สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ตราสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า.png
ตราสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ที่ทำการ
563 ชั้น 13 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 23 มกราคม พ.ศ. 2558 (6 ปี)
เขตอำนาจ ไทย ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 89,742,800 บาท [1]
ผู้บริหารหลัก รณรงค์ พูลพิพัฒน์, ผู้อำนวยการ
สุรีย์พร สหวัฒน์, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงพาณิชย์
เว็บไซต์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ชื่อย่อ: สนค., TPSO) หน่วยงานในกำกับของ กระทรวงพาณิชย์

ประวัติ[แก้]

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 ตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2558 [2] มีนาย สมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก

อำนาจหน้าที่[แก้]

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. วางแผน จัดทำ ประสานและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีทิศทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพ

2. จัดทำและพัฒนาเครื่องมือชี้วัดและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการกำหนดทิศทางและการบริหารด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการเตือนภัยทางการค้า

3. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์การค้าการลงทุน เพื่อเสนอแนะประเด็นสำคัญ และกำหนดแนวทางในการสร้างโอกาสและช่องทางการค้าสำหรับภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการค้า

4. วิเคราะห์ และกำหนดกลุ่มสินค้า (sector) ที่สำคัญ เพื่อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ภาพรวม ยุทธศาสตร์การค้ารายสินค้า รายตลาด เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain)

5. ประสานความร่วมมือและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานด้านการค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า และพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย รวมถึงสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่และให้คำปรึกษาด้านข้อมูล

7. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ (คคช.)

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ามีดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานเลขานุการกรม

(2) กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

(3) กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

(4) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

(5) กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 91 หน้า 17-101 25 กันยายน พ.ศ. 2558
  2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2558 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 4 ก หน้า 12-14 22 มกราคม พ.ศ. 2558