โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุข
181 หมู่ 13 ถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไทย ประเทศไทย 48170
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Renunakhonwittayanukul School
อักษรย่อ ร.ณ. / R.N.K.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
สถาปนา 11 มีนาคม พ.ศ. 2515 (48 ปี)
รหัส 1048190483
ผู้อำนวยการ นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์
จำนวนนักเรียน 2,039 คน ปีการศึกษา 2563[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม

สี          เหลือง - แดง
เพลง มาร์ชเรณูนครวิทยานุกูล
เว็บไซต์

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (อังกฤษ : Renunakhonwittayanukul School) เป็นโรงเรียนประจำอำเภอเรณูนคร ประเภทสหศึกษา ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ก่อนที่จะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้นั้น นักเรียนที่เรียนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากอำเภอเรณูนคร หากมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่อำเภอธาตุพนมหรือไม่ก็อำเภอเมืองนครพนม หรือไม่เช่นนั้นก็ไปเรียนยังต่างจังหวัดทำให้เกิดปัญหาในการเดินทางและทั้งการหาที่พักอาศัยผู้ปกครองต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

นายถนอม แสงสุริยจันทร์ หัวหน้ากิ่งอำเภอเรณูนคร (สมัยนั้น) พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน พ่อค้าคหบดี ได้ร่วมประชุมขอดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเรณูนครขึ้นโดยได้ขอแบ่งที่ดินของโรงเรียนเรณูนคร

ปี พ.ศ. 2515 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2515 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล” เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 137 คน อาคารเรียนและห้องเรียนใช่ร่วมกับโรงเรียนเรณูนคร มีนายมัทราช บัวบาน รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และปีเดียวกันได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน (อาคารหนุ่มเมืองเวในปัจจุบัน) สร้างเสร็จ พ.ศ. 2516

ปี พ.ศ. 2515 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิสุทธิ์ ภักดีศรี ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2518 ยุบโรงเรียนเรณูนครรวมเข้ากับโรงเรียนเรณูวิทยาคาร ยกพื้นที่ทั้งหมดให้โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ตราบจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2523 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจุบัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอเรณูนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย ภายในเขตเทศบาลตำบลเรณู ภายในเขตอำเภอเรณูนคร ยกเว้นตำบลนาขามและตำบลท่าลาด เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดทำการสอน 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนสหศึกษา) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะของนักเรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้น

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลตั้งอยู่ ณ เลขที่ 181 หมู่ที่ 13 ถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ จรดกับชุมชนหมู่ 3 บ้านโพนสาวเอ้
 • ทิศใต้ จรดกับถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล
 • ทิศตะวันออก จรดกับถนนอำนวยสุข ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรอำเภอเรณูนคร
 • ทิศตะวันตก จรดกับชุมชนหมู่ที่ 13 ตำบลเรณู

มีพื้นที่จำนวน 114 ไร่ 2 งาน 41.6 ตารางวา

ในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 2,039 คน คณาจารย์และบุคลากรจำนวน 123 คน

อาคารสถานที่[แก้]

อาคาร ห้องภายในอาคาร
อาคารเรณูนคร
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • ห้องประชุมเล็ก
 • ห้องธุรการ
 • ห้องการเงินและพัสดุ
 • ห้องโสต
 • ห้องศูนย์ภาษาเกาหลี
 • ห้องสมุด
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องวิชาการ
 • ห้องประชุมดงหวายสายบ่อแก
 • ห้องเรียน 10 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง
 • ห้องพักครู 2 ห้อง
 • ห้องเก็บอุปกรณ์
 • ห้องน้ำ 5 ห้อง
อาคาร Pre-Doctor
 • ห้องเรียน 3 ห้อง
อาคารหนุ่มเมืองเว
 • ห้องเรียน 4 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการ 7 ห้อง
 • ห้องพักครู 4 ห้อง
 • ห้องเก็บอุปกรณ์ 3 ห้อง
 • ห้องน้ำ 2 ห้อง
อาคารอาเซียน (LA)
 • ห้องเรียน 3 ห้อง
 • ห้องพักครู 1 ห้อง
อาคารสาวผู้ไทย
 • ห้อง ERIC
 • ห้องเรียน 14 ห้อง
 • ห้องพักครู 2 ห้อง
 • ห้องน้ำ 2 ห้อง
อาคารหนองเพ็กแก้ว
 • ห้องเรียน 28 ห้อง
 • ห้องพักครู 5 ห้อง
 • ห้องน้ำ 4 ห้อง
อาคารเจ้าเพ็ชร-เจ้าสาย
 • ห้องประชุมเจ้าเพ็ชร
 • ห้องประชุมเจ้าสาย
 • ห้องเรียน 9 ห้อง
 • ห้องพักครู 1 ห้อง
 • ห้องน้ำ 1 ห้อง

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
รายชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
นายมัทราช บัวบาน พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516
นายวิสุทธ์ ภักดีศรี พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2521
นายลำแก้ว หงษาวงศ์ พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2522
นายโอภาส วัยวัฒน์ พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2531
นายวิศิษฐ์ หิรัณยโกวิท พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2532
นางลัดดา ตระหง่าน พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2532
นายวิศิษฐ์ หิรัณยโกวิท พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2533
นายวิจิตร สายธนู พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2535
นายเพียร สุวรรณไตรย์ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2539
นายณรงค์ ชิณสาร พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541
นายพูนสิน ประคำมินทร์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2544
นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2550
นายไพรัตน์ มนต์วิเศษ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2556
ดร.เฉลิมชัย แก้วมณีชัย พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2560
นายปรีชา เจตินัย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561
นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°03′23″N 104°40′40″E / 17.056501262227272°N 104.67767670750618°E / 17.056501262227272; 104.67767670750618

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]