รายชื่อคณะ วิทยาลัย และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องยาบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรค ปัจจุบัน สภาเภสัชกรรมให้การรับรองหลักสูตรทั้งสิ้น 19 สถาบัน[1] ดังนี้

รายชื่อคณะและสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย[แก้]

คณะ มหาวิทยาลัย หมายเหตุ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น -
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรองแบบมีเงื่อนไข
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร -
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา รับรองแบบมีเงื่อนไข
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา -
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ รับรองแบบมีเงื่อนไข
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล -
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต -
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร -
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ -
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รับรองแบบมีเงื่อนไข
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ
  • หมายเหตุ รับรองแบบมีเงื่อนไข หมายถึง การที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองสถาบันเปิดใหม่ที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์ โดยการติดตามและประเมินอย่างใกล้ชิดเพื่อความพร้อมในประเด็นต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่สภาเภสัชกรรมกำหนด

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]