รายชื่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาด้านศิลปกรรมศาสตร์ หรือ วิจิตรศิลป์ หรือ ประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ หรือ ดุริยางคศิลป์

ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย ลักษณะสถาบันอุดมศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยของรัฐ