ข้ามไปเนื้อหา

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 3 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดกาฬสินธุ์มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 3 คน คือ ประศักดิ์ ณ กาฬสินธุ์ สมบัติ วรามิตร และ วิบูลย์ แช่มชื่น

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 ประศักดิ์ ณ กาฬสินธุ์ (เสียชีวิต) ชะม้อย วรามิตร
เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง (แทนนายประศักดิ์)
2 สมบัติ วรามิตร นิพนธ์ ศรีธเรศ
3 วิบูลย์ แช่มชื่น จำปี โยธารินทร์

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 สิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล วิรัช พิมพะนิตย์

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]