ข้ามไปเนื้อหา

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบึงกาฬ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดบึงกาฬ มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] โดยขณะนั้นบึงกาฬยังเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

ปี พ.ศ. 2554 บึงกาฬยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด และได้แยกเขตการเลือกตั้งจากจังหวัดหนองคาย (จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2551) มาเป็นเขตการเลือกตั้งของจังหวัดบึงกาฬ โดยมีสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 1 คน คือ ณัฐพล เนื่องชมภู

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 11; พ.ศ. 2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 ณัฐพล เนื่องชมภู

อ้างอิง[แก้]