โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 4 ซอยสุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 35 (ทางเข้าวัดโพธิ์บ้านอ้อย) ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2526 โดยใช้ที่ดินของวัดโพธิ์บ้านอ้อย ประมาณ 30 ไร่ ซึ่งพระอธิการทองดี ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านอ้อยเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

ประวัติ[แก้]

พระอธิการทองดี ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านอ้อย มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเกิดขึ้นในท้องที่ตำบลบางพูด โดยเฉพาะที่ดินบางส่วนของวัด จึงได้ปรึกษากับอาจารย์กว้าง รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2524 และโรงเรียนปากเกร็ดกำลังขาดแคลนห้องเรียน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนปากเกร็ดจึงได้ขออนุญาตใช้อาคารส่วนหนึ่งของโรงเรียนประถมศึกษาเป็นที่เรียน และได้ตกลงกันในหลักการว่าเห็นสมควรเปิดโรงเรียนใหม่ขึ้น ต่อมาในปีการศึกษา 2525 โรงเรียนปากเกร็ดไม่สามารถจะรับนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทั้งหมด ประกอบกับแรงผลักดันจากผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน อาจารย์กว้าง รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด จึงได้หารือกับเจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านอ้อยอีกครั้งหนึ่ง และได้ตัดสินใจเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนปากเกร็ดไปก่อน โดยขออนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ขอเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน มีครูและอาจารย์โรงเรียนปากเกร็ดหมุนเวียนกันมาทำการสอน

ซึ่งมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ปกป้อง หัวหน้าวิชาการพัสดุ ช่วยราชการโรงเรียนปากเกร็ด เป็นผู้ดูแลแทนผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ดในปีนั้นมีนักเรียนทั้งหมด 234 คน ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของวัดโพธิ์บ้านอ้อย ต่อมาในปีการศึกษา 2526 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในชื่อว่า "โพธินิมิตวิทยาคม" หมายความว่า "การถึงพร้อมด้วยความรู้ดังเครื่องหมายของผู้รู้แจ้ง" และในปีการศึกษานี้ได้เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ห้องเรียน แต่เนื่องจากมีนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนอีกจำนวนมาก จึงได้ขอขยายห้องเรียนเพิ่มเติมอีก ซึ่งกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2550 คณะกรรมการ 4 องค์กรหลักของโรงเรียนมีความเห็นว่าเจดีย์องค์เดิมซึ่งมีลักษณะเป็นกองดินนั้นเห็นควรได้รับการบูรณะเสียใหม่ โดยภายในเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กรุพระเก่า และสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบจากเจดีย์องค์เดิม โดยให้ชื่อเจดีย์องค์นี้ว่า "พระธาตุเจดีย์โพธินิมิต"