ข้ามไปเนื้อหา

กรมการขนส่งทางบก

พิกัด: 13°47′56″N 100°33′12″E / 13.798809°N 100.553228°E / 13.798809; 100.553228
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมการขนส่งทางบก
Department of Land Transport
กรมการขนส่งทางบก
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง11 สิงหาคม พ.ศ. 2484 (82 ปี)
ผู้ก่อตั้งกระทรวงคมนาคม
เขตอำนาจทั่วประเทศ
สำนักงานใหญ่1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นายจิรุตม์ วิศาลจิตร, อธิบดี
 • นายเสกสม อัครพันธุ์, รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
 • นางสิริรัตน์ วีรวิศาล, รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
 • นายบัญญัติ คันธา, รองอธิบดี ฝ่ายอำนวยการ
เว็บไซต์http://www.dlt.go.th

รมการขนส่งทางบก (อังกฤษ: Department of Land Transport) เป็นกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนภายในประเทศและระหว่างประเทศ จดทะเบียนและเก็บภาษีรถ และออกใบอนุญาตขับรถ พัฒนาระบบการขนส่งทางถนนและการใช้รถ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการขนส่งทางบกและในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ เฉพาะรถของพลเรือน และรถราชการ ไม่รวมถึงรถที่ใช้ในกิจการพิเศษของทหารและตำรวจ จัดการและควบคุมการขอใช้หมายเลขทะเบียนรถยนต์

ประวัติ[แก้]

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าพระยายมราช (ครุฑ) เป็นแม่กอง [1] ทำถนนในพระนครทุกสาย ในสมัยนั้นก็คือ ถนนรอบพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ด้วยก่อนนี้เป็นเพียงถนนดินคนเดินไปมา จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการบุกเบิกคมนาคมทางบก แบบยุโรปขึ้นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะก่อนหน้านี้จะใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก และทำถนนต่อจากถนนท้ายวัง ก็คือถนนเจริญกรุง เป็นถนนสายแรกของประเทศไทย

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าฯให้ตั้งกระทรวงคมนาคมขึ้น ในปี พ.ศ. 2425 และให้รวมหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ำ และการสื่อสารข่าว มารวมไว้ในกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตาม กิจการด้านขนส่งทางบกก็ยังไม่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงแม้แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พ.ศ. 2476 ก็มิได้กำหนดให้มีหน่วยงาน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขนส่งทางบกโดยตรงอีกเช่นกัน

จนกระทั่งในปลายปี พ.ศ. 2476 จึงได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการ บริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2476) กำหนดให้มีกรมการขนส่งขึ้น ในกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจแห่งชาติ รวมทั้งหน้าที่ในราชการ ส่วนคมนาคมด้วย แต่ก็ยังไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขนส่งทางบก เพราะตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. 2476 ได้กำหนดส่วนราชการของกรมการขนส่งไว้เพียง 2 กอง คือ สำนักงานเลขานุการกรม และกองการบินพลเรือน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายกิจการบินพาณิชย์ของประเทศ

จวบจน กระทั่งวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2484 รัฐบาลในสมัยนั้นซึ่งมี ฯพณฯ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484 สถาปนา "กรมการขนส่ง" ขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีที่ทำการรวมอยู่ใน กระทรวงคมนาคม ณ ตำบลท่าช้างวังหน้า อำเภอพระนคร (ที่ตั้งของโรงละครแห่งชาติในปัจจุบัน)

อำนาจและหน้าที่[แก้]

กรมการขนส่งทางบก มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส่งทางบก โดยการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน และวางแผนให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
 3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางบก
 4. ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางบก
 5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการขนส่งทางบก และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 • งานตรวจราชการกรม
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองตรวจการขนส่งทางบก
 • กองแผนงาน
 • สำนักกฎหมาย (กองนิติการ)
 • สำนักการขนส่งผู้โดยสาร (สำนักงานจัดระเบียบการขนส่งทางบก)
 • สำนักการขนส่งสินค้า (สำนักจัดระบบการขนส่งทางบก)
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (บางขุนเทียน)
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (สวนผัก)
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (บางจาก)
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (หนองจอก)
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (พหลโยธิน)
 • สำนักบริหารการคลังและรายได้ (กองคลัง)
 • สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ
 • สำนักวิศวกรรมยานยนต์ (สำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย)
 • สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS [2][3]
 • สำนักงานขนส่งจังหวัด

ป้ายทะเบียนรถในประเทศไทย[แก้]

ป้ายทะเบียนรถในกรุงเทพมหานคร

กรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนรถ และป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล โดยกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถยนต์ทำจากอะลูมิเนียม ขนาด 13.5 x 6 นิ้ว พื้นป้ายมีลักษณะสะท้อนแสง ตัวอักษรและตัวเลขจะถูกปั๊มนูนออกจากผิวหน้าของป้ายทะเบียน ทำให้ด้านหลังของป้ายนั้นบุ๋มเว้าลงไปตามหมายเลขทะเบียนด้วยเช่นกัน ประเภทของป้ายทะเบียนนั้นสามารถใช้จำแนกประเภทการใช้งานรถได้

สำหรับป้ายทะเบียนรถอีกประเภทหนึ่งคือป้ายทะเบียนกราฟิก มีพื้นหลังเป็นรูปภาพ สำหรับเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ฌร 9999 ซึ่งเลขทะเบียนเหล่านี้จะถูกเปิดประมูลโดยกรมการขนส่งทางบก [4]

อ้างอิง[แก้]

 1. ภาพเก่าในสยาม : 66
 2. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : เว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS
 3. ติดตามข้อมูลข่าวสาร : แฟนเพจศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-09-26. สืบค้นเมื่อ 2012-09-25.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

13°47′56″N 100°33′12″E / 13.798809°N 100.553228°E / 13.798809; 100.553228