งบประมาณแผ่นดินของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

งบประมาณแผ่นดินของไทย หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศไทย คือแผนงบประมาณเพื่อจัดหาทุนแก่การดำเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นสำหรับใช้เป็นหลักในแต่ละปีงบประมาณซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังตามที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยมีสำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำและนำเสนอเพื่อพิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงตราออกมาเป็น "พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ......" เพื่อใช้บังคับต่อไป

งบประมาณรายจ่ายประจำปีของไทย[แก้]

ปีงบประมาณ
(พ.ศ.)
งบประมาณฯ
(ล้านบาท)
งบประมาณฯ
เพิ่มเติม
(ล้านบาท)
อ้างอิง
2566 3,185,000 - -
2565 3,100,000 - [1]
2564 3,285,962[2] - [3]
2563 3,200,000 - [4]
2562 3,000,000 - [5]
2561 2,900,000 150,000 [6] [7]
2560 2,733,000 190,000 [8][9]
2559 2,720,000 56,000 [10][11]
2558 2,575,000 [12]
2557 2,525,000 [13]
2556 2,400,000 [14]
2555 2,380,000 [15]
2554 2,070,000 99,967.53 [16] [17]
2553 1,700,000 [18]
2552 1,835,000 116,700 [19] [20]
2551 1,660,000 [21]
2550 1,566,200 [22]
2549 1,360,000 [23]
2548 1,200,000 50,000 [24] [25]
2547 1,028,000 135,500 [26] [27]
2546 999,900 [28]
2545 1,023,000 [29]
2544 910,000 [30]
2543 860,000 [31]
2542 825,900 [32]
2541 923,000 [33]
2540 984,000 [34]
2539 843,200 [35]
2538 715,000 [36]
2537 625,000 [37]
2536 560,000 [38]
2535 460,400 [39]
2534 387,500 [40]
2533 335,000 1,507.5 [41] [42]
2532 285,500 [43]
2531 243,500 [44]
2530 227,500 [45]
2529 218,000 [46]
2528 213,000 [47]
2527 192,000 [48]
2526 177,000 [49]
2525 161,000 [50]
2524 140,000 [51]
2523 109,000 5,556.5 [52] [53]
2522 92,000 [54]
2521 81,000 [55]
2520 68,790
2519 62,650 [56]
2518 48,000 [57]
2517 36,000 3,027.6 [58] [59]
2516 31,600 430 [60] [61]
2515 29,000 [62]
2514 28,645 [63]
2513 27,299 [64]
2512 23,960 [65]
2511 21,262 [66]
2510 18,480 748.3 [67] [68]
2509 14,440 700 [69] [70]
2508 12,420 450 [71] [72]
2507 11,430 [73]
2506 10,380 400 [74] [75]
2505 8,880 285 [76] [77]
2504 6,660 57.2 [78] [79]
2503 7,700 79.7 [80] [81]
2502 7,186 [82]
2501 6,700 [83]
2500 5,070 [84]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เล่ม 138 ตอนที่ 62 ก วันที่ 20 กันยายน 2564 หน้า 1. สืบค้น 7 ตุลาคม.
 2. 3,285,962,479,700 บาท
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เล่ม 137 ตอนที่ 82 ก วันที่ 7 ตุลาคม 2563 หน้า 1. สืบค้น 11 มกราคม.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เล่ม 137 ตอนที่ 15 ก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หน้า 1. สืบค้น 11 มกราคม 2564.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่ม 134 ตอนที่ 101 ก วันที่ 2 ตุลาคม 2560 หน้า 1. สืบค้น 6 ตุลาคม 2560.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เก็บถาวร 2019-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 134 ตอนที่ 101 ก วันที่ 2 ตุลาคม 2560 หน้า 1. สืบค้น 6 ตุลาคม 2560.
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ เล่ม 135 ตอนที่ 33 ก วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 หน้า 19. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เล่ม 133 ตอนที่ 84 ก วันที่ 23 กันยายน 2559 หน้า 1. สืบค้น 24 กันยายน 2559.
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 1. สืบค้น 28 กุมภาพันธ์ 2560.
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เล่ม 132 ตอนที่ 91 ก วันที่ 25 กันยายน 2558 หน้า 17. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ เล่ม 133 ตอนที่ 23 ก วันที่ 15 มีนาคม 2559 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่ม 131 ตอนที่ 69 ก วันที่ 30 กันยายน 2557 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เล่ม 130 ตอนที่ 93 ก วันที่ 11 ตุลาคม 2556 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เล่ม 129 ตอนที่ 93 ก วันที่ 30 กันยายน 2555 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่ม 129 ตอนที่ 15 ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่ม 127 ตอนที่ 60 ก วันที่ 28 กันยายน 2553 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่ม 128 ตอนที่ 27 ก วันที่ 18 เมษายน 2554 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 18. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เล่ม 126 ตอนที่ 79 ก วันที่ 22 ตุลาคม 2552 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 19. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เล่ม 125 ตอนที่ 109 ก วันที่ 14 ตุลาคม 2551 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 20. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เล่ม 126 ตอนที่ 14 ก วันที่ 8 มีนาคม 2552 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 21. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่ม 124 ตอนที่ 60 ก วันที่ 25 กันยายน 2550 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 22. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เล่ม 124 ตอนที่ 3 ก วันที่ 9 มกราคม 2550 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 23. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เล่ม 122 ตอนที่ 93 ก วันที่ 11 ตุลาคม 2548 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 24. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เล่ม 121 ตอนที่ 26 ก วันที่ 18 ตุลาคม 2547 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 25. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๘ เล่ม 122 ตอนที่ 48 ก วันที่ 24 มิถุนายน 2548 หน้า 4. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 26. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เล่ม 120 ตอนที่ 99 ก วันที่ 9 ตุลาคม 2546 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 27. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ เล่ม 121 ตอนที่ 13 ก วันที่ 31 มีนาคม 2547 หน้า 4. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 28. ราชกิจจานุเบกษา, [httphttp://www.thailaws.com/law/thaibudget/2545-0023.pdf พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖] เล่ม 119 ตอนที่ 101 ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 29. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 118 ตอนที่ 91 ก วันที่ 5 ตุลาคม 2544 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 30. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 117 ตอนที่ 94 ก วันที่ 13 ตุลาคม 2543 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 31. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 116 ตอนที่ 99 ก วันที่ 18 ตุลาคม 2542 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 32. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 115 ตอนที่ 71 ก วันที่ 12 ตุลาคม 2541 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 33. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 114 ตอนที่ 57 ก วันที่ 16 ตุลาคม 2540 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 34. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 113 ตอนที่ 39 ก วันที่ 18 กันยายน 2539 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 35. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 112 ตอนที่ 55 ก วันที่ 29 ธันวาคม 2538 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 36. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 111 ตอนที่ 43 ก วันที่ 3 ตุลาคม 2537 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 37. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 110 ตอนที่ 144 วันที่ 23 กันยายน 2536 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 38. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 110 ตอนที่ 33 วันที่ 23 มีนาคม 2536 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 39. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 108 ตอนที่ 175 วันที่ 4 ตุลาคม 2534 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 40. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 107 ตอนที่ 194 วันที่ 30 กันยายน 2533 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 41. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 106 ตอนที่ 165 วันที่ 29 กันยายน 2532 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 42. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๓๓ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 107 ตอนที่ 125 วันที่ 19 กรกฎาคม 2533 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 43. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๒ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 106 ตอนที่ 10 วันที่ 16 มกราคม 2532 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 44. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 104 ตอนที่ 187 วันที่ 17 กันยายน 2530 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 45. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 103 ตอนที่ 224 วันที่ 22 ธันวาคม 2529 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 46. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 102 ตอนที่ 136 วันที่ 30 กันยายน 2528 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 47. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๘ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 101 ตอนที่ 129 วันที่ 24 กันยายน 2527 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 48. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๗ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 100 ตอนที่ 155 วันที่ 28 กันยายน 2526 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 49. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 99 ตอนที่ 140 วันที่ 30 กันยายน 2525 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 50. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 98 ตอนที่ 163 วันที่ 1 ตุลาคม 2524 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 51. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 97 ตอนที่ 157 วันที่ 9 ตุลาคม 2523 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 52. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 96 ตอนที่ 176 วันที่ 11 ตุลาคม 2522 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 53. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ พ.ศ. ๒๕๒๒ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 96 ตอนที่ 220 วันที่ 30 ธันวาคม 2522 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 54. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 95 ตอนที่ 105 วันที่ 30 กันยายน 2521 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 55. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๑ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 94 ตอนที่ 90 วันที่ 28 กันยายน 2520 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 56. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๙ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 92 ตอนที่ 229 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2518 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 57. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๘ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 91 ตอนที่ 194 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2517 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 58. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 90 ตอนที่ 121 วันที่ 26 กันยายน 2516 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 59. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๑๗ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 91 ตอนที่ 110 วันที่ 26 มิถุนายน 2517 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 60. ราชกิจจานุเบกษา, http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=2982&mid=308&catID=0 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๐] เล่ม 89 ตอนที่ 146 วันที่ 29 กันยายน 2515 หน้า 1. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 61. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 90 ตอนที่ 70 วันที่ 19 มิถุนายน 2516 หน้า 202. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 62. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐ เล่ม 88 ตอนที่ 126 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2514 หน้า 4. สืบค้น 16 มีนาคม 2559.
 63. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๔ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 88 ตอนที่ 14 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2514 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 64. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๓ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 87 ตอนที่ 15 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2513 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 65. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๒ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 85 ตอนที่ 87 วันที่ 1 ตุลาคม 2511 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 66. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๑ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 84 ตอนที่ 91 วันที่ 30 กันยายน 2510 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 67. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 83 ตอนที่ 86 วันที่ 30 กันยายน 2509 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 68. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๐ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 84 ตอนที่ 59 วันที่ 30 มิถุนายน 2510 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 69. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 82 ตอนที่ 81 วันที่ 29 กันยายน 2508 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 70. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ๒๕๐๙ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 83 ตอนที่ 56 วันที่ 1 กรกฎาคม 2509 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 71. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๘ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 81 ตอนที่ 92 วันที่ 30 กันยายน 2507 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 72. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๐๘ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 82 ตอนที่ 38 วันที่ 6 พฤษภาคม 2508 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 73. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๗ เก็บถาวร 2017-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 80 ตอนที่ 96 วันที่ 30 กันยายน 2506 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 74. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๖ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 79 ตอนที่ 89 วันที่ 30 กันยายน 2505 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 75. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๖ พ.ศ. ๒๕๐๖ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 80 ตอนที่ 43 วันที่ 2 พฤษภาคม 2506 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 76. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 78 ตอนที่ 79 วันที่ 3 ตุลาคม 2504 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 77. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๐๕ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 79 ตอนที่ 67 วันที่ 27 กรกฎาคม 2505 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 78. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 77 ตอนที่ 109 วันที่ 28 ธันวาคม 2503 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 79. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๐๔ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 78 ตอนที่ 67 วันที่ 30 สิงหาคม 2504 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 80. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 76 ตอนที่ 122 วันที่ 31 ธันวาคม 2502 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 81. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ พ.ศ. ๒๕๐๓ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 77 ตอนที่ 77 วันที่ 20 กันยายน 2503 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 82. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 76 ตอนที่ 55 วันที่ 26 พฤษภาคม 2502 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 83. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๑ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 75 ตอนที่ 56 วันที่ 23 กรกฎาคม 2501 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.
 84. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐ เก็บถาวร 2017-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 74 ตอนที่ 3 วันที่ 5 มกราคม 2500 หน้า 1. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2561.