สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารหอประชุม และอาคารอำนวยการ
ภาพรวมส่วนราชการ
ก่อตั้งพ.ศ. 2518
สำนักงานใหญ่202 หมู่ 11 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
ฝ่ายบริหารส่วนราชการ
  • ผู้อำนวยการ, รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ
หน่วยงานแม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เว็บไซต์atri.rmutl.ac.th

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร เป็นส่วนราชการ ระดับสำนัก สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง) มีหน้าที่ในการค้นคว้าวิจัยและให้บริการวิชาการด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร การสร้างสิ่งประดิษฐ์ ฝึกทักษะวิชาชีพ ผลิตพันธุ์พืชที่ดีให้กับเกษตรกร รวมถึงการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการเกษตร

วิวัฒนาการ[แก้]

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยใช้ชื่อว่า "สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร" สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการเกษตรและฝึกอบรมครู อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีฐานะเทียบเท่ากอง หรือคณะ ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศแบ่งส่วนราชการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งที่จังหวัดสกลนคร ทำให้สถาบันฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง"[1]

ในปี พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้ยุบรวมเอา 6 วิทยาเขตภาคเหนือ และสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง เข้าด้วยกันเป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" โดยสถาบันฯ มีฐานะเป็นหน่วยงานในสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 จึงได้มีการยกฐานะสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปางขึ้นเป็น "สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร"[2] ปัจจุบันสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร[3] ด้วย ในปีแรกมีนักศึกษาจำนวน 9 คน [4]

อ้างอิง[แก้]

  1. "คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สวก.ลำปาง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2010-05-07.
  2. รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2552
  3. "บัณฑิตศึกษา มทร.ล้านนา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-11-05. สืบค้นเมื่อ 2010-04-30.
  4. สรุปจำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552