กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Emblem of the Ministry of Digital Economy and Society of Thailand.png
เครื่องหมายราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม[1]
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง16 กันยายน พ.ศ. 2559 (5 ปี)[2]
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 16 กันยายน พ.ศ. 2559
  (รวม 19 ปี)
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ฝั่งเหนือ ชั้น 6-9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี5,172.8517 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[3]
รัฐมนตรี
หน่วยงานฝ่ายบริหาร
 • อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย, ปลัดกระทรวง
 • ภูเวียง ประคำมินทร์ [4], รองปลัดกระทรวง
 • เวทางค์ พ่วงทรัพย์[5], รองปลัดกระทรวง
 • ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์[6], รองปลัดกระทรวง
 • รองปลัดกระทรวง
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์MDES.go.th

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อังกฤษ: Ministry of Digital Economy and Society) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประวัติ[แก้]

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ภายใต้ชื่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[7] มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ

ต่อมาวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดตั้ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ส่งผลให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องสิ้นสุดลง และจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นแทน กระทรวงเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ใช้อักษรย่อ ดศ.

ต่อมาในวันที่ 15 กันยายน 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 โดยมีสาระสำคัญคือให้ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และให้จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาแทน (เปลี่ยนชื่อกระทรวง)

ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ[8] จึงเท่ากับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัดคนแรกของกระทรวงได้แก่ นางทรงพร โกมลสุรเดช[9] ดำรงตำแหน่ง 1 เดือน 20 วันก่อนถูกโยกย้ายพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวง และได้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559[10]

ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยให้มีผลในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ในวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เปิด ศูนย์ป้องกันข่าวปลอม ขึ้นในกระทรวง หรือที่รู้จักใน ศูนย์เฟคนิวส์[11]

รายนามปลัดกระทรวง[แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. คุณหญิง ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
2. ไกรสร พรสุธี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
3. สือ ล้ออุทัย 1 ธันวาคม พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
4. จีราวรรณ บุญเพิ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555
5. ไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
6. นายกองเอก [12]ดร. สุรชัย ศรีสารคาม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557
7. ดร.[13]เมธินี เทพมณี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 15 กันยายน พ.ศ. 2559
8. ทรงพร โกมลสุรเดช 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559[14]
9. วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
10. อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีหน่วยงานระดับกรมในสังกัด 6 หน่วยงาน ได้แก่

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

องค์การมหาชน[แก้]

นิติบุคคลที่กำกับดูแล[แก้]

หน่วยงานในอดีต[แก้]

โครงการ[แก้]

 • โครงการไซเบอร์คลีน เป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงไอซีที ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) (บางแห่ง) และการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ กสท โทรคมนาคม)[18] ในการให้บล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และร่วมกับเว็บมาสเตอร์ในการรับแจ้ง โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยกันยุติสิ่งไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ แต่ทั้งนี้เนื่องจากความร่วมมือในการบล็อกเว็บไซต์นั้นทำได้เฉพาะหากเข้าผ่านผู้ให้บริการเพียงบางรายเท่านั้น ทำให้เป็นการปิดกั้นข่าวสารแก่บางกลุ่ม ซึ่งได้รับการร้องเรียนว่าน่าจะเป็นการละเมิดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเป็นการปิดกั้นโดยเกิดความไม่เท่าเทียมกัน ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยและขัดรัฐธรรมนูญ
 • โครงการเครือข่ายยุติธรรม (ดี เอส ไอ ไซเบอร์ฟอร์ซ - DSI Cyberforce) เป็นโครงการความร่วมมือของ ดี เอส ไอ (DSI) ภายใต้สำนักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสืบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เพื่อขยายเครือข่ายสอดส่อง ป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต และสกัดกั้นภัยคุกคาม รวมทั้งอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยให้นักเรียน นักศึกษา, บุคคลทั่วไป และอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน สอดส่อง แจ้งภัย และเป็นศูนย์กลางในการต่อต้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภาคประชาชน เว็บไซต์โครงการเครือข่ายยุติธรรม Archived 2006-05-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 • ตั้งแต่คืนวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 เว็บไซต์วิดีโอ ยูทูบ ได้ถูกบล็อกภายหลังจากที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สิทธิชัย โภไคยอุดม กล่าวว่าได้ถูกปฏิเสธการนำภาพตัดต่อที่หมิ่นพระบรมฉายาลักษณ์ออกจากระบบ ที่อัปโหลดไว้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2550[19]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 291). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 10ง วันที่ 11 มกราคม 2560 หน้า 7-8
 2. พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 80 ก หน้า 1 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559
 3. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 91 ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 6. [​https://www.prachachat.net/politics/news-830948 เช็ก มติ ครม. แต่งตั้งครบทุกตำแหน่งที่นี่]
 7. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก วันที่ 2 ตุลาคม 2545
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/085/1.PDF
 9. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/309/7.PDF
 11. ได้ฤกษ์เปิดพ.ย.นี้ เน้นชี้ทำความเข้าใจแจงปชช.
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/B/018/6.PDF
 13. ประวัติเมธินี
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/253/47.PDF
 15. องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ
 16. "พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๕ การกำกับดูแลของรัฐ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 30 เมษายน 2562. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 17. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๐ ก หน้า ๑ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
 18. "การปิดกั้นเนื้อหา". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-06-29. สืบค้นเมื่อ 2007-06-28.
 19. YouTube disappears from Thai Internet[ลิงก์เสีย] ข่าวจากบางกอกโพสต์ (อังกฤษ)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′09″N 100°34′33″E / 13.88587°N 100.575939°E / 13.88587; 100.575939