รายชื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาในกลุ่ม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ และการผังเมือง


ประวัติการเปิดสอนในสาขาหลัก[แก้]

สถาบันการศึกษาในประเทศไทย 10 แห่งแรก ที่เปิดสอน หลักสูตรเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน มัณฑนศิลป์ และ การผังเมือง ฯลฯ

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2476 สอนอนุปริญญา 3 ปี - พ.ศ. 2482 สอนปริญญาตรี 5 ปี

2.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2498 สอนอนุปริญญา 3 ปี - พ.ศ. 2502 สอนปริญญาตรี 5 ปี

3.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิทยาลัยก่อสร้างบางพลัด) พ.ศ. 2506 สอนอนุปริญญา 3 ปี - พ.ศ. 2516 สอนปริญญาตรี 5 ปี

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี) พ.ศ. 2507 สอนประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) (เทียบเท่าปริญญาตรี) 5 ปี - พ.ศ. 2515 ยกเลิกการสอน - พ.ศ. 2537 สอนปริญญาตรี 5 ปี

5.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2521 สอนอนุปริญญา 3 ปี - พ.ศ. 2538 สอนปริญญาตรี 5 ปี

6.มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2531 สอนปริญญาตรี 5 ปี

7.มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2531 สอนปริญญาตรี 5 ปี

8.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2532 สอนปริญญาตรี 5 ปี

9.มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2536 สอนปริญญาตรี 5 ปี

10.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537 สอนปริญญาตรี 5 ปี


รายชื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในประเทศไทย[แก้]

คณะ มหาวิทยาลัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

ดูเพิ่ม[แก้]