มหาวิทยาลัยนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
Nakhon Phanom University
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อย่อ มนพ. / NPU
สถาปนา 2 กันยายน พ.ศ. 2548
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์[1]
นายกสภาฯ ภก.ศ. (พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ที่ตั้ง 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 48000
เว็บไซต์ www.npu.ac.th
OGO HEAD NPU.png

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 78 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครพนม มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญา

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม เข้าด้วยกัน อันได้แก่

เป็น "มหาวิทยาลัยนครพนม" ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548[2] นับเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งที่ 78 ของประเทศไทย

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราสัญลักษณ์[แก้]

 1. วงรีรูปหยดน้ำ สื่อความหมายถึง หยดน้ำหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่น้ำแห่งการศึกษาเปรียบประดุจการรวมสถานศึกษา มาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยสีน้ำตาลเป็นสีประจำจังหวัด และ สีเหลืองทองเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย
 2. องค์พระธาตุพนมอยู่บนดอกบัว สื่อความหมายถึง การเคารพสักการะองค์พระธาตุพนมอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนมและเป็นตัวแทนของ คุณธรรมที่หลอมรวมใจของบุคคลทุกทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกัน
 3. ซุ้มประตูสู่ทิศ สื่อความหมายถึง ประตูแห่งการศึกษาทั้งสี่ทิศที่เปิดโอกาสบุคคลเข้ามาแสวงหาองค์ความรู้
 4. คลื่นน้ำสีฟ้าจำนวนสามเส้น สื่อความหมายถึง แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหล อย่างต่อเนื่องเปรียบประดุจการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทุกชนชาติ
 5. ลายดอกบัวเจ็ดดอก สื่อความหมายถึง ลายประจำพระธาตุพนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและจำนวนเจ็ดดอกนั้นเทียบเท่ากับสถานศึกษาทั้งเจ็ดแห่งที่หลอมรวม เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม
 6. รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อความหมายถึง ความเจริญเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิด ความสามัคคี เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติงานในนาม มหาวิทยาลัยนครพนม
 7. ฐานสิงห์ สื่อความหมายถึง ความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัยนครพนม

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย[แก้]

ทำเนียบนายกสภา มหาวิทยาลัยนครพนม
รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 15 มีนาคม 2549 - 29 กันยายน 2551
2. พลตำรวจเอก สนอง วัฒนวรางกูร 30 กันยายน 2551 - 29 เมษายน 2553
3. เภสัชกร ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภาวิช ทองโรจน์ 30 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

ทำเนียบอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 [3]
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 7 มกราคม พ.ศ. 2560 (วาระที่ 2)[4]
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน[5]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี และผู้รักษาการแทนอธิการบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยนครพนม

หน่วยงาน[แก้]

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม แบ่งออกเป็น[6][7]

คณะ[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

สำนัก/สถาบัน[แก้]

โครงการจัดตั้งหน่วยงาน[แก้]

 • โครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์
 • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ (แยกจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 • โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (เปลี่ยนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม)
 • โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • โครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรม

พื้นที่มหาวิทยาลัยที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง[แก้]

 • หอประชุมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
 • อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาลัยการโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ
 • อาคารเรียนคณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะวิทยาศาสตร์
 • อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม (ฝ่ายปฐมวัย)
 • อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล
 • อาคารเรียนรวมวิทยาลัยธาตุพนม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนครพนมในปัจจุบัน[แก้]

 • หลักสูตรระยะสั้น 18 สาขาวิชา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 16 สาขาวิชา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 30 สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาภาษาไทย (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาสังคมศึกษา (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  • หลักสูตนิติศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์)
  • หลักสูตนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • หลักสูตบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการ (คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
   • สาขาวิชาการจัดการกีฬา (คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
   • สาขาวิชาการบริหารการบิน (วิทยาลัยการบินนานาชาติ)
  • หลักสูตบัญชีบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบัญชี (คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • หลักสูตพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม)
  • หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี)
   • สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร (คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
   • สาขาวิชาฟิสิกส์ (คณะวิทยศาสตร์)
   • สาขาวิชาเคมี (คณะวิทยศาสตร์)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน (วิทยาลัยธาตุพนม)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (คณะศิลปศาสตร์)
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (คณะศิลปศาสตร์)
   • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
   • สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
   • สาขาวิชาภาษาจีน (คณะศิลปศาสตร์)
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  • หลักสูตรนานาชาติ
   • หลักสูตรนักบินพาณิชย์ชั้นตรี CLP (วิทยาลัยการบินนานาชาติ)
   • หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์-เครื่องบิน ME (วิทยาลัยการบินนานาชาติ)
   • หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล-เครื่องบิน PPL (วิทยาลัยการบินนานาชาติ)
   • หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน IR (วิทยาลัยการบินนานาชาติ)
   • หลักสูตรครูการบิน IP (วิทยาลัยการบินนานาชาติ)


 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (คณะครุศาสตร์)
   • สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (คณะครุศาสตร์)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบริหารการบิน (วิทยาลัยการบินนานาชาติ)
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (คณะศิลปศาสตร์)

หลักสูตรที่จะเปิดใหม่ของมหาวิทยาลัยนครพนม[แก้]

 • คณะศิลปศาสตร์
  • ระดับปริญญาตรี
   • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
   • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
   • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
   • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
   • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาลาว
  • ระดับปริญญาเอก
   • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรและองค์การ
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ระดับปริญญาตรี
   • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
   • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระดับปริญญาตรี
   • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฝึก
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • ระดับปริญญาโท
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
  • ระดับปริญญาตรี
   • วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เชี่อมประสาน)
   • วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (แมคคาทรอนิกส์)
   • วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์
   • สาขาวิชาการจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีข้าว
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
  • ระดับปริญญาตรี
   • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายางและพอลิเมอร์
  • ระดับปริญญาโท
   • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
  • ระดับปริญญาโท
   • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • ระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์
  • ระดับปริญญาตรี
  • บัญชีบัญฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 • วิทยาลัยนาหว้า
 • ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกล
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
   • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   • สาขาวิชาค้าปลีก
   • สาขาวิชาบัญชี
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
  • ระดับปริญญาตรี
   • เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
   • เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

  • ระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาเครื่องจักรกลหนัก
   • สาขาวิชาไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่
   • สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • ระดับปริญญาตรี
   • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (นานาชาติ)
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  • ระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/021/4.PDF
 2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอน 75ก วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม, เล่ม 124 ตอนพิเศษ 86 ง, หน้า 9, วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม, เล่ม 128 ตอนพิเศษ 149 ง, หน้า 8, วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม, เล่ม 134 ตอนพิเศษ 21 ง, หน้า 4, วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560
 6. กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 7. กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°24′29.11″N 104°46′25.18″E / 17.4080861°N 104.7736611°E / 17.4080861; 104.7736611