ปราโมทย์ ไม้กลัด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
นายปราโมทย์ ไม้กลัด
ปราโมทย์ ไม้กลัด.jpg
เกิด 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 (78 ปี)
กรุงเทพมหานคร
สัญชาติ ไทย
เป็นที่รู้จักจาก อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร
คู่สมรส นางเตือนใจ จันทน์ล้ำเลิศ
บุตร นายปิตินันท์ ไม้กลัด
นางสาวสุรังสี ไม้กลัด
รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์
บิดามารดา นายกฤษณา ไม้กลัด
นางปิ่น ไม้กลัด

ปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร อดีตอธิบดีกรมชลประทาน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[1]

ประวัติ[แก้]

ปราโมทย์ ไม้กลัด เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ที่แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายกฤษณา ไม้กลัด กับนางปิ่น ไม้กลัด มีอาชีพทำสวน นายปราโมทย์ ไม้กลัด จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเดียวกัน ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองเดวิส สหรัฐอเมริกา แล้วฝึกงานด้านวิศวกรรมชลประทานที่ Bureau of Reclamation เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด และที่โครงการชลประทานต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาอีก 1 ปี

นายปราโมทย์ ไม้กลัด สมรสกับ นางเตือนใจ จันทน์ล้ำเลิศ มีบุตรชาย 1 คน คือ นายปิตินันท์ ไม้กลัด ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อบรรษัท บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)[2]และบุตรสาว 2 คน คือ นางสาวสุรังสี ไม้กลัด เป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[3]

การทำงาน[แก้]

หลังจากจบการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2511 ได้เข้ารับราชการที่กองวิชาการ กรมชลประทาน ทำงานด้านออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบ ระบบส่งน้ำของโครงการชลประทานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2520 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นผู้รับผิดชอบงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการ เช่น โครงการป่าสักชลสิทธิ์ที่ จังหวัดลพบุรี

นายปราโมทย์ ไม้กลัด เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานใน พ.ศ. 2540 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน พ.ศ. 2542 และสมาชิกวุฒิสภาของกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2543

นายปราโมทย์ ไม้กลัด ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย เช่น กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

รางวัล เกียรติยศ[แก้]

นายปราโมทย์ ไม้กลัด ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2536 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปี พ.ศ. 2537 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี พ.ศ. 2539 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในปี พ.ศ. 2540 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในปี พ.ศ. 2541 และ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. 2542[4]

นายปราโมทย์ ไม้กลัด ได้รับการยกย่องรางวัลอื่นๆ อาทิ พ.ศ. 2536 บุคคลดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2536 นิสิตเก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2538 นิสิตเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 2539 วุฒิบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มแสนยาธิปัตย์ วิทยาลัยกองทัพบก พ.ศ. 2540 ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. 2541 นิสิตเก่าดีเด่นแห่งทศวรรษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.oocities.com/today2500/senator_n/76.htm
  2. http://www.theccn-news.com/517-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88_%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94.html
  3. http://www.foreignlang.hum.ku.ac.th/old/th/staff_eng.htm
  4. http://www.spu.ac.th/Englang/spu_news/thai/thai40/pic_628/6-28.html
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกีรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔)
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล)
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]