พรทิพย์ โรจนสุนันท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แพทย์หญิง คุณหญิง

พรทิพย์ โรจนสุนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556[1]
ถัดไป เอนก ยมจินดา
ดำรงตำแหน่ง
22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 [2] – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า เอนก ยมจินดา
ถัดไป สุพจน์ นาคเงินทอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
29 พฤษภาคม 2556[1] – 17 มิถุนายน 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 ธันวาคม พ.ศ. 2497 (63 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส วิชัย โรจนสุนันท์
ศาสนา พุทธ

แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ หรือชื่อเดิมว่า พรทิพย์ ศรศรีวิชัย (เกิด 21 ธันวาคม พ.ศ. 2497) เป็น กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม[3] คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ในส่วนของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมอบหมาย[4]ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 45/2559 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ นิติแพทย์ชาวไทย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ระหว่างช่วง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557  – 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมระหว่าง 29 พฤษภาคม 2556 – 17 มิถุนายน 2557 และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คนที่ 10 ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปี 2556 - ปัจจุบัน[5]

ประวัติ[แก้]

พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ชื่อเล่น นาย เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของว่าที่ร้อยตรี สาทร กับนางพิสมร ศรศรีวิชัย มีน้องอีกสามคน คือ ดอกเตอร์ พรรณทิพา วิเชียรสวรรค์, ดอกเตอร์ ฐิติมา ตั้งเลิศไพบูลย์ และอาชวิช ศรศรีวิชัย[6]

พรทิพย์ สมรสกับวิชัย โรจนสุนันท์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 มีธิดา 1 คน ชื่อ ญารวี โรจนสุนันท์ ชื่อเล่น เท็น[6]

การศึกษา[แก้]

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างปี พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2522 และได้รับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2525 และในปี พ.ศ. 2538 ได้รับอนุมัติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้แล้วยังได้รับวุฒิบัตรฯจากต่างประเทศ อีกด้วย

 • พ.ศ. 2522 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2526 วุฒิบัตรสาขาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2538 อนุมัติบัตรสาขานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2541 Forensic Anthropology, Armed Forces Institute of Pathology Washington DC สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2542 Forensic Pathology, Armed Forces Institute of Pathology Washington DC สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2546 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 3
 • พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2548 แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. 2553 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15

ประวัติการทำงาน[แก้]

พรทิพย์เคยรับราชการในตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ สี่ ประจำ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2523 ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 จึงย้ายมาเป็นอาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา และหัวหน้าหน่วยนิติเวชและหน่วยตรวจศพ ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระหว่างนั้นยังได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาคณาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 และตำแหน่ง ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2542 อีกด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้โอนมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการแพทย์ สถาบันพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง จังหวัดนนทบุรีและโฆษกกระทรวงยุติธรรม ในปี พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และในปี พ.ศ. 2548 ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กระทั่งในปี พ.ศ. 2551 ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (นักบริหาร ระดับสูง)และในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน[7] ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้[8]

ประวัติการทำงาน (โดยย่อ) 

 • พ.ศ. 2534 อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • พ.ศ. 2541 ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี
 • พ.ศ. 2542 กรรมการแพทย์สภา วาระปี 2542 – 2544
 • พ.ศ. 2546 รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. 2548 รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. 2556 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม และที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ตำแหน่งทางวิชาการ (โดยย่อ)

 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรอัยการ และผู้พิพากษา
 • อาจารย์พิเศษภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การภาคทัณฑ์[แก้]

แพทยสภา หลังมีมติลงโทษภาคทัณฑ์จากการเปิดเผยรายงานตรวจพิสูจน์ศพ นายห้างทอง ธรรมวัฒนะ[9]พญ.พรทิพย์ได้ร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้แพทยสภาทบทวน โดยอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารมติแพทยสภาเพื่อยื่นร้องต่อศาลปกครอง

ผลงาน[แก้]

 • การพิสูจน์ศพ “ห้างทอง ธรรมวัฒนะ
 • ร่วมชันสูตรชิ้นเนื้อและรวบรวมหลักฐานในคดีที่นายแพทย์วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ ฆ่าหั่นศพแพทย์หญิงผัสพรภรรยาของตนเอง
 • การพิสูจน์เอกลักษณ์ผู้ตาย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ณ วัดย่านยาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 • การพิสูจน์ศพนิรนามในสุสาน จ.ปัตตานี
 • การหาหลักฐานเพื่อค้นหาทนายสมชาย นีละไพจิตร
 • การตรวจดีเอ็นเอ แด็ก บิ๊กแอส, ฝ้ายและน้องจัสติน
 • การตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นพ่อของ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
 • นักเขียนคอลัมน์ "คุ้ยแคะความคิดกับหมอแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์" ในเว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน
 • งานเขียนคอลัมน์พิเศษใน หนังสือพิมพ์ข่าวสด เรื่อง แกะรอยแก๊งส์โอรส วัยรุ่นนักเลงหรือผู้ป่วยทางจิต โดยใช้นามปากกาว่า ทิพย์ โอรส
 • งานเขียน เช่น แกะรอย DNA, คิดทางขวาง, ใต้คมมีดหมอ, ทำเพื่อศพ, บันทึกสึนามิ, ป่วยเป็นศพ, เปรี้ยวหลบใน, รักเป็นศพ วัยรุ่น...วุ่นวาย...สดใสหรือแสบซ่า, ศพพูดได้, สอนด้วยศพ, สืบจากดวง, สืบจากศพ, สืบจากศพ ภาค 2, สู้เพื่อศพ
 • ยืนยันว่า เครื่องตรวจจับระเบิด GT200 เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

 • Order of the Polar Star - Ribbon bar.svg   The Royal Order of the North Star จากราชอาณาจักรสวีเดน พ.ศ. 2548

รางวัลเกียรติคุณ[แก้]

 • ปี 2541 โล่สดุดีเกียรติคุณการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์
 • ปี 2540 รางวัลสาขาจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ปี 2547 รางวัล Beauty of Science Award เพื่อเป็นการเชิดชูนักวิทยาศาสตร์สตรีผู้ที่นำมาซึ่งมิติใหม่แห่งวงการวิทยาศาสตร์
 • ปี 2550 รางวัลสตรีนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดีเด่น จากงานประกาศเกียรติคุณของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556". ราชกิจจานุเบกษา (เล่ม 130, ตอนพิเศษ 67 ง): 2. 2556-06-04. สืบค้นเมื่อ 2556-06-04. 
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 265 ง พิเศษ หน้า 4 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF
 4. http://www.komchadluek.net/detail/20160322/224552.html
 5. นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ http://web.wattana.ac.th/pta53/porntip.html
 6. 6.0 6.1 "พรทิพย์ โรจนสุนันท์". ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2557. 
 7. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1271752304&grpid=04&catid=01
 8. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000060847
 9. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000082702
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00122109.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00177263.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/B/009/1.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]