รายชื่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนในสาขาสาธารณสุข มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ[แก้]

สถาบันอุดมศึกษารัฐ[แก้]

 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 2. สาขาสาธารณสุขศาสตร์คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 9. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย
 11. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
 12. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 13. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ห้องเรียนจังหวัดอุดรธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 14. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ห้องเรียนจังหวัดอุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 15. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ห้องเรียนจังหวัดนครราชสีมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 16. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 17. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 18. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Archived 2011-07-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 19. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 20. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
 21. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 22. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 23. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 24. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
 25. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 26. หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี (หลักสูตรเทียบโอน รับนักศึกษารุ่นแรก ปี 2558)
 27. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏ[แก้]

 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 2. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 3. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 4. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 5. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 6. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 7. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 8. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 9. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 10. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 11. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 12. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 13. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 14. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 15. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 16. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 17. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 18. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 19. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์
 20. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 21. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 22. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 23. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 24. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 25. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 26. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 27. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 28. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 29. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 30. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 31. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 32. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน[แก้]

 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
 6. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
 8. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา
 10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
 11. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 12. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 13. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วิทยาเขตอุดรธานี
 14. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 15. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
 16. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 17. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
 18. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
 19. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 20. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 21. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยทองสุข
 22. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 23. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
 24. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 25. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพมหานคร หลักสูตรเทียบโอน
 26. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช
 27. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์

สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข[แก้]

 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
 4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
 5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

อื่นๆ[แก้]

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย Archived 2013-04-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน