งบประมาณแผ่นดินของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

งบประมาณแผ่นดินของไทย หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศไทย คือแผนงบประมาณเพื่อจัดหาทุนแก่การดำเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นสำหรับใช้เป็นหลักในแต่ละปีงบประมาณซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายทีเกี่ยวข้องที่กำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังตามที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยมีสำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำและนำเสนอเพื่อพิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีเพื่อใช้บังคับต่อไป

จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของไทย[แก้]

ปีงบประมาณ
(พ.ศ.)
งบประมาณฯ
(ล้านบาท)
งบประมาณฯ
เพิ่มเติม
(ล้านบาท)
อ้างอิง
2561 2,900,000 [1]
2560 2,733,000 190,000 [2][3]
2559 2,720,000 56,000 [4][5]
2558 2,575,000 [6]
2557 2,525,000 [7]
2556 2,400,000 [8]
2555 2,380,000 [9]
2554 2,070,000 99,967.53 [10] [11]
2553 1,700,000 [12]
2552 1,835,000 116,700 [13] [14]
2551 1,660,000 [15]
2550 1,566,200 [16]
2549 1,360,000 [17]
2548 1,200,000 50,000 [18] [19]
2547 1,028,000 135,500 [20] [21]
2546 999,900 [22]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เล่ม 134 ตอนที่ 101 ก วันที่ 2 ตุลาคม 2560 หน้า 1. สืบค้น 6 ตุลาคม 2560.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เล่ม 133 ตอนที่ 84 ก วันที่ 23 กันยายน 2559 หน้า 1. สืบค้น 24 กันยายน 2559.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 1. สืบค้น 28 กุมภาพันธ์ 2560.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เล่ม 132 ตอนที่ 91 ก วันที่ 25 กันยายน 2558 หน้า 17. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ เล่ม 133 ตอนที่ 23 ก วันที่ 15 มีนาคม 2559 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่ม 131 ตอนที่ 69 ก วันที่ 30 กันยายน 2557 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เล่ม 130 ตอนที่ 93 ก วันที่ 11 ตุลาคม 2556 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่ม 129 ตอนที่ 93 ก วันที่ 30 กันยายน 2555 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่ม 129 ตอนที่ 15 ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่ม 127 ตอนที่ 60 ก วันที่ 28 กันยายน 2553 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่ม 128 ตอนที่ 27 ก วันที่ 18 เมษายน 2554 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เล่ม 126 ตอนที่ 79 ก วันที่ 22 ตุลาคม 2552 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เล่ม 125 ตอนที่ 109 ก วันที่ 14 ตุลาคม 2551 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เล่ม 126 ตอนที่ 14 ก วันที่ 8 มีนาคม 2552 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่ม 124 ตอนที่ 60 ก วันที่ 25 กันยายน 2550 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เล่ม 124 ตอนที่ 3 ก วันที่ 9 มกราคม 2550 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เล่ม 122 ตอนที่ 93 ก วันที่ 11 ตุลาคม 2548 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 18. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เล่ม 121 ตอนที่ 26 ก วันที่ 18 ตุลาคม 2547 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 19. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๘ เล่ม 122 ตอนที่ 48 ก วันที่ 24 มิถุนายน 2548 หน้า 4. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 20. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เล่ม 120 ตอนที่ 99 ก วันที่ 9 ตุลาคม 2546 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 21. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ เล่ม 121 ตอนที่ 13 ก วันที่ 31 มีนาคม 2547 หน้า 4. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 22. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เล่ม 119 ตอนที่ 101 ก วันที่ 7 ตุลาคม 2545 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]