สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration
คณะกรรมการอาหารและยาไทย.JPG
ที่ทำการ
88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 11 ธันวาคม 2517
งบประมาณ 857.868 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก นายแพทย์ ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์, เลขาธิการ
นายแพทย์ สุรโชค ต่างวิวัฒน์, รองเลขาธิการ
นายแพทย์ พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์, รองเลขาธิการ
เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
http://www.fda.moph.go.th

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อังกฤษ: Food and Drug Administration - FDA) เป็นส่วนราชการระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่สากล

อำนาจหน้าที่[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนี้

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 3. เฝ้าระวังกำกับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ และการโฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ
 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียน เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้
 6. พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ผ่านรับรองจากอย.

จากอำนาจหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย จำนวน 8 ฉบับ และอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

กฎหมาย
 1. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
 2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2522) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2528) และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2530)
 3. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
 4. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 5. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2528) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543)
 6. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และแก้ไข้เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2528) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 25xx) ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560) และฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562)
 7. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531
 8. พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543)
อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
 1. The Single Convention on Narcotic Drug 1961
 2. The Convention on Psychotropic Substance 1971
 3. The International Code of Marketing of Breast-milk Substitute 1981
 4. The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. สำนักอาหาร
 3. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
 4. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
 5. กองควบคุมวัตถุเสพติด
 6. สำนักด่านอาหารและยา
 7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
 8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
 9. กองแผนงานและวิชาการ
 10. กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีหน่วยงานภายใน ได้แก่
  1. สถาบันส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  2. สำนักงานนำร่องประเมินผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบียนตำรับยาวิจัยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  3. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ One Stop Service Center (OSSC)
 11. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
 12. กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
 13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 14. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
 15. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
 16. ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี (IPCS)
 17. กลุ่มตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง[แก้]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการภายใต้กฎหมายทั้ง 8 ฉบับนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ได้แก่

 1. คณะกรรมการอาหาร
 2. คณะกรรมการยา
 3. คณะกรรมการเครื่องสำอาง
 4. คณะกรรมการวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
 5. คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
 6. คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
 7. คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย

พร้อมกันนี้ คณะรัฐมนตรียังได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาด้านยา อาหารและสารเคมี เป็นกลไกประสานงานกับหน่วยงานอื่น คณะกรรมการดังกล่าว ได้แก่

 1. คณะกรรมการระบบยาแห่งชาติ
 2. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
 3. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยังได้เข้าร่วมองค์กรนานาชาติ เช่น Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)

การดำเนินงานควบคุมทางด้านต่างๆ จะต้องดำเนินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และมติของคณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น และเลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ เจ้าหน้าที่ของกองที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ กทม. โดย อย. ได้มอบให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 เพื่อสามารถตรวจสอบดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่ายในท้องตลาด และทำหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมติของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น

ทำเนียบเลขาธิการ[แก้]

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รายนามเลขาธิการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายแพทย์ประกอบ วิศาลเวทย์ 1 ตุลาคม 2517 - 15 กุมภาพันธ์ 2522
2. นายแพทย์สันต์ สิงหภักดี 16 กุมภาพันธ์ 2522 - 30 กันยายน 2524
3. นายแพทย์จำลอง มุ่งการดี 1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2525
4. นายแพทย์ชนะ คำบุญรัตน์ 1 ตุลาคม 2525 - 30 กันยายน 2529
5. นายแพทย์ประชา เอมอมร 1 ตุลาคม 2529 - 8 เมษายน 2534
6. เภสัชกรหญิง ท่านผู้หญิง ปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา 24 เมษายน 2534 - 30 กันยายน 2534
7. นายแพทย์มรกต กรเกษม 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2537
8. นายแพทย์บรรเทา อื้อกุล 4 ตุลาคม 2537 - 21 กรกฎาคม 2538
9. เภสัชกร ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ภักดี โพธิศิริ 12 กันยายน 2538 - 4 กันยายน 2540
10. นายแพทย์มงคล ณ สงขลา 5 กันยายน 2540 - 30 กันยายน 2542
11. นายแพทย์ณรงค์ ฉายากุล 1 ตุลาคม 2542 - 30 ตุลาคม 2543
12. นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน 31 ตุลาคม 2543 - 7 พฤศจิกายน 2545
13. นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ 8 พฤศจิกายน 2545 - 30 กันยายน 2547
14. เภสัชกร ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ภักดี โพธิศิริ 1 ตุลาคม 2547 - 5 ตุลาคม 2549
15. นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 20 พฤศจิกายน 2549 - 8 เมษายน 2551
16. นายแพทย์ชาตรี บานชื่น 9 เมษายน 2551 - 30 กันยายน 2551
17. นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555
18. นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559
19. นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561
20. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
21. นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม 1 ตุลาคม 2562 -

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]