ข้ามไปเนื้อหา

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ตราสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง23 มกราคม พ.ศ. 2558 (9 ปี)
เขตอำนาจไทย ทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่563 ชั้น 13 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
งบประมาณประจำปี89,742,800 บาท [1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์, ผู้อำนวยการ
  • วิชานัน นิวาตจินดา, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์
เว็บไซต์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ชื่อย่อ: สนค., TPSO) หน่วยงานในกำกับของ กระทรวงพาณิชย์

ประวัติ[แก้]

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 ตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2558 [2] มีนาย สมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก

อำนาจหน้าที่[แก้]

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. วางแผน จัดทำ ประสานและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีทิศทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพ

2. จัดทำและพัฒนาเครื่องมือชี้วัดและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการกำหนดทิศทางและการบริหารด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการเตือนภัยทางการค้า

3. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์การค้าการลงทุน เพื่อเสนอแนะประเด็นสำคัญ และกำหนดแนวทางในการสร้างโอกาสและช่องทางการค้าสำหรับภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการค้า

4. วิเคราะห์ และกำหนดกลุ่มสินค้า (sector) ที่สำคัญ เพื่อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ภาพรวม ยุทธศาสตร์การค้ารายสินค้า รายตลาด เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain)

5. ประสานความร่วมมือและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานด้านการค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า และพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย รวมถึงสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่และให้คำปรึกษาด้านข้อมูล

7. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ (คคช.)

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ามีดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานเลขานุการกรม

(2) กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

(3) กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

(4) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

(5) กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 91 หน้า 17-101 25 กันยายน พ.ศ. 2558
  2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2558 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 4 ก หน้า 12-14 22 มกราคม พ.ศ. 2558