ข้ามไปเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
ตรากระทรวง
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ทรงศักดิ์ ทองศรี
เกรียง กัลป์ตินันท์
ชาดา ไทยเศรษฐ์
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงมหาดไทย
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งอดุล อดุลเดชจรัส
สถาปนา21 ธันวาคม พ.ศ. 2480

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
9 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
2 พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 4 สิงหาคม พ.ศ. 2482 22 สิงหาคม พ.ศ. 2484
3
(1)
ขุนสมาหารหิตะคดี
(โป-ระ สมาหาร)
26 กันยายน พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
4 พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต
(พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)
13 มกราคม พ.ศ. 2485
1
(3)
พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
3
(2)
ขุนสมาหารหิตะคดี
(โป-ระ สมาหาร)
5 หลวงชำนาญนิติเกษตร
(อุทัย แสงมณี)
3
(3)
ขุนสมาหารหิตะคดี
(โป-ระ สมาหาร)
11 5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
1
(4)
พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
6 นายทอง กันทาธรรม 18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
7 ศาสตราจารย์ พระยาอรรถการีย์นิพนธ์
(สิทธิ จุณณานนท์)
19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
8 พระยาศรีเสนา
(ศรีเสนา สมบัติศิริ)
20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
9 พระยาจินดารักษ์
(จำลอง สวัสดิ์-ชูโต)
21 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
10
(1,2)
นายเลียง ไชยกาล 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
11 พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
12 พันตำรวจตรี สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ 22 มกราคม พ.ศ. 2494
13
(1)
พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ 24 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
14
(1)
พลเอก เดช เดชประดิยุทธ
13
(2)
พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ 25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
14
(2)
พลเอก เดช เดชประดิยุทธ
15 จอมพล ประภาส จารุเสถียร 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500
16 พันเอก หลวงบุรกรรมโกวิท
(ล้อม บุรกรรมโกวิท)
16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
17
(1)
พลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร
(กำปั่น อุตระวณิชย์)
27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
18
(1)
ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ
17
(2)
พลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร
(กำปั่น อุตระวณิชย์)
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
18
(2,3)
ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
19 พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2506
18
(4)
ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
20
(1)
นายถวิล สุนทรศารทูล
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
20
(2)
นายถวิล สุนทรศารทูล 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
21
(1)
นายพ่วง สุวรรณรัฐ
22 ศาสตราจารย์ มาลัย หุวะนันทน์
23
(1)
พลตำรวจเอก ชุมพล โลหะชาละ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
21
(2)
นายพ่วง สุวรรณรัฐ
24 พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
23
(2)
พลตำรวจเอก ชุมพล โลหะชาละ
25 นายเทียน อัชกุล
26 นายธรรมนูญ เทียนเงิน 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
27 นายสมบุญ ศิริธร
28 นายสันติ์ เทพมณี
29 พันตำรวจโท บุญเลิศ เลิศปรีชา 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
30 พันเอก ประกอบ ประยูรโภคราช
31
(1)
นายขุนทอง ภูผิวเดือน 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
32 นายสมัคร สุนทรเวช
33 นายสมบุญ ศิริธร
34 นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
31
(2)
นายขุนทอง ภูผิวเดือน 38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
35 นายแผน สิริเวชชะพันธ์
36 นายดาบชัย อัคราช
37 ศาสตราจารย์พิเศษ คนึง ฦาไชย 39 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
38 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
39
(1)
นายดำริ น้อยมณี
40 นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
39
(2)
นายดำริ น้อยมณี 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
41 ศาสตราจารย์พิเศษ ประเทือง กีรติบุตร
42 พลตำรวจเอก ชุมพล โลหะชาละ
43 นายณรงค์ วงศ์วรรณ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
44
(1)
นายเชาว์วัศ สุดลาภา
45 นายเกษม ศิริสัมพันธ์ 42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
46
(1,2)
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 5 มีนาคม พ.ศ. 2524
11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
47 พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
48 นายวิเชียร เวชสวรรค์ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
49 นายโกศล ไกรฤกษ์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
50 ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
51
(1)
นายวีระ มุสิกพงศ์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
52
(1)
นายเฉลียว วัชรพุกก์
53 นายโอภาส พลศิลป 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 15 มกราคม พ.ศ. 2529
54
(1)
นายมนตรี พงษ์พานิช 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
51
(2)
นายวีระ มุสิกพงศ์ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
55 นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ
54
(2)
นายมนตรี พงษ์พานิช 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
52
(2)
นายเฉลียว วัชรพุกก์ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
56
(1)
นายสันติ ชัยวิรัตนะ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
57 นายไสว พัฒโน 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529
58
(1)
นายเสนาะ เทียนทอง 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
56
(2)
นายสันติ ชัยวิรัตนะ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2533
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
60
(1)
นายวัฒนา อัศวเหม
61 พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
58
(2)
นายเสนาะ เทียนทอง 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
62 นายพินิจ จันทรสุรินทร์
63 นายปกิต พัฒนกุล
60
(2)
นายวัฒนา อัศวเหม
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
64 พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
65 พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวณิช
66 นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2534
67 พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
68 นายวีระ ปิตรชาติ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
69
(1)
นายสุชาติ ตันเจริญ
70
(1)
นายประภัตร โพธสุธน
71 นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
72 นายเอนก สิทธิประศาสน์
73 นายเด่น โต๊ะมีนา 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
74 นายสุทัศน์ เงินหมื่น 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
75
(1)
นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
44
(2)
นายเชาว์วัศ สุดลาภา 15 กันยายน พ.ศ. 2536
76 นายอุดร ตันติสุนทร 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
77 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
78
(1)
นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
69
(2)
นายสุชาติ ตันเจริญ 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
79
(1)
นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
80
(1)
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
81 พลตรี ศรชัย มนตริวัต
82 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
80
(2)
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
83 นายอาษา เมฆสวรรค์ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
84 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
79
(2)
นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
78
(2)
นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
85 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
86 ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
87 ศาสตราจารย์ ลิขิต ธีรเวคิน 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
75
(2)
นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
60
(3)
นายวัฒนา อัศวเหม
70
(2)
นายประภัตร โพธสุธน 11 เมษายน พ.ศ. 2543
88 นายพินิจ จารุสมบัติ 6 มกราคม พ.ศ. 2544
89 นายสนธยา คุณปลื้ม 11 เมษายน พ.ศ. 2543
90 นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
91 นายสมบัติ อุทัยสาง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
92 นายประชา มาลีนนท์ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
93 นายประมวล รุจนเสรี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547
94 นายสุธรรม แสงประทุม 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
95 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
96 นายสมชาย สุนทรวัฒน์
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
97 นายบัญญัติ จันทน์เสนะ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
98 พลตำรวจเอก ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
99 นายสุพล ฟองงาม 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
100 นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
101
(1)
นายประสงค์ โฆษิตานนท์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
102 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
101
(2)
นายประสงค์ โฆษิตานนท์
103 นายถาวร เสนเนียม 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
104
(1,2)
นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
14 มกราคม พ.ศ. 2554 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
105 นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
106 นายฐานิสร์ เทียนทอง
107 พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
108 นายประชา ประสพดี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
109 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
110 นายสุธี มากบุญ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
111 นายนิพนธ์ บุญญามณี 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 5 กันยายน พ.ศ. 2565
112
(1)
นายทรงศักดิ์ ทองศรี 1 กันยายน พ.ศ. 2566
113 นายนริศ ขำนุรักษ์ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
112
(2)
นายทรงศักดิ์ ทองศรี 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 อยู่ในวาระ
114 นายเกรียง กัลป์ตินันท์
115 นายชาดา ไทยเศรษฐ์

ดูเพิ่ม