัธยมศึกษา มีห้องเรียนอนุบาล 1-3 จำนวน 19 ห้องเรียน ห้องเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ห้องเรียน และมัธยมศึกษา ตอนปลาย 1ห้องเรียน พร้อมห้องประกอบการอื่นๆ ได้แก่ ห้องสมุดมีความยาวตลอดอาคารเรียน ในชั้นที่ 3 ห้องโถงโรงอาหาร ห้องศูนย์การเรียน ห้องพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม และห้องพยาบาล ในชั้นที่ 5 จัดเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ มีความยาวตลอดอาคารเรียน ในส่วนของโดมจัดเป็นท้องฟ้าจำลอง

อาคาร 3

อาคาร 3 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2549 เป็นอาคารคอนกรีต 9 ชั้น เป็นอาคารสำหรับมัธยมศึกษา มีห้องเรียน จำนวน 19 ห้องเรียน ห้องเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ห้องเรียน และมัธยมศึกษา ตอนปลาย 1ห้องเรียน พร้อมห้องประกอบการอื่นๆ ได้แก่ ห้องสมุดมีความยาวตลอดอาคารเรียน ในชั้นที่ 3ห้องศูนย์การเรียน ห้องพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องพยาบาล

หมายเหตุ[แก้]

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมาโรงเรียนในเครือสารสาน์เขต 3 ได้แยกเป็น 2กลุ่ม ได้แก่ เขต 3ก ดูแลแผนกสามัญ เขต 3 ข ดูแลแผนกสองภาษา และสามัญบางส่วน ท่านผู้อำนวยการสุวนิตย์ ยงค์กมล จึงได้แต่งตั้งอาจารย์ใหญ่ขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนท่าน ส่วนท่านก็ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสารสาสน์เขต 3ข

อ้างอิง[แก้]

  1. เว็บไซต์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา, หน้าเกี่ยวกับโรงเรียน - บุคลากร, สืบค้นเมื่อ 24 ตุลาคม 2558
  2. Sarasas Witaed Suksa Yearbook Vol.13. (2014)., SW.Management Staff., พ.ศ. 2557 , หน้า 11. สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 2558
  3. เว็บไซต์สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ - ปีการศึกษา 2557, สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2558
  • เว็บไซต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
  • เว็บไซต์ กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์
  • Sarasas Witaed Suksa School Year Book
  • นิตยสาร วันนี้ที่สารสาสน์
  • หนังสือ อนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี สารสาสน์พิทยา

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]