ข้ามไปเนื้อหา

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Faculty of Agriculture
Princess of Naradhiwas University
สถาปนา14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549; 17 ปีก่อน (2549-11-14)
คณบดีนายมงคล วชิรอำไพ (รักษาการ)
ที่อยู่
เลขที่ 102 หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
เว็บไซต์[1]

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นคณะเกษตรศาตร์แห่งแรกของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์ในจัดการเรียนการสอนในด้านการเกษตร โดยแบ่งออกเป็น 2 แห่ง ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปริญญาตรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548[1] ตามมติว่าด้วยหลักการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา โดยในช่วงแรกนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ประวัติ

[แก้]

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548[2] โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาสจำนวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร

[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เปิดการสอนจำนวน 2 หลักสูตร คือ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 4 ปี

อ้างอิง

[แก้]
  1. กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
  2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548