สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
School of Agriculture and Cooperatives
Symbol Sukhothai Thammathirat Open University
คติพจน์เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกล ด้านเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
คณบดีรศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
ที่อยู่
เว็บไซต์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (อังกฤษ : School of Agriculture and Cooperatives) เป็นสาขาวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีฐานะเทียบเท่ากับคณะในมหาวิทยาลัยทั่วไป

ประวัติ[แก้]

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แรกเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 ภายใต้ชื่อ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากในขณะนั้นได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร และแขนงวิชาสหกรณ์ วิชาเอกสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อมหาวิทยาลัยเปิด 2521” โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทำโครงการ ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า มีผู้สนใจสาขาวิชาทางเกษตรเป็นจำนวนมากในจำนวนสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับหนึ่งจาก 10 สาขาวิชา ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2522 ให้มีโครงการจัดตั้งสาขาวิชาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ

ปีพ.ศ. 2534 หลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการป่าไม้

ปีพ.ศ. 2538 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช และแขนงวิชาธุรกิจการเกษตร วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

ปีพ.ศ. 2543 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) และหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ปีพ.ศ. 2550 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ และวิชาเอกธุรกิจการเกษตร

ปีพ.ศ. 2551 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ)

ปีพ.ศ. 2554 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร, หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ,หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร ,หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ) เพื่อให้ชื่อสาขาวิชาครอบคลุมหลักสูตรต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เป็น เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ตามที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและวิทยฐานะให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยจัดการเรียนการสอนตามระบบเปิดที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนในด้านการเกษตรและสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรและสหกรณ์ อันจะส่งผลให้มีความรักต่อธรรมชาติ และปรารถนาจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศสืบไป[1]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
เกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ)[2]
 • แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
 • แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
  • วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
  • วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช
  • วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
  • วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • แขนงวิชาสหกรณ์
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (กษ.ม)[2]
 • แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
  • วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
  • วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • แขนงวิชาสหกรณ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
  • วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • เว็บไซต์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช