ข้ามไปเนื้อหา

นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร (Nipon Chattipakorn) อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย ประจำปี 2555 และ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร เกิดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2511 สมรสกับ รศ. ดร. ทพญ.สิริพร (ไชยสิน) ฉัตรทิพากร มีบุตร 1 คน ชื่อ ดช. คเณศ ฉัตรทิพากร

การศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2535 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2536 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2541 ปริญญาเอก (Physiology and Biophysics), University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2542 - 2543 นักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาทางไฟฟ้าของหัวใจ, Division of Cardiovascular Diseases, Department of Medicine, School of Medicine, University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA

ประวัติการทำงาน และตำแหน่งอื่น ๆ[แก้]

 • พ.ศ. 2536 - 2537 อาจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2543 - 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Division of Cardiovascular Diseases, Department of Medicine, School of Medicine, University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2548 - 2551 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ[แก้]

 • พ.ศ. 2532 รางวัลนักศึกษาแพทย์แลกเปลี่ยน จาก Fukui Medical School ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2534 รางวัลนักศึกษาแพทย์แลกเปลี่ยน จาก Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2536 ทุน ก.พ. ศึกษาต่อต่างประเทศ (สหรัฐ)
 • พ.ศ. 2541 Academic Excellence Award จาก University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2541 Academic Excellence Award จาก Center for International Program ของ University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2541 Travel Grant Award จาก Graduate Student Association-University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2541 - 2542 Outstanding Graduate Fellow ในสาขา Physiology and Biophysics จาก University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2541 Young Investigator Award (Honorable mention) จาก North American Society of Pacing and Electrophysiology (NASPE), San Diego, California, USA
 • พ.ศ. 2542 Most Outstanding Graduate Award จาก Department of Physiology and Biophysics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2542 Wyeth-Ayerst Electrophysiology Fellowship Award จาก the 10th Annual Wyeth-Ayerst Electrophysiology Fellowship Program at NASPE, Toronto, Canada
 • พ.ศ. 2543 Outstanding Visiting Scholar Award จาก University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA
 • พ.ศ. 2543 American Heart Association Beginning Grant-in-Aid Award จาก American Heart Association, Southeast Affiliate, USA
 • พ.ศ. 2543 Young Investigator Award (Clinical Investigation, Second prize) จาก American College of Cardiology (ACC), Anaheim, California, USA
 • พ.ศ. 2544 Principal Alien of Extraordinary Ability in the Sciences (O-1) จาก United States Immigration and Naturalization Services, USA
 • พ.ศ. 2545 ACC/Procter & Gamble Pharmaceuticals Career Development Award in Arrhythmias จาก American College of Cardiology (ACC), USA
 • พ.ศ. 2548 ข้าราชการดีเด่น (สาย ก.) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2549 รางวัลช้างทองคำนักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2549 จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2551 รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • พ.ศ. 2552 รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • พ.ศ. 2555 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

หน้าที่และกิจกรรมในองค์กรระดับประเทศ[แก้]

 • พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน สมาชิกแพทยสภา
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน สมาชิกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2548 - 2554 กรรมการบริหาร สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๒๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๖๒, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๙๙, ๙ มกราคม ๒๕๕๘
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒, ๒ เมษายน ๒๕๖๑