รายชื่อคณะกายภาพบำบัดในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนในสาขากายภาพบำบัด ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภากายภาพบำบัดถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพกายบำบัด โดยสถาบันที่เปิดสอนปริญญากายภาพบำบัดมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ[แก้]

คณะ/มหาวิทยาลัย การรับรองปริญญาจากสภากายภาพบำบัด [1]
คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
Yes check.svg
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
Yes check.svg
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Yes check.svg
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนหลุยส์
Yes check.svg
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Yes check.svg
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Yes check.svg
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Yes check.svg
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา
Yes check.svg
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Yes check.svg
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Yes check.svg
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Yes check.svg
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Yes check.svg
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Yes check.svg
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Yes check.svg
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Yes check.svg
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Yes check.svg
หมายเหตุ 
รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด เป็นข้อมูลที่ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550

อ้างอิง[แก้]