คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Faculty of Agriculture and Technology, Rajamangala University of Technology Isan
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์
ที่อยู่
วารสารวารสารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
สี  สีเขียว
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เว็บไซต์www.fat.surin.rmuti.ac.th

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อังกฤษ: Faculty of Agriculture and Technology, Rajamangala University of Technology Isan) เป็น1ใน2 คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พัฒนามาจากโรงเรียนประถมกสิกรรม ที่เปิดสอนวิชาชีพทางการเกษตร ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2470 ชื่อ "โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม" เป็นโรงเรียนประเภทวิสามัญกสิกรรม สังกัดกรมวิสามัญ เปิดสอนที่ระดับประถมสามัญคือ อยู่ในเกณฑ์บังคับเรียน (ประถม 1-3) และประถมวิสามัญ (4-6) รวมเรียกว่าประถมบริบูรณ์ เปิดรับนักเรียนเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2473[1]

หลักสูตร[แก้]

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มวิทยาศาสตร์ (ปวส.)

 • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิศวกรรม (ปวส.)

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

กลุ่มเกษตรศาสตร์ (ปวส.)

 • สาขาวิชาประมง
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5 ปี)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (4 ปี)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาประมง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]