ข้ามไปเนื้อหา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Institute of Agricultural Technology,
Suranaree University of Technology
ชื่อย่อสทก. / IAT
สถาปนา15 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 (31 ปี)
คณบดีศ. ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
ที่อยู่
วารสารหนังสือเกษตรสุรนารี
สี  สีเขียว
เว็บไซต์iat.sut.ac.th

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อังกฤษ: Institute of Agricultural, Suranaree University of Technology) เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร นักวิชาการ นักเทคโนโลยีการเกษตร และนักวิทยาศาสตร์ต่อไป

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดตั้งสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2536[1] พร้อมกับอีก 2 สำนักวิชาคือ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยอาศัยอำนาจตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533[2] เพื่อให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาด้าน การเกษตรอุตสาหกรรม ในแผนที่วางไว้คือการมุ่งไปสู่การเกษตรแบบ Precision agriculture ที่จะนำไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่เน้นการตรวจวัดและวิเคราะห์กระบวน การผลิตอย่างละเอียด เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ด้วยเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดหลักสูตรของสำนักวิชาเน้นหนักในสองด้านคือ เน้นความสำคัญด้านวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาทิ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ทันสมัยและเน้นให้บัณฑิตได้มีความรู้และความ สามารถในการเป็นผู้ประกอบการ ยิ่งไปกว่านั้น พันธกิจพิเศษอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งเป้า ไว้ คือการถ่ายทอดและปรับแปลงเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่การพัฒนาระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

หลักสูตร[แก้]

สาขาวิชาที่เปิดสอนในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
-

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงสร้างองค์กร[แก้]

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แบ่งหน่วยงานภายในดังนี้[3]

 • สำนักงานคณบดี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ฟาร์มมหาวิทยาลัย
 • สถานีวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]