ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อปลัดกระทรวงพาณิชย์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
ตั้งแต่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567[1]
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยามโนปกรณนิติธาดา
ในฐานะ ปลัดกระทรวงเศรษฐการ
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2465
รองรองปลัดกระทรวงพาณิชย์
เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงพาณิชย์

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายพระนามและรายนาม[แก้]

ลำดับ รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระยามโนปกรณนิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2465 31 มีนาคม พ.ศ. 2469
2 หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรรค์ กมลาสน์ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 31 สิงหาคม พ.ศ. 2469
3 พระยาพิพิธสมบัติ
(ตาบ กุวานนท์)
1 กันยายน พ.ศ. 2469 30 มิถุนายน พ.ศ. 2475
4 หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 31 มกราคม พ.ศ. 2476
5 หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
6 พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
1 มีนาคม พ.ศ. 2478 31 มกราคม พ.ศ. 2485
7 หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
- พันตรี เสวก นิรันดร 1 มิถุนายน พ.ศ. 2485 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2485 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485
นาวาโท ฉา โพธิทัต 1 ธันวาคม พ.ศ. 2485 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2486
8 1 มิถุนายน พ.ศ. 2486 30 มิถุนายน พ.ศ. 2489
- นายเกษม ศรีพยัคฆ์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 30 กันยายน พ.ศ. 2489
พระนรราชจำนง
(สิงห์ ไรวา)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2489 31 ตุลาคม พ.ศ. 2489
นายเกษม ศรีพยัคฆ์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 31 ธันวาคม พ.ศ. 2489
9 พระนรราชจำนง
(สิงห์ ไรวา)
1 มกราคม พ.ศ. 2490 30 เมษายน พ.ศ. 2494
- นายเกษม ศรีพยัคฆ์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2494
หลวงศรีปรีชาธรรมปาฐก
(ศิริ สิตปรีชา)
1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
พันเอก ณรงค์ สาลีรัฐวิภาค 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 31 มีนาคม พ.ศ. 2495
10 1 เมษายน พ.ศ. 2495 31 มีนาคม พ.ศ. 2497
11 นายเกษม ศรีพยัคฆ์ 1 เมษายน พ.ศ. 2497 30 มิถุนายน พ.ศ. 2498
12 หลวงถวิลเศรษฐพณิชยการ
(ถวิล คุปตารักษ์)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 31 ธันวาคม พ.ศ. 2503
13 พันโท อัมพร จินตกานนท์ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 30 กันยายน พ.ศ. 2512
14 นายประยูร กาญจนดุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2512 30 กันยายน พ.ศ. 2515
15 นายวิจารณ์ นิวาตวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 30 กันยายน พ.ศ. 2529
16 นายพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 30 กันยายน พ.ศ. 2537
17 นายจเร จุฑารัตนกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 26 ตุลาคม พ.ศ. 2538
18 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2538 30 กันยายน พ.ศ. 2543
19 นายเกริกไกร จีระแพทย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
20 นายการุณ กิตติสถาพร 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 30 กันยายน พ.ศ. 2550
21 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2552
22 นายยรรยง พวงราช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2555
23 นางวัชรี วิมุกตายน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 กันยายน พ.ศ. 2556
24 นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557
25 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2559
26 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 30 กันยายน พ.ศ. 2560
27 นาง[2]นันทวัลย์ ศกุนตนาค 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560[3] 30 กันยายน พ.ศ. 2561
28 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 30 กันยายน พ.ศ. 2565
29 นายกีรติ รัชโน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง
30 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]