คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
Logo-ASE KKU.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Applied Science and Engineering,
Khon Kaen University Nongkhai Campus
ที่อยู่112 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
วันก่อตั้ง4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
คณบดีผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์
สีประจำคณะ     สีเทา
สัญลักษณ์ฟันเฟือง,อะตอม
เว็บไซต์ase.kku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (อังกฤษ: Faculty of Applied Science and Engineering,Khon Kaen University Nongkhai Campus) เป็นคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดสอนถึงระดับปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เริ่มก่อตั้งตาม คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างและระเบียบการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย โดยคณะทำงานได้มีการประชุมปรึกษาหารือรวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากสายวิชาต่าง ๆ และความคิดเห็นจากบุคลากรวิทยาเขตหนองคายในทุกภาคส่วน เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต จนในที่สุดสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 และเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งคณะวิชาตามโครงสร้างใหม่ของวิทยาเขตหนองคาย เป็น 4 คณะวิชา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสถานะเทียบเท่าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการจัดตั้งส่วนงานภายใน วิทยาเขตหนองคาย ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 [1]

จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีระบบบริหารจัดการภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานของ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้วิชาการ มีความพร้อมในการทำงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การให้บริการสังคมทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม และมีการบริหารจัดการโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รัก สามัคคี และการอุทิศตนเพื่อองค์กร

ต่อมา วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๖๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓[2] ซึ่งลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีการควบรวมหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รวมถึงคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็น คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คือ เกียร์และอะตอม

 • สีประจำคณะ

     สีเทา

 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

ดอกแก้ว

 • เพลงประจำคณะ

ดอกแก้ว


หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช จิ๋วแหยม 2556 [3] - 2560
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ 2560 [4] - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง จัดตั้งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย" (PDF).
 2. "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๖๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓".
 3. "คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 48/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย" (PDF).
 4. "คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๓๒๖๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย" (PDF).