คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่ออังกฤษ faculty of Art and Architecture
ที่อยู่ 95 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
วันก่อตั้ง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณบดี ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู
สีประจำคณะ      สีดำ    สีส้ม
เว็บไซต์ http://arts.rmutl.ac.th

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 1 ใน 4 คณะที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549[1] เพื่อทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปกรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายสถานที่ทำการเรียนการสอนไปยังพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง[แก้]

ปัจจุบันสำนักงานคณบดี ตั้งอยู่เลขที่ 95 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 (หลังวัดเจ็ดยอด)

สถานที่จัดการเรียนการสอน[แก้]

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีสถานที่จัดการเรียนการสอน 3 แห่ง และกำลังดำเนินการขยายพื้นที่อีก 1 แห่ง คือ

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]


หน่วยงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
สาขาศิลปกรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

สาขาสถาปัตยกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาการออกแบบ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 • สาขาออกแบบสื่อสาร วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์
 • สาขาออกแบบสื่อสาร วิชาเอกมัลติมีเดีย

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
 • สาขาออกแบบสิ่งทอ
 • สาขาออกแบบเครื่องเรือน
สาขาเทคโนโลยีศิลป์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาเทคโนโลยีเซรามิก
 • สาขาเทคโนโลยีเครื่องประดับ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 • สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
 • สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์

กิจกรรมนักศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดให้มีองค์กรของนักศึกษาในระดับคณะ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา[3] ได้แก่

 • สโมสรนักศึกษาคณะ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาในระดับคณะในแต่ละเขตพื้นที่ มีผู้แทนนักศึกษาในคณะ เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
 • ชมรม เป็นหน่วยดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีประธานชมรม เป็นผู้อำนวยการดำเนินงาน

การรับรองมาตรฐานการศึกษา[แก้]

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2550 ใน 2 กลุ่มวิชา คือ[4]

 1. กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม ได้รับผลการประเมิน "รับรอง" ในระดับการประเมิน "ดี" คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.83
 2. กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับผลการประเมิน "รับรอง" ในระดับการประเมิน "ดี" คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.82

รายนามคณบดี[แก้]

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ปานสุวรรณจิตร์ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2557
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]