วุฒิสภาไทย ชุดที่ 5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วุฒิสภาไทย ชุดที่ 5
ชุดที่ 4 ชุดที่ 6
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภา
วาระ22 เมษายน 2522 – 23 กุมภาพันธ์ 2534
การเลือกตั้งการจับสลาก
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์
คณะรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ 2
คณะรัฐมนตรีเปรม
คณะรัฐมนตรีเปรม 2
คณะรัฐมนตรีเปรม 3
คณะรัฐมนตรีชาติชาย
คณะรัฐมนตรีชาติชาย 2
วุฒิสภา
สมาชิก270
ประธานวรรณ ชันซื่อ
รองประธานคนที่ 1พิศิษฐ์ เหมะบุตร
รองประธานคนที่ 2บุญชนะ อัตถากร

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 5 วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 225 คนโดยได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 [1] สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ตามประกาศของ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. ฉบับที่ 3 [2]

รายนามสมาชิกวุฒิสภา[แก้]

ชุดแต่งตั้ง 22 เมษายน พ.ศ. 2522[แก้]

 1. พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
 2. พันเอก กมล เรืองวุฒิ
 3. พลอากาศเอก กระแสร์ อินทรัตน์
 4. นายกฤตย์ รัตนรักษ์
 5. พลโท กฤษณ์ ชีเจริญ
 6. นาย กิตติรัตน์ ศรีวิสารวาจา
 7. นาวาอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
 8. พลเรือตรี เกษม ลิขิตวงศ์
 9. พลโท เกริกศิลป์ กัลยาณกุล
 10. นายโกวิท บุณยัษฐิติ
 11. พลตำรวจตรี กำธร ตุลยายน
 12. พลอากาศโท จรัส สุรัสวดี
 13. พลอากาศตรี จรรยา สุคนธทรัพย์
 14. พลตรี จวน วรรณรัตน์
 15. พลเรือตรี จินดา ไชยอุดม
 16. พลเอก เจริญ พงษ์พานิช
 17. พลเรือตรี เจือ เกตุษเฐียร
 18. นางสาวจุไร ลียากาศ
 19. พลเอก จำเป็น จารุเสถียร
 20. พันเอก จำลอง ฤทธิศิลป
 21. พลอากาศตรี จำลอง ปุณณะกิตติ
 22. พันโท จำลอง ศรีเมือง
 23. พลอากาศเอก ฉลอง ทีวะเวช
 24. ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม
 25. พันตำรวจเอก ชาญ รัตนธรรม
 26. พันเอก ชาญ สะท้อนดี
 27. พันเอก ชาญบูรณ์ เพ็ญตระกูล
 28. พลเรือตรี ชาติ ดิษฐบรรจง
 29. พันโท ชายชาญ เทียนประภาส
 30. พลตำรวจเอก ชุมพล โลหะชาละ
 31. พันเอก ชูพงศ์ มัทวพันธ์
 32. พันเอก ชัยชนะ ธารีฉัตร
 33. พลเอก เชวง ยังเจริญ
 34. พันเอก เชษฐา ฐานะจาโร
 35. พันเอก เชาวน์ คงพูนศิลป
 36. พลเอก เชาว์ สวัสดิสงคราม
 37. พลเรือตรี ดำรงค์ เลขะนันทน์
 38. นายถวิล ชมะนันทน์
 39. พลอากาศโท ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์
 40. พลเอก ทวนทอง สุวรรณทัต
 41. พันเอก ทวีวิทย์ นิยมเสน
 42. พลโท เทพ กรานเลิศ
 43. พลเรือเอก เทียม มกรานนท์
 44. พันเอก ทำนุ ผุดผาด
 45. พันโท ธานี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 46. พันโท ธีรเดช มีเพียร
 47. พลอากาศตรี ธนูธรรม ประมวญทอง
 48. นายธรรมนูญ ลัดพลี
 49. พันเอก เธียร ธรรมกุล
 50. พลโท นวล หิญชีระนันทน์
 51. นาวาเอก นฤดล บุราคำ
 52. พลเรือโท นิพนธ์ ศิริธร
 53. นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
 54. พันตรี ณรงค์ จารุเศรณี
 55. พลตำรวจโท ณรงค์ มหานนท์

ชุดแต่งตั้งแทน 22 เมษายน พ.ศ. 2524[แก้]

ชุดแต่งตั้งแทน 15 เมษายน พ.ศ. 2526[แก้]

ชุดแต่งตั้งแทน 20 เมษายน พ.ศ. 2526[แก้]

ชุดแต่งตั้งแทน 22 เมษายน พ.ศ. 2526[แก้]

ชุดแต่งตั้งแทน 22 เมษายน พ.ศ. 2528[แก้]

ชุดแต่งตั้งเพิ่มเติม 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2529[แก้]

ชุดแต่งตั้งแทน 22 เมษายน พ.ศ. 2530[แก้]

ชุดแต่งตั้งเพิ่มเติม 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2531[แก้]

 1. พลอากาศโท เกริกชัย หาญสงคราม
 2. ทินพันธุ์ นาคะตะ
 3. พลเรือตรี บัณฑิตย์ ชุณหะวัณ
 4. พลตรี แผ้ว แผ้วพิษากุล
 5. พลเอก พัฒน์ อัคนิบุตร
 6. วิจิตร ศรีสอ้าน
 7. วีระ ปตรชาต

ชุดแต่งตั้งแทน 22 เมษายน พ.ศ. 2532[แก้]

 1. กฤษฎา กัมปนาทแสนยากร
 2. พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์
 3. กิตติ ดำเนินชาญวนิชย์
 4. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
 5. เกษม วิศวพลานนท์
 6. หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี
 7. กำจร เชาวรัตน์
 8. กำพล วัชรพล
 9. พลตรี จำกัด กลันทะกะสุวรรณ
 10. พลโท ฉลอม วิสมล
 11. เฉลิม เชี่ยวสกุล
 12. เฉลียว อยู่วิทยา
 13. พลโท ชัชชม กันหลง
 14. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
 15. ชาตรี โสภณพนิช
 16. ชาติเชื้อ กรรณสตู
 17. พลตรี เชษฐา ฐานะจาโร
 18. พลเรือโท เชิดศักดิ์ สุขกิจบำรุง
 19. ดิลก มหาดำรงค์กุล
 20. บรรจง ชูสกุลชาติ
 21. พลตรี บรรเทา ใยเกตุ
 22. บุญชง วีสมหมาย
 23. บุญชนะ อัตถากร
 24. พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์
 25. พลโท ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
 26. ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
 27. ประสิทธิ์ เหตระกลู
 28. พลเอก ปัญญา สิงห์ศักดา (ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๔ ม.ค. ๒๕๕๓)
 29. ปิยะบุตร ชลวิจารณ์
 30. พลเรือโท เปล่ง มาลสุทธิ์
 31. เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
 32. พลอากาศโท พนม ถีรัสวาที
 33. พนัส สิมะเสถียร
 34. พันศักดิ์ วิญญรัตน์
 35. พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์
 36. พลอากาศเอก พิศิษฐ์ ศาลิคุปต์
 37. เพรา นิวาตวงศ์
 38. มีชัย ฤชุพันธุ์
 39. ยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์
 40. พลโท ยุทธนา แย้มพันธุ์
 41. พลอากาศโท เริงชัย สนิทพันธุ์
 42. คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ
 43. พลอากาศโท ลิขิต สุวรรณทัต
 44. วรรณ ชันซื่อ
 45. พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร
 46. พลเอก วันชัย จิตต์จำนงค์
 47. พลโท วัฒนชัย วุฒิศิริ
 48. วิชัย เชิดชัย
 49. พลเอก วิชติ วิชิตสงคราม
 50. วิระ รมยะรูป
 51. พลโท ศิริ ทิวะพันธุ์
 52. สง่า สรรพศรี
 53. พลเรือโท สถิตย์ จิตรสุข
 54. พลเอก สมควร สุวรรณ
 55. พลตรี สมเจตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
 56. ร้อยตรี สมบัติ พานิชชีวะ
 57. พลอากาศโท สมบุญ ระหงษ์
 58. พลเรือโท สมบูรณ์ เนียมลอย
 59. สมพงษ์ ตรีสุขี
 60. สมภพ โหตระกิตย์
 61. สมศักดิ์ วรคามนิ
 62. พลตำรวจโท สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
 63. สากล สกุลไทย
 64. สุชาติ หอวัฒนกุล
 65. พลเรือเอก สุนทร กระเทศ
 66. พลเอก สุนทร คงสมพงษ์
 67. สุนทร เรืองเล็ก
 68. สุนทร เสถียรไทย
 69. สุมน สมสาร
 70. พลตรี สุรเชษฐ เดชาติวงศ์
 71. พลตรี สุรพล สุวรรณภา
 72. พลตำรวจเอก เสริม จารุรัตน์
 73. พลโท เสริม ไชยบุตร
 74. พลเรือเอก เสวก ตาดทอง
 75. พลตำรวจเอก แสวง ธีระสวัสดิ์
 76. อนันต์ อนันตกูล
 77. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 78. อภิลาศ โอสถานนท์
 79. พลโท อิสระพงศ์ หนุนภักดี
 80. โอสถ โกศิน
 81. พลตรี ฤทัย นิโลบล
 82. กมล นุชนาฏนนท์ (แต่งตั้งแทน พลอากาศเอก พิสุทธิ์ ฤทธาคนี ซึ่งลาออกเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๒๕๓๒)

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอน 57 ก พิเศษ หน้า 1 22 เมษายน พ.ศ. 2522
 2. ประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 32 ก พิเศษ หน้า 14 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534