โรงเรียนอนุบาลกระบี่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
                       == โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ==


ประวัติ[แก้]

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 เนื้อที่ประมาณ 3.9 ไร่ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดกระบี่ เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีกระบี่ หลังจากนั้นไปรวมกับโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ในพ.ศ. 2513 สังกัดสามัญศึกษา และ ได้เริ่มดำเนินการสอน โดยนางสาวละเอียด หลานไทย เป็นผู้บริหารคนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ อนุบาล 1 และขยายต่อไปปีละชั้น โรงเรียนได้พัฒนาจนกระทั่งปัจุจบัน และ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่แห่งใหม่ ในพื้นที่ 24 ไร่ 2 งาน 1.73 ตารางวา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้ใช้พื้นที่ และนายไพบูลย์ เสียงก้อง รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มีผู้อำนวยการ นายจรูญ ขุนเพรช เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน อยู่ในขณะนั้น มีอาคารเรียน 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง สุขา 1 หลัง เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 มี นางละเอียด ณ ถลาง เป็นครูใหญ่ เปิดทำ การสอน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 และขยายไป เรื่อยปีละชั้น

9 สิงหาคม 2519 นางวิไล ชวนะรักษ์ ย้ายมาเป็นครูใหญ่ 1 ตุลาคม 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร แบบ 017 ก เงิน 1,300,000 บาท ใช้เป็นสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ รั้วคอนกรีต 143 เมตร งบประมาณ 187,000 บาท ปี 2527 กรรมการโรงเรียนจัดหางบประมาณ 130,000 บาท สร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง 2 ห้องเรียน ปี 2528 ได้รับงบประมาณ 280,000 บาท สร้างอาคาร สปช.102 จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้เริ่มโครงการอนุบาลชนบท มอบหมายให้โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับ ก่อนประถมศึกษา ปี 2532 มีห้องเรียนอนุบาล 4 ห้อง ประถมศึกษา 20 ห้อง รวมนักเรียน 795 คน ก.ค.

ปี 2523 ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน2532 ปี 2533 ได้รับงบประมาณ 950,000 บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.205/26 จำนวน 1 หลัง สุขาแบบ สปช. 602/26 จำนวน 1 หลัง 10 ที่เงิน 250,000 บาท กรรมการโรงเรียนจัดสร้างรั้ว 120 เมตร เงิน 100,000 บาท ปี 2534 ได้รับงบประมาณ 5,125,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 1 หลัง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

   ปี 2540 เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณ จัดห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ห้อง คือ 
   1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง 30 ที่ 
   2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 
   3. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 6 ชุด 
   2.สถานที่ตั้งของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (ที่ปัจจุบัน)

คำขวัญและปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

ปรัชญาของโรงเรียน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง คำขวัญของโรงเรียน ความรู้ คู่คุณธรรม สุภาษิตประจำโรงเรียน นิสฺสฺมม กรณํ เสยฺโย ไตร่ตรองเสียก่อนจึงทำดีกว่า

เพลงประจำโรงเีรียน[แก้]