โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนเอกชน
ผู้อำนวยการดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ
สีเขียว
สีเหลือง
ต้นไม้ต้นตาล
เว็บไซต์http://satit.pbru.ac.th/


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดตั้งเพื่อเป็นสถานศึกษา และใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ประวัติโรงเรียน[แก้]

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์ ผลิตบัณฑิตด้านครูเพื่อเป็นกำลังต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ และประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้านซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศ การที่ประเทศไทยจะพัฒนาได้เทียบเท่ากับประเทศอื่นๆ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือ มีการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่า และสร้างโอกาสจากวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554) ที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและพึ่งพาตัวเองได้ สร้างเสริมเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและเสถียรภาพ และสร้างความสมดุลในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันยังคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 จำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเพิ่มความเข้มแข็งให้กับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขึ้นเพื่อจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างคนดี คนเก่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการสร้างค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และประการสำคัญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินการขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการด้านการสอนในระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถนะของประเทศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป [1]

สีประจำโรงเรียน[แก้]

  • เขียว  : แหล่งที่ตั้งของสถาบันราชภัฏ 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • เหลือง  : ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

การจัดการศึกษา[แก้]

  • เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-ปีที่ 6 แผนกคณิต-วิทย์...

แหล่งข้อมูล[แก้]

มัธยยมศึกษาปี่ที่ 1-6

อ้างอิง[แก้]