ข้ามไปเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
ชื่อย่อมร.อด. บึงกาฬ/ UDRU BK
คติพจน์ผู้นำทางปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชาติ
ประเภทศูนย์การศึกษา
สถาปนาพ.ศ. 2547
ผู้ช่วยอธิการบดีดร.ธีระพล เพ็งจันทร์
ที่ตั้ง
เลขที่ 285 หมู่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สี████ สีเขียว สีเหลือง
เว็บไซต์www.bk.udru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ (อังกฤษ:UdonThani Rajabhat University Bueng Kan Education Center) เป็นศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งอยู่ที จังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครูในท้องถิ่น เขตรับผิดชอบซึ่งมีจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู จากการศึกษาสถาพปัญหาที่ผ่านมาพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการการศึกษาแก่ท้องถิ่นเพียงแห่งเดียว ทำให้ไม่สามารถให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเยาวชน ในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีซึ่งประชาชนและเยาวชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ความสำคัญอีกประการหนึ่งได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนในท้องถิ่นค่อนข้างยากจน ทำให้ไม่สามารถส่งบุตรหลานของตน ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่มีที่ตั้งอยู่ไกลจากชุมชนที่อยู่อาศัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และพันธกิจในการพัฒนาบุคลากร ในสาขาอาชีพต่างๆ มหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงการกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้การจัดตั้ง

ศูนย์การศึกษาในเขตอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย (ปัจจุบันเป็นอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]