โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
459 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

ประเทศไทย
พิกัด8°03′36″N 98°54′11″E / 8.059999°N 98.903096°E / 8.059999; 98.903096พิกัดภูมิศาสตร์: 8°03′36″N 98°54′11″E / 8.059999°N 98.903096°E / 8.059999; 98.903096
ข้อมูล
ประเภทรัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ผู้ก่อตั้งนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ผู้อำนวยการนางบุศกร หอกุล
ปีการศึกษา 2563-ปัจจุบัน
ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เพศโรงเรียนสหศึกษา
ภาษาภาษาที่โรงเรียนได้จัดสอน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
สี     เขียว
     ขาว
วันก่อตั้ง31 สิงหาคม 2554 (9 ปี 187 วัน)
เว็บไซต์kpaos.ac.th
 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (อังกฤษ: Krabi Provincial Administration Organization School ; KPAOS) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ที่ 459 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่[1] ตั้งขึ้นตามนโยบายที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ “ เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ” ในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดกระบี่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ถือเป็นภารกิจอันสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดกระบี่[2]

ประวัติ[แก้]

ปี พ.ศ. 2554 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา คณะผู้บริหาร และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นคณะทำงาน เตรียมการจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554

ต่อมาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยใช้อักษรย่อ “อบจ.กบ.” ภาษาอังกฤษ KPAOS เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 สถานที่ก่อตั้งโรงเรียนใช้พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ 34 ไร่ 20 ตารางวา

ปีต่อมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ที่เดิม เป็นอาคารเรียนชั่วคราว เพื่อเปิดรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 ทั้งสิ้น 4 ห้องเรียน จำนวน 140 คน

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้องเรียน นักเรียน 120 คน มีแผนการเรียนทั้งสิ้น 4 สาย สายวิทยาศาตร์สุขภาพ สายวิทยาศาสตร์คำนวณ สายวิทยาศาตร์ทั่วไป และสายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นอาทิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แต่งตั้ง นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558

ปีการศึกษา 2559 นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จนถึงปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562 นายโสภณ พานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เข้ามารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นการชั่วคราว

ปีการศึกษา 2563 นางบุษกร หอกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน และจัดทำให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน.[2]

การเรียนรู้ตามหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาขั้นพื้นฐาน จำนวน 66 หน่วยกิจ (0.5 หน่วยกิจคือ 1 คาบต่อสัปดาห์ คาบละ 50 นาที) รายวิชาเพิ่มเติมแบบบังคับเลือก จำนวน 25.5 หน่วยกิจและรายวิชาเพิ่มเติมแบบเลืกเสรีจำนวน 3.5 หน่วยกิจ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิจ และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 แล้ว นักเรียนต้อง

 1. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
 2. ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
 3. ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

นอกจากนั้นต้องมีสมรรถนะที่สำคัญนำเสนอโครงงาน และผ่านการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรฉบับนี้อีกด้วย จึงจะ ถือว่าสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สำหรับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[2] นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานจำนวน 41 หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมแบบบังคับเลือกจำนวน 48.5 หน่วยกิต และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมแบบเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 97.0 หน่วยกิตและมีผลการเรียนทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 แล้วนักเรียนยังต้อง

 1. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
 2. ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
 3. ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดยทั้ง 2 ระดับมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเหมือนกัน คือ

 1. กิจกรรมแนะแนว
 2. กิจกรรมนักเรียน
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

 1. นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล (ชั่วคราว)
 2. นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง ปีการศึกษา 2559 ถึง 2562
 3. นายโสภณ พานิช (ชั่วคราว)
 4. นางบุษกร หอกุล ปีการศึกษา 2563

อาคารสถานที่[แก้]

 1. อาคาร 1 และอาคาร 2 ใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานและอาคารเรียน (อาคารจันหอมและจันโอ)
 2. อาคาร 3 ใช้เป็นห้องอาหาร ห้องประชุมและห้องฉายภาพยนตร์ (อาคารจันอิน)
 3. อาคาร 4 ใช้เป็นอาคารยิมเนเซียม (กำลังก่อสร้าง)
 4. อาคาร 5-6 ใช้เป็นอาคารฝึกงานจำนวน 2 หลัง
 5. อาคาร 7 ใช้เป็นอาคารหอพักครู (สร้างเสร็จ 2 หลัง)
 6. โรงเพาะชำ ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรม
 7. บ้านพักนักการภารโรง

อ้างอิง[แก้]

 1. "ติดต่อภายในโรงเรียน". 61.19.103.154.
 2. 2.0 2.1 2.2 "คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง". 61.19.103.154. สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564