กองบิน 2 ลพบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กองบิน 2 (ลพบุรี)
Wing2.gif
ประเทศไทย
กองบัญชาการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กองบิน 2 เป็นกองบินสังกัดกองทัพอากาศไทยที่ตั้งอยู่ใน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประวัติ[แก้]

 • ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม กองทัพบกได้มีคำสั่งทหารบกที่ ๑๗๘/๒๐๖๙๘ ให้จัดตั้ง " กองบินใหญ่ทหารบกที่ ๒ "
 • ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ จอมพล ป.พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก พระเวชยันรังสฤษ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เล็งเห็นความจำเป็นในอนาคต จึงได้สร้างสถานที่ทำการให้กับกองบินน้อยที่ ๒ แห่งใหม่ ณ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และได้สั่งให้ย้ายกองบินน้อยที่ ๒ จากดอนเมือง เข้าที่ตั้งใหม่ เสร็จเรียบร้อยในปลายปีเดียวกัน
 • ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ กองบินน้อยที่ ๒ ได้สร้างโรงเรียนประชาบาล กองบินโคกกะเทียมขึ้น เพื่อให้บุตรหลานข้าราชการได้รับการศึกษาเล่าเรียนใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกลไปโรงเรียนในตัวจังหวัด
 • ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม กองบินน้อยที่ ๒ ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นครั้งสุดท้ายว่า ( กองบิน ๒ ) และได้รับการบรรจุฝูงบินสนามขึ้นอีก ๓ ฝูงบิน คือ ฝูงบินผสม ๒๒๑ ฐานบินเชียงใหม่ , ฝูงบินผสม ๒๒๒ ฐานบิน อุบล ฯ และ ฝูงบินผสม ๒๒๓ ฐานบินอุดร ฯ ส่วนที่ตั้ง ณ กองบิน ๒ จ.ลพบุรี คือ ฝูงบินผสม ๒๒๔
 • ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กองบิน ๒ ได้รับการบรรจุฝูงบิน ๓ ฝูงบิน คือ ฝูงบิน ๒๐๑ , ฝูงบิน ๒๐๒ และ ฝูงบิน ๒๐๓ และมีฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนามชายแดนอีก ๒ ฝูงบิน คือ ฝูงบิน ๒๐๖ วัฒนานคร และ ฝูงบิน ๒๐๗ จังหวัดตราด
 • กองบิน ๒ กองพลบินที่ ๑ กองบัญชาการยุทธทางอากาศได้ถือเอา วันที่ ๑๖ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๒ ฯ จนถึงทุกวันนี้

ภารกิจ[แก้]

กองบิน ๒ มีภารกิจเตรียมการ และปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศ ตามที่ กองทัพอากาศกำหนด โดยมี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็น ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

การจัดหน่วย กองบิน ๒[แก้]

กองบังคับการ มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม ปกครองบังคับบัญชา และบริหารงาน ให้เป็นไปตามภารกิจของกองบิน ๒

สนามบินกองบิน 2 ลพบุรี
โรงจอดเฮลิคอปเตอร์ UH-1H Huey
UH-1H จากฝูงบิน 203 กองบิน 2 ลพบุรี ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2550
งานวันเด็กแห่งชาติ ที่กองบิน 2 ลพบุรี ปี 2553
 • แผนกกำลังพล
 • แผนกการข่าว
 • แผนกยุทธการ
 • แผนกการเงิน
 • แผนกธุรการ
 • แผนกช่างโยธา
 • โรงพยาบาลกองบิน 2
 • แผนกสวัสดิการ
 • แผนกงบประมาณ
 • แผนกส่งกำลังบำรุง
 • แผนกกิจการพลเรือน
 • แผนกพลาธิการ
 • กองเทคนิค
  * แผนกช่างอากาศ
  * แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
  * ฝ่ายสรรพาวุธ
 • แผนกสนับสนุนการบิน
 • กองพันทหารอากาศโยธิน
 • กองร้อยทหารสารวัตร
 • ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ

ฝูงบินในสังกัด[แก้]

 • ฝูงบิน 201 "Spider"
 • ฝูงบิน 202 “Scholar”
 • ฝูงบิน 203 "Scorpion"
 • สนามฝึกการใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล

ผู้บังคับบัญชาในอดีต[แก้]

 • ร.อ.พระเหี้ยมใจหาญ (เหม ยศธร) ธ.ค.๒๔๖๒ - มิ.ย.๒๔๖๗
 • ร.อ.พระเทเวศอำนวยฤทธิ์ (ประเสริฐ อิมทรุเศรษฐ์) มิ.ย.๒๔๖๗ - มิ.ย.๒๕๔๙
 • ร.อ.หลวงเวหนเหินเห็จ (ผล หงสกุล) มิ.ย.๒๔๖๙ - มิ.ย.๒๔๖๗
 • น.ต.หลวงเทวัญอำนวยเดช (หลี สุวรรณนุช) เม.ย.๒๔๗๑ - เม.ย.๒๔๗๓
 • ร.อ.หลวงถกลนภากาศ (มนต์ สิงห์เสนีย์) เม.ย.๒๔๗๓ - มี.ค..๒๔๗๕ เม.ย.๒๔๗๕ - ธ.ค..๒๔๗๕
 • ร.อ.หลวงถะเกิงนภดล (ลุ้ย ชวนะเสน) ม.ค.๒๔๗๓ - เม.ย.๒๔๗๕
 • ร.อ.หลวงล่าฟ้าเริงรณ (กิ่ง ผลานุสนธ) ม.ค.๒๔๗๖ - เม.ย.๒๔๗๙
 • พ.ต.หลวงปลื้มประหารหาว (ปลื้ม สีห์สุรไกร) เม.ย.๒๔๗๙ - ต.ค.๒๔๘๓ ต.ค.๒๔๘๓ - เม.ย.๒๔๘๔
 • เรืออากาศเอก เฉลิม พีระบูล เม.ย.๒๔๘๔ - พ.ค.๒๔๘๖
 • นาวาอากาศตรี ถนอม ปิณฑะแพทย์ พ.ค.๒๔๘๖ - มิ.ย.๒๔๘๖
 • เรืออากาศเอก หาญ ขำพิพัฒน์ มิ.ย.๒๔๘๖ - ม.ค.๒๔๙๐
 • นาวาอากาศเอก หลวงเจริญจรัมพร ( เจริญ ไชยโกมล ) ม.ค.๒๔๙๐ - เม.ย.๒๔๙๐
 • นาวาอากาศตรี พิชิต บุณยเสนา เม.ย.๒๔๙๐ - เม.ย.๒๔๙๑
 • นาวาอากาศโท สวน สุขเสริม เม.ย.๒๔๙๑ - มิ.ย.๒๔๙๔พ.ย.๒๔๙๔ - ก.ค.๒๔๙๕
 • นาวาอากาศตรี เปล่ง พจนะศิลป์ มิ.ย.๒๔๙๔ - พ.ย.๒๔๙๔
 • นาวาอากาศโท อุสาห์ ชัยนาม ก.ค.๒๔๙๕ - ต.ค.๒๔๙๕
 • นาวาอากาศโท สวัสดิ์ พรชำนิ ต.ค.๒๔๙๕ - มิ.ย.๒๔๙๘
 • นาวาอากาศเอก วัชระ จุทัยรัศม์ มิ.ย.๒๔๙๘ - ก.ค.๒๔๙๙
 • นาวาอากาศโท พะเนียง กานตรัตน์ ก.ค.๒๔๙๙ - ส.ค.๒๕๐๐
 • นาวาอากาศโท ประสาน ลีลาลัย ส.ค.๒๕๐๐ - มิ.ย.๒๕๐๑
 • นาวาอากาศโท บัญชา สุขานุศาสน์ มิ.ย.๒๕๐๑ - ต.ค.๒๕๐๓
 • นาวาอากาศโท สมพล บุรุษรัตนพันธ์ ต.ค.๒๕๐๓ - ส.ค.๒๕๐๙
 • นาวาอากาศโท ราเชนทร์ วัณณรถ ส.ค.๒๕๐๘ - ม.ค.๒๕๐๙
 • นาวาอากาศเอก ประยุทธ ประจวบเหมาะ ม.ค.๒๕๐๙ - มิ.ย.๒๕๑๑
 • นาวาอากาศเอก เรวัตร วริยพงษ์ ( รรก. ) มิ.ย.๒๕๑๑ - ก.พ.๒๕๑๒
 • นาวาอากาศเอก ประยุทธ ประจวบเหมาะ ก.พ.๒๕๑๒ - ต.ค.๒๕๑๔
 • นาวาอากาศเอก จรรยา สุคนธทรัพย์ ต.ค.๒๕๑๔ - ก.ย.๒๕๑๗
 • นาวาอากาศเอก จรรยา สุคนธทรัพย์ (รรก) ต.ค.๒๕๑๗ - เม.ย.๒๕๑๘
 • นาวาอากาศเอกเปรื่องวิทย์ หงสนันทน์ เม.ย.๒๕๑๘ - เม.ย.๒๕๑๙
 • นาวาอากาศเอก เกษตร โรจนนิล เม.ย.๒๕๑๙ - ส.ค.๒๕๒๐
 • นาวาอากาศเอก วีระ กิจจาทร ส.ค.๒๕๒๐ - เม.ย.๒๕๒๑
 • นาวาอากาศเอก สามารถ โสดสถิตย์ เม.ย.๒๕๒๑ - พ.ค.๒๕๒๔
 • นาวาอากาศเอก จรูญ วุฒิกาญจน์ ต.ค.๒๕๒๔ - ก.ย.๒๕๒๖
 • นาวาอากาศเอก เฉลิม เอี่ยมแจ้งพันธ์ ต.ค.๒๕๒๖ - ก.ย.๒๕๒๙
 • นาวาอากาศเอก สนั่น มณีกุล ต.ค.๒๕๒๙ - ก.ย.๒๕๓๐
 • นาวาอากาศเอก บรรทม เรืองจันทร์ ต.ค.๒๕๓๐ - ก.พ.๒๕๓๒
 • นาวาอากาศเอก เอนก พัวสุวรรณ มี.ค.๒๕๓๒ - ก.ย.๒๕๓๒
 • นาวาอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์ ต.ค.๒๕๓๒ - ก.ย.๒๕๓๔
 • นาวาอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช ต.ค.๒๕๓๔ - ก.ย.๒๕๓๖
 • นาวาอากาศเอก ดนัย นันทะศิริ ต.ค. ๒๕๓๖ - ก.ย. ๒๕๓๙
 • นาวาอากาศเอก ชูศักดิ์ วิบูลย์ชัย ต.ค. ๒๕๓๙ - ก.ย. ๒๕๔๑
 • นาวาอากาศเอก สุรทรง เพ็ญโฉม ต.ค. ๒๕๔๑ - ก.ย. ๒๕๔๒
 • นาวาอากาศเอก ไพบูลย์ สิงหามาตย์ ต.ค. ๒๕๔๒ - เม.ย. ๒๕๔๕
 • นาวาอากาศเอก วรชัย ไสยจิตร เม.ย. ๒๕๔๕ - พ.ค.๒๕๔๘
 • นาวาอากาศเอก สุรพล มาลีวรรณ พ.ค. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐
 • นาวาอากาศเอก ทรงพล แจ้งสี พ.ค. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑
 • นาวาอากาศเอก เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ต.ค. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
 • นาวาอากาศเอก นฤพล จักรกลม ต.ค. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
 • นาวาอากาศเอก เศกสรรค์ สวนสีดา ต.ค. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
 • นาวาอากาศเอก เจษฎา  แท่งทองคำ ต.ค. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
 • นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ต.ค. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
 • นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขำมา ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย.๒๕๖๓
 • นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ์ ต.ค. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]