รายชื่อวันสำคัญของไทย

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันหยุดราชการในประเทศไทยนั้นเป็นไปตามที่รัฐบาลไทยกำหนด และส่วนใหญ่ถือปฏิบัติกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปรกติแล้วปีหนึ่ง ๆ มีวันหยุดราชการ 19 วัน แต่อาจเพิ่มได้ตามประกาศคณะรัฐมนตรีไทย นอกจากนี้ยังมีวันอื่น ๆ ที่ถือปฏิบัติทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีลักษณะทั้งที่เป็นท้องถิ่นและเป็นสากล คละกันไปหลายระดับทั่วประเทศ

วันหยุดราชการทั้งหมดได้รับการถือปฏิบัติจากหน่วยงานทุกแห่งของรัฐ ส่วนวันหยุดธนาคารนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งแตกต่างเล็กน้อยจากที่ภาครัฐถือปฏิบัติ กฎหมายกำหนดให้ธุรกิจเอกชนมีวันหยุดอย่างน้อย 13 วันต่อปี ในจำนวนนี้รวมถึงวันแรงงานแห่งชาติด้วย แต่จะเลือกเป็นวันหยุดวันอื่นตามที่ตนยึดถือก็ได้[1] ถ้าวันหยุดราชการตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ รัฐบาลได้กำหนดให้หยุดวันทำงานวันถัดมาเพิ่มอีก 1 วัน[2]

วันหยุดราชการ[แก้]

ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีวันหยุดราชการอยู่ 19 วันตามที่คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ[3]

วันที่ ชื่อ หมายเหตุ
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่[4] วันแรกของปีตามปฏิทินสุริยคติไทยและปฏิทินกริกอเรียน เฉลิมฉลองวันเริ่มต้นปีใหม่ ในช่วง พ.ศ. 2432–2483 ขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (กุมภาพันธ์หรือมีนาคม)a วันมาฆบูชา[4]b พิธีของศาสนาพุทธ เพื่อระลึกถึงวันที่พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เมื่อ 45 ปีก่อน พ.ศ.
6 เมษายน วันจักรี[4] ระลึกถึงการสถาปนาราชวงศ์จักรีและกรุงเทพมหานครโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อ พ.ศ. 2325 รู้จักกันเป็นทางการว่า วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
13–15 เมษายน เทศกาลวันสงกรานต์[4] เฉลิมฉลองปีใหม่ไทย ประชาชนหลายคนเดินทางกลับบ้านไปรวมญาติมิตรและครอบครัว วันแรกมีชื่อว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่สองคือ วันเนา และวันที่สามคือ วันเถลิงศก ในวันที่ 13 ถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ 14 ถือเป็นวันครอบครัว
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล รำลึกถึงการบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2562[5][3]
พฤษภาคม, วันที่ตามกำหนด แรกนาขวัญและวันพืชมงคล[4]c พิธีให้พรแก่ชาวนาของประเทศเป็นการประกาศฤดูทำนา มีชื่อทางการว่า วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และเป็นวันชาวไร่ วันที่ในแต่ละปีจะกำหนดและประกาศโดยสำนักพระราชวัง
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (พฤษภาคมหรือมิถุนายน)a วันวิสาขบูชาb[4] พิธีของศาสนาพุทธ เพื่อรำลึกถึงวันที่พระโคตมพุทธเจ้าประสูติเมื่อ 80 ปีก่อน พ.ศ. ตรัสรู้เมื่อ 45 ปีก่อน พ.ศ. และปรินิพพานเมื่อ 1 ปีก่อน พ.ศ. วันนี้ถือเป็นวันต้นไม้แห่งชาติด้วย
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เฉลิมฉลองถึงวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเมื่อ พ.ศ. 2521[6]
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมฉลองถึงวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2495
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (กรกฎาคมหรือสิงหาคม)a วันอาสาฬหบูชา[4]b พิธีของศาสนาพุทธ เพื่อระลึกถึงการแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร อันเป็นปฐมเทศนาของพระโคตมพุทธเจ้าเมื่อ 45 ปีก่อน พ.ศ. และเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (กรกฎาคมหรือสิงหาคม)a วันเข้าพรรษา[4]bc พิธีของศาสนาพุทธ เป็นวันเริ่มต้นการพำนักของพระสงฆ์ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอด 3 เดือนในฤดูฝนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[4] เฉลิมฉลองถึงวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อ พ.ศ. 2475 และเป็นวันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช รำลึกถึงวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเมื่อ พ.ศ. 2559
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช[4] รำลึกถึงวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2453
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[4] รำลึกถึงวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเมื่อ พ.ศ. 2470 ถือเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ทางสหประชาชาติยกย่องพระองค์จากผลงานในด้านปฐพีศาสตร์ด้วยการตั้งวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก[7]
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ[4] ระลึกถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกใน พ.ศ. 2475
31 ธันวาคม วันสิ้นปี[4] วันสุดท้ายของปีตามปฏิทินสุริยคติไทยและปฏิทินกริกอเรียน เฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่า ใน พ.ศ. 2432–2484 วันนี้จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม
 • ^a วันหยุดตามปฏิทินจันทรคติไทย
 • ^b ห้ามขายของมึนเมาทุกชนิดในวันหยุดศาสนาพุทธ ยกเว้นร้านปลอดภาษีในท่าอากาศยานนานาชาติ[8]
 • ^c ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ถือเป็นหยุด และภาคเอกชนมักไม่ถือเป็นวันหยุด

ก่อนปี พ.ศ. 2559 เคยมีวันหยุดราชการแค่ 16 วัน[4] หลังพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสวรรคต มีการปรับปรุงรายชื่อวันหยุดโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560[9]

ตรุษจีน, อีดิลฟิฏร์ และอีดิลอัฎฮา เป็นวันหยุดในจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสตูล (ดูที่ § วันอื่น ๆ).[10] เจ้าหน้าที่รัฐบาลภายใต้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงศึกษาธิการอาจหยุดในวันกองทัพไทย (18 มกราคม) และวันครู (16 มกราคม) เช่นกัน (ดู § วันที่สังเกตการณ์ของชาติ)

วันหยุดธนาคาร[แก้]

วันหยุดของสถาบันการเงินจัดตั้งโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากวันหยุดของรัฐบาล ตรงที่ทางธนาคารไม่หยุดในวันพืชมงคลและวันเข้าพรรษา แต่ยังคงหยุดในวันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม; ดูที่ § วันที่สังเกตการณ์ของชาติ) ก่อน พ.ศ. 2559 มีวันหยุดกลางปีของธนาคารในวันที่ 1 กรกฎาคม (ถ้าวันนั้นไม่ตรงกับช่วงสุดสัปดาห์)[11] (ก่อน พ.ศ. 2550 วันเข้าพรรษายังคงเป็นวันหยุด) วันตรุษจีน, อีดิลฟิฏร์ และอีดิลอัฎฮา เป็นวันหยุดของสถาบันการเงินในจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสตูล ถ้าวันนั้นไม่ตกอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุด[12]

วันที่สังเกตการณ์ของชาติ[แก้]

วันเหล่านี้ ถูกกำหนดโดยรัฐบาล แต่ไม่ถือเป็นวันหยุด และบางเทศกาลจะจัดแค่ภาคเฉพาะ[13]

วันที่ ชื่อ ตั้งแต่ หมายเหตุ
วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม วันเด็กแห่งชาติ 2509 ตระหนักถึงเด็กทั่วประเทศ มีการฉลองทั่วไป โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐบาล โดยมีกิจกรรมหลายอย่างให้เด็ก ๆ ได้เล่น โดยจัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ตอนแรกเคยอยู่ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมตั้งแต่ พ.ศ. 2498–2507
13 มกราคม วันการบินแห่งชาติ 2538 ระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรการบินโดนนายทหารนักบินไทยเมื่อ พ.ศ. 2456 อันเป็นจุดเริ่มต้นการบินของไทย (เริ่มในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537)[14]
14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 2533 ส่งเสริมการรักษาผืนป่าของชาติและต่อต้านการทำลายป่า[15] (เริ่มในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2533)[16]
16 มกราคม วันครู 2500 ระลึกถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติครูฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2488 โดยยกย่องคุณครูทั่วประเทศ โรงเรียนถือเป็นวันหยุด โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2499)[17]
17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2532 ระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อ พ.ศ. 2376 เดิมจัดในวันที่ 17 พฤศจิกายน อันเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อ พ.ศ. 2526
18 มกราคม วันกองทัพไทย 2503 รำลึกถึงชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมังกยอชวา อุปราชพม่าในสงครามยุทธหัตถีเมื่อ พ.ศ. 2135 อันเป็นเหตุการณ์สำคัญทางทหารของไทย (เริ่มจัดตั้งแต่ พ.ศ. 2550)[18] เคยจัดในวันที่ 8 เมษายนตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ถึง 2523 (ปัจจุบันเป็นวันครบรอบการก่อตั้งกระทรวงกลาโหม) และในวันที่ 25 มกราคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2524–2549[19][20]
2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ 2538 ระลึกถึงการจดทะเบียนสิทธิบัตรกังหันน้ำชัยพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยยกย่องผลงานการประดิษฐ์นวัตกรรม (เริ่มจัดในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537)[21]
3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก 2501 ระลึกถึงการก่อตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเมื่อ พ.ศ. 2491 โดยยกย่องและแสดงความคารวะต่อทหารผ่านศึก จัดพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและพิธีสวนสนามที่กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (เริ่มเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500)[22][23]
6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย 2554 เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2246 โดยมีการเชิดชูมวยไทย
24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้เป็นปฐมบรมศิลปินเนื่องในวันพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2310 โดยมีการยกย่องศิลปินผู้มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับของวงการ และมีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นศิลปินแห่งชาติ
24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า 2544 ส่งเสริมการไม่จุดไฟเผาป่า ป้องกันการเกิดไฟป่า
26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ 2510 ระลึกถึงการก่อตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้เมื่อ พ.ศ. 2459 อันเป็นจุดเริ่มต้นการสหกรณ์ไทย (เริ่มในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510)[24]
13 มีนาคม วันช้างไทย 2542 ส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย ริเริ่มโดยมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย และส่งให้คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย สาเหตุที่เลือกวันนี้เพราะกรมป่าไม้ได้เลือกช้างเผือกเป็นสัตว์ประจำชาติไทยเมื่อ พ.ศ. 2506 (เริ่มในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541)[25]
31 มีนาคม วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2536 รำลึกถึงวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2331 (เริ่มในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2535)[26][27]
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน 2522 ระลึกถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2471 โดยยกย่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น และสร้างความเข้าใจอันดีต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการพลเรือน
2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย 2538 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของอันเป็นมรดกชาติเนื่องในวันพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2498 โดยส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกของชาติไทย
2 เมษายน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ 2548 ส่งเสริมการอ่านหนังสือของเด็ก ตรงกับวันหนังสือเด็กสากล (เริ่มในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548)[28]
2 เมษายน วันรักการอ่าน 2552 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่านเนื่องในวันพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2498 ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8 เมษายน วันสถาปนากระทรวงกลาโหม 2524 ระลึกถึงการสถาปนากระทรวงกลาโหมเมื่อ พ.ศ. 2430 (เริ่มในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2523)[29]
9 เมษายน วันกองทัพอากาศ 2541 ระลึกถึงการสถาปนากองทัพอากาศเมื่อ พ.ศ. 2480 เดิมจัดในวันที่ 27 มีนาคม ในชื่อวันที่ระลึกกองทัพอากาศ อันเป็นวันที่จัดตั้งกองการบินทหารบกเมื่อ พ.ศ. 2457 (เริ่มในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2541)[30]
10 เมษายน วันยางพาราแห่งชาติ 2548 รำลึกถึงวันถึงแก่อนิจกรรมของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) บิดาแห่งยางพาราไทยเมื่อ พ.ศ. 2456 โดยตระหนักถึงความสำคัญของยางพารา (เริ่มในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547)[31]
25 เมษายน วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2548 รำลึกถึงวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อ พ.ศ. 2148 (เริ่มในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)[32]
30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภค ระลึกถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยตระหนักถึงการคุ้มครองผู้บริโภค (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2523)
1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ[12] 2515 ตระหนักถึงแรงงาน ตรงกับวันแรงงานสากล รัฐวิสาหกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ และภาคเอกชนถือเป็นวันหยุด (เริ่มในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515)[33]
10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 2540 รำลึกถึงเหตุเพลิงไหม้โรงงานเคเดอร์เมื่อ พ.ศ. 2536 โดยย้ำเตือนถึงความปลอดภัยในการทำงาน (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในวันที่ 26 สิงหาคม 2540)[34][35]
10 พฤษภาคม วันป่าชายเลนแห่งชาติ 2563 ระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2534 และส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในวันที่ 3 มีนาคม 2563)[36]
14 พฤษภาคม วันอนุรักษ์ควายไทย 2560 ระลึกถีงวันที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับธนาคารโค-กระบือเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2523 ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ควายไทยขึ้น (เริ่มในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560)[37]
30 พฤษภาคม วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2545 รำลึกถึงวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2484 (เริ่มขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545)[38]
9 มิถุนายน วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 2558 รำลึกถึงวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรเมื่อ พ.ศ. 2489 (เริ่มขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)[39]
25 มิถุนายน วันไอโอดีนแห่งชาติ 2546 ระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับเหรียญทองจากสภาการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนนานาชาติเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยตระหนักถึงภัยจากโรคขาดสารไอโอดีน (เริ่มต้นในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545)[40]
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ รำลึกถึงวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (ภู่)เมื่อ พ.ศ. 2329
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันสำคัญโดยสหประชาชาติ ตระหนักถึงปัญหาและต่อต้านสารเสพติด
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ระลึกถึงการสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2454
29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ 2542 ระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาการใช้คำไทย" ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2505
1 สิงหาคม วันสตรีไทย 2546 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยตระหนักถึงความสำคัญของสตรีไทย (เริ่มในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546)[41]
12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทย ให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง และช่วยส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในอุตสาหกรรมผ้าไทย (เริ่มในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)[42]
16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย 2538 รำลึกถึงการประกาศสันติภาพของไทยในสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2488 ส่งผลให้การประกาศสงครามเป็นโมฆะ (เริ่มในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2538)[43]
18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2525 ระลึกการคาดคะเนและทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2411 (เริ่มในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525)[44]
9 กันยายน วันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกโลก 2538 ระลึกถึงการประกาศให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกเมื่อ พ.ศ. 2534 (เริ่มในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2538)[45]
19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย 2538 ระลึกถึงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานหอคองคอเดีย อันเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งแรกของไทยเมื่อ พ.ศ. 2417 (เริ่มในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2538)[46]
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ รำลึกถึงวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2396 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรเมื่อ พ.ศ. 2468 ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเคยเป็นยุวกษัตริย์ โดยตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทย
20 กันยายน วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ 2538 ระลึกถึงการเสด็จประพาสคลองแสนแสบของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง (เริ่มในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2538)[47]
21 กันยายน วันประมงแห่งชาติ 2525 ตรงกับวันสถาปนากรมรักษาสัตว์น้ำเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยเชิดชูอาชีพประมง เดิมจัดในวันที่ 13 เมษายน
24 กันยายน วันมหิดล รำลึกถึงวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเมื่อ พ.ศ. 2472
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย 2560 ระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระราชทานธงชาติไทยแบบปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2460 (เริ่มในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559)[48]
1 ตุลาคม วันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2557 รำลึกถึงวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2411 (เริ่มในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557[49] เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556)[50]
14 ตุลาคม วันสิบสี่ตุลา ประชาธิปไตย 2546 รำลึกถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาเมื่อ พ.ศ. 2516 (เริ่มในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2546)[51]
17 ตุลาคม วันตำรวจ 2560 ระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะกรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2541 เคยจัดในวันที่ 13 ตุลาคม (ตั้งแต่ 2458-2559) อันเป็นวันสถาปนากรมตำรวจเมื่อ พ.ศ. 2458
19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย 2544 ระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่เมื่อ พ.ศ. 2515 โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของไทย
21 ตุลาคม วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 2528 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์เนื่องในวันพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2443 โดยยกย่องวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 2533 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการพยาบาลไทยเนื่องในวันพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2443 โดยยกย่องและตระหนักถึงวิชาชีพพยาบาล (เริ่มในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2533)[52]
21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ 2533 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีพระปณิธานฟื้นฟูธรรมชาติเนื่องในวันพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2443 ส่งเสริมการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ (เริ่มในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533)[53]
21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2532 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทยเนื่องในวันพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2443 ตระหนักถึงการทันตสาธารณสุข (เริ่มในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532)[54]
24 ตุลาคม วันสหประชาชาติ วันสำคัญโดยสหประชาชาติ ระลึกถึงการก่อตั้งสหประชาชาติเมื่อ ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488)
วันอาทิตย์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก 2556 วันสำคัญโดยสหประชาชาติ เพื่อรำลึกและตระหนักถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (เริ่มในวันที่ 15 มกราคม 2556)[55]
20 พฤศจิกายน วันกองทัพเรือ ระลึกถึงการเปิดโรงเรียนนายเรือพระราชวังเดิมใน พ.ศ. 2449 โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นของกองทัพเรือสมัยใหม่
25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2546 รำลึกถึงวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ. 2468 (เริ่มในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546)[56]
25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสนับสนุนการประถมศึกษาเนื่องในวันสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2468 เดิมจัดในวันที่ 1 ตุลาคมในชื่อวันศึกษาประชาบาล อันเป็นประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2464
27 พฤศจิกายน วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ 2545 ตรงกับวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข โดยส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในการสร้างสุขภาพที่ดี (เริ่มในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545)[57]
1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ 2544 รำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อ พ.ศ. 2486[58] เริ่มในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544[59]
4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย 2534 ระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เริ่มในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534)[60]
6 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ 2529 ระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง 1967 (พ.ศ. 2510)
28 ธันวาคม วันที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รำลึกถึงการปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีใน พ.ศ. 2311

วันอื่น ๆ[แก้]

วันที่ ชื่อ หมายเหตุ
4 มกราคม วันทหารม้า รำลึกถึงพระวีรกรรมความกล้าหาญของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ในยุทธการบ้านพรานนกเมื่อ พ.ศ. 2309
17 มกราคม วันโคนมแห่งชาติ เป็นการเริ่มต้นองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2503 โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2530[61]
วันแรกในปฏิทินจีน (มกราคม,กุมภาพันธ์) วันตรุษจีน ทำพิธีโดยไทยเชื้อสายจีน และเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชน มักฉลองเป็นเวลาสามวัน เริ่มในวันก่อนวันสิ้นปีจีน เป็นวันหยุดในจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สตูล[62] และสงขลา[63]
2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ รำลึกถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน พ.ศ. 2486
10 กุมภาพันธ์ วันอาสารักษาดินแดน วันก่อตั้งกองอาสารักษาดินแดนใน พ.ศ. 2497
14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ วันหยุดตะวันตก รำลึกถึงวันมรณกรรมของนักบุญวาเลนตินุสเมื่อ ค.ศ. 269 (พ.ศ. 812) อุทิศแด่ความรัก เป็นวันสำคัญที่จะแต่งงาน[64][65]
25 กุมภาพันธ์ วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ รำลึกถึงการกระจายเสียงทางวิทยุเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2470
5 มีนาคม วันนักข่าว ตรงกับวันก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยใน พ.ศ. 2498 เพื่อเชิดชูการสื่อสารมวลชนไทย
8 มีนาคม วันสตรีสากล วันสำคัญโดยสหประชาชาติ ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิของสตรี
2–8 เมษายน เทศกาลเช็งเม้ง พิธีของชาวจีน เพื่อแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
4 เมษายน วันภาพยนตร์แห่งชาติ ส่งเสริมการภาพยนตร์ไทย
22 เมษายน วันคุ้มครองโลก วันสำคัญโดยสหประชาชาติ ตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของโลก
8 พฤษภาคม วันกาชาดสากล วันสำคัญโดยขบวนกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงนานาชาติ เพื่อรำลึกถึงวันเกิดของอ็องรี ดูว์น็อง บิดาแห่งกาชาดสากลเมื่อ ค.ศ. 1828 (พ.ศ. 2371)
19 พฤษภาคม วันอาภากร รำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อ พ.ศ. 2466
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก วันสำคัญโดยสหประชาชาติ ตระหนักถึงภัยจากการสูบบุหรี่
แรม 8 ค่ำ เดือน 6 (พฤษภาคม–มิถุนายน)a วันอัฐมีบูชา พิธีของชาวพุทธ รำลึกวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระโคตมพุทธเจ้าเมื่อ 1 ปีก่อน พ.ศ.
วันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจีน วันไหว้ขนมจ้าง เทศกาลจีน รำลึกถึงวันอัตวินิบาตกรรมของชฺวี ยฺเหวียนเมื่อ 278 ปีก่อน ค.ศ. (พ.ศ. 265)
7 สิงหาคม วันรพี รำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เมื่อ พ.ศ. 2463
วันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน (สิงหาคม)a วันสารทจีน เรียกเป็นวันสารทจีน เพื่อแยกความแตกต่างกับวันสารทไทย (ดูด้านล่าง)
1 กันยายน วันสืบ นาคะเสถียร รำลึกถึงวันถึงแก่กรรมของสืบ นาคะเสถียรเมื่อ พ.ศ. 2533
4 กันยายน วันเรือดำน้ำ ระลึกถึงวันที่รับมอบเรือหลวงมัจฉาณุและเรือหลวงวิรุณจากมิตซูบิชิ มอเตอร์สใน พ.ศ. 2480[66]
15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี รำลึกถึงวันเกิดของศิลป พีระศรีเมื่อ พ.ศ. 2435
15 กันยายน วันราชมงคล ระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อ พ.ศ. 2531
16 กันยายน วันโอโซนโลก วันสำคัญโดยสหประชาชาติ ส่งเสริมและตระหนักถึงการอนุรักษ์ชั้นโอโซน
22 กันยายน วันรณรงค์ลดการใช้รถส่วนบุคคล วันสำคัญโดยสมาคมปลอดรถยนต์โลก โดยรณรงค์ลดการใช้รถส่วนบุคคล
วันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจีน (กันยายน)a วันไหว้พระจันทร์ เทศกาลจีน เฉลิมฉลองการสิ้นสุดของการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วง
แรม 15 ค่ำ เดือน 10 (กันยายน–ตุลาคม)a วันสารทไทย วันทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ส่วนใหญ่ฉลองในจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 1–9 เดือน 9 ตามปฏิทินจีน (กันยายน–ตุลาคม)a เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก มักตรงกับวันสารทไทย ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างปฏิทินจันทรคติไทยกับจีน
31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ ส่งเสริมการออมเงิน ตรงกับวันแห่งการประหยัดและการออมของโลก
31 ตุลาคม วันฮาโลวีน พิธีของศาสนาคริสต์ เป็นวันก่อนวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย มีการเฉลิมฉลองฮาโลวีน
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ตุลาคม)a มหาปวารณา/วันออกพรรษาb เป็นวันที่ช่วงเข้าพรรษาสิ้นสุดลงและเริ่มต้นทอดกฐินในวันถัดมา
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (พฤศจิกายน)a วันลอยกระทง บูชารอยพระพุทธบาทและขอขมาพระแม่คงคา หรือเทศกาลยี่เป็งในจังหวัดเชียงใหม่
6 พฤศจิกายน วันกู้ชาติ รำลึกถึงการกอบกู้เอกราชของเจ้าตากสำเร็จใน พ.ศ. 2310
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก วันสำคัญโดยสหประชาชาติ โดยรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์
24 ธันวาคม วันคริสต์มาสอีฟ พิธีของศาสนาคริสต์ เตรียมตัวและอยู่ร่วมกับครอบครัวก่อนคริสต์มาส
25 ธันวาคม วันคริสต์มาส วันหยุดของชาวคริสต์ ฉลองวันประสูติของพระเยซูเมื่อ 4 ปีก่อน ค.ศ. (พ.ศ. 539)
1 เชาวาล ตามปฏิทินอิสลาม วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันหยุดของชาวมุสลิม ฉลองการสิ้นสุดของเราะมะฎอน ถือเป็นวันหยุดในจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สตูล[62] และสงขลา[63]
10 ซุลฮิจญะฮ์ ตามปฏิทินอิสลาม วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) วันหยุดของชาวมุสลิม รำลึกความตั้งใจของอิบรอฮีมในการเชือดพลีอิสมาอีลเพื่อทดสอบการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ ถือเป็นวันหยุดในจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สตูล[62] และสงขลา[63]
 • ^a จัดตามปฏิทินจันทรคติไทยหรือจีน
 • ^b ห้ามขายของมึนเมาทุกชนิดในวันหยุดศาสนาพุทธ ยกเว้นร้านปลอดภาษีในท่าอากาศยานนานาชาติ[8]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, 1998
 2. บุษกร หวังวิไล. "กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ: วันหยุดชดเชย (Designation of public workdays and holidays: compensatory holidays)". Secretariat of the Cabinet website. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 16 January 2014. สืบค้นเมื่อ 20 April 2012.
 3. 3.0 3.1 "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 136 (Special 135D): 1–2. 27 May 2019. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-05-27. สืบค้นเมื่อ 5 December 2019.
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 "กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ: วันหยุดราชการประจำปี (Designation of public workdays and holidays: annual public holidays)". Secretariat of the Cabinet website. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 16 January 2014. สืบค้นเมื่อ 20 April 2012.
 5. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2560" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 134 (Special 112D). 24 April 2017. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-05-16. สืบค้นเมื่อ 5 December 2019.
 6. "NEW QUEEN'S BIRTHDAY DESIGNATED AS PUBLIC HOLIDAY". Khaosod English. 2019-05-14. สืบค้นเมื่อ 2019-05-15.
 7. "World Soil Day 5 December". United Nations. สืบค้นเมื่อ 8 December 2019.
 8. 8.0 8.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558, 2015
 9. "Two new holidays announced; May 5 dropped". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ 16 April 2017.
 10. "การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี เพิ่มเติม (Designation of additional annual public holidays)". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 28 July 2014.
 11. Charuvastra, Teeranai (5 September 2018). "Mid-Year Thai Bank Holiday Abolished". Khaosod English. สืบค้นเมื่อ 6 September 2018.
 12. 12.0 12.1 "List of Legal Holidays to be Observed by the Bank of Thailand and Financial Institutions in Thailand During the Year 2016". Bank of Thailand website. Bank of Thailand. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-04-02. สืบค้นเมื่อ 5 October 2016.
 13. Office of the National Culture Commission (August 2006). "วันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันหยุดราชการปีพ.ศ. ๒๕๕๐ (ปีกุน)" [Cultural observances and public holidays, B.E. 2550 (year of the pig)]. Office of the National Culture Commission. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2 February 2009.
 14. "เรื่อง ขอให้พิจารณากำหนด "วันการบินแห่งชาติ" (13 มกราคม)". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 15. "ขออนุมัติให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ". The Secretariat of the Cabinet. สืบค้นเมื่อ 19 May 2019.
 16. "เรื่อง ขออนุมัติให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 17. "ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันครู วันกสิกร และวันแพทย์" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 73 (103): 3688. 11 December 1956. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-06-01. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 18. "เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันกองทัพไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 19. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันกองทัพไทย และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 97 (94): 1. 19 June 1980. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-06-01. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 20. "เรื่อง วันกองทัพไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 21. "เรื่อง การสถาปนา "วันนักประดิษฐ์"". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 22. "เรื่อง กำหนดวันทหารผ่านศึก". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 23. "เรื่อง ขอให้ประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 24. "เรื่อง ขอกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์ของชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 25. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันช้างไทย" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 115 (49D): 1. 28 June 1998. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 26. "เรื่อง กำหนดวันเนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันสำคัญของชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 27. "เรื่อง พระราชสมัญญามหาราช แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 28. "เรื่อง การกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน เป็น "วันหนังสือเด็กแห่งชาติ"". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 29. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันกองทัพไทย และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 97 (94): 1. 19 June 1980. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-06-01. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 30. "เรื่อง ขอกำหนดให้วันที่ 9 เมษายน เป็นวันกองทัพอากาศ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 31. "เรื่อง การจัดงานวันยางพาราแห่งชาติปี 2547". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 32. "เรื่อง การกำหนดวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธี". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 33. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดวันแรงงานแห่งชาติ" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 89 (61): 45. 16 April 1972. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-03-20. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 34. 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
 35. หนังสือกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ รส 0611/1455 เรื่อง การกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
 36. "คนรักษ์ป่าเฮ!! ครม. ประกาศเห็นชอบให้ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันป่าชายเลนแห่งชาติ"". Department of Marine and Coastal Resources. สืบค้นเมื่อ 11 May 2021.
 37. "เรื่อง การพิจารณากำหนด "วันอนุรักษ์ควายไทย"". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 38. "เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 39. "เรื่อง การกำหนดวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 40. "เรื่อง กำหนดให้วันที่ 25 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 41. "เรื่อง การกำหนดให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสตรีไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 42. "ครม. เห็นชอบ ให้ วันที่ 12 ส.ค. เป็น วันผ้าไทยแห่งชาติ". Thaiger. 2022-05-30.
 43. "เรื่อง การจัดงานครบ 50 ปี วันสันติภาพ 16 สิงหาคม 2538". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 44. "เรื่อง พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันวิทยาศาสตร์ไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 45. "เรื่อง ขอมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็น"วันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกโลก"". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 46. "เรื่อง วันพิพิธภัณฑ์ไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 47. "เรื่อง รายงานผลการสัมมนาผู้นำท้องถิ่นริมคลองแสนแสบและคลองรังสิต". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 48. "เรื่อง การฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 49. "เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 50. "เรื่อง การกำหนดให้มีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันรัฐพิธี". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 51. "เรื่อง วัน 14 ตุลา ประชาธิปไตย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 52. "เรื่อง วันพยาบาลแห่งชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 53. "เรื่อง ขออนุมัติในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 54. "เรื่อง วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 55. "เรื่อง การกำหนดให้วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เป็นวันสำคัญของชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 56. "เรื่อง ขอกำหนดวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เป็นวันสำคัญของไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 57. "เรื่อง วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 58. "Man of many talents". Prince Damrong. Ministry of Interior (Thailand). 5 March 2010. สืบค้นเมื่อ 4 October 2013.
 59. "เรื่อง ขอให้กำหนดวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็น ""วันดำรงราชานุภาพ""". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 60. "เรื่อง การกำหนดวันสิ่งแวดล้อมไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 61. "ประวัติความเป็นมา การจัดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ"". dpo.go.th. Bangkok: Dairy Farming Promotion Organization of Thailand. n.d. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-27. สืบค้นเมื่อ 18 July 2018.
 62. 62.0 62.1 62.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๕
 63. 63.0 63.1 63.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๖
 64. Frederickson, Terry (14 February 2014). "Thailand does Valentine's like nowhere else". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ 30 April 2018.
 65. "Thailand in the mood for love as Valentine's Day fever sweeps the nation". The Straits Times. AFP. 14 February 2017. สืบค้นเมื่อ 30 April 2018.
 66. Panrak, Patcharapol (16 September 2015). "Hoping again to become submariners, navy celebrates Submarine Day". Pattaya Mail. สืบค้นเมื่อ 6 September 2018.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]