วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Cisatrmutl.jpg
ชื่ออังกฤษCollege of Integrated Science and Technology
ที่อยู่98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
วันก่อตั้ง27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ผู้อำนวยการดร.นพดล มณีเฑียร
เว็บไซต์http://college.rmutl.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (CISAT) จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549[1] เพื่อรองรับการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา และสร้างทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์และ บริหารธุรกิจ ให้มีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี มีทักษะที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับป้อนสู่การศึกษาต่อระดับปริญญา ให้ได้บัณฑิตนักปฏิบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรมหรือบริหารธุรกิจ หรือมีความสามารถพิเศษในทางการประดิษฐ์ การคิด การออกแบบ ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาที่ถนัด เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมงานทางด้านสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

 • ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
 • ดร.นิวัตร มูลปา พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553
 • ผศ.วันชาติ สุวัตถี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557
 • ดร.นิวัตร มูลปา พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
 • ผศ.สุบงกช โตไพบูลย์ พ.ศ. 2561 - 2562
 • ดร.นพดล มณีเฑียร พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยมีรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยีที่รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ามาเรียนที่โรงเรียน 3 ปีในระดับปวช.1-3 หรือเทียบเท่า ม.4-6 ใน 3 หลักสูตร คือ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์และเตรียมบริหารธุรกิจ[2]

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 หลักสูตร (ปวช.) และ 2 หลักสูตร (ปริญญาตรี) คือ


หน่วยงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
(ดอยสะเก็ด)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
 • เตรียมบริหารธุรกิจ
 • เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ปวช.เมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • ว.ศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร
 • วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

อ้างอิง[แก้]