พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

เกิดพรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 (54 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สัญชาติไทย
การศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชาร์สล์สเติร์ต Charles Sturt University, Australia
อาชีพเภสัชกร, อาจารย์

ศาสตราจารย์ เภสัชกร พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ (Pornsak Sriamornsak) เป็นเภสัชกร, อาจารย์ชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2539 ก่อนได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจาก Charles Stuart University ประเทศออสเตรเลีย

พรศักดิ์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2547 สาขาเภสัชศาสตร์ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2556 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสภาวิจัยแห่งชาติ มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม (Pharmaceutical Technology) เน้นการพัฒนาและออกแบบรูปแบบยาและระบบนำส่งยา (Dosage Form and Drug Delivery Design) การผลิตยารูปแบบของแข็ง การใช้พอลิเมอร์ในทางเภสัชกรรม เทคนิคการพิมพ์สามมิติทางเภสัชกรรม นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม และวิศวเภสัชกรรม

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” จังหวัดสมุทรสาคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) และปริญญาโท จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2537 และ 2539 ตามลำดับ และเข้ารับราชการเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุนจากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย (International Postgraduate Research Scholarship) และจากมหาวิทยาลัย Charles Sturt (Charles Sturt University Postgraduate Research Scholarship) ในปี พ.ศ. 2542 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Charles Sturt ประเทศออสเตรเลีย และสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการอยู่ที่เดิม เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในปี พ.ศ. 2550 ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในสาขาเกษตรศาสตร์ (การจัดการการผลิตสัตว์) และได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จากสภาเภสัชกรรม ในปี พ.ศ. 2564

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (ศาสตราจารย์ระดับ 11 เดิม) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (เดิมคือภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้ารับราชการในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2539

ตำแหน่งในปัจจุบัน[แก้]

 • คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2566 -)
 • ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา (สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์) (พ.ศ. 2560 –)
 • อุปนายก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) (พ.ศ. 2563 –)
 • เลขาธิการ วิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2564 –)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย์ประจำ (พ.ศ. 2564 –)
 • กรรมการสภาสถาบันพระบรมราชชนก ผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ศ. 2564 –)
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก (พ.ศ. 2565 –)
 • ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Adjunct Professor), Department of Pharmacology, Center for Transdisciplinary Research, Saveetha Dental College, Saveetha University, Chennai, India (พ.ศ. 2565 –)
 • FAPA Section Chairperson: Industrial Pharmacy and Marketing Section สหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย (Federation of Asian Pharmaceutical Associations; FAPA) (พ.ศ. 2566 –)
 • นักวิจัยพันธมิตร (Affiliated Researcher) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2566 –)
 • Editor-in-Chief วารสาร Science, Engineering and Health Studies (SEHS) (พ.ศ. 2562 –)
 • คณะกรรมการ Local Board for Thailand (2023-2026) เพื่อบรรจุวารสารไทยเข้าฐานข้อมูล Scopus (พ.ศ. 2566 –)

ประสบการณ์ด้านการบริหาร[แก้]

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2546)
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2548)
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550)
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2551)
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555)
 • เลขาธิการและกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2563)
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559)
 • รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562)

เกียรติคุณและรางวัล[แก้]

 • พ.ศ. 2566 - รางวัลเกียรติยศ (Award of Honor) ในฐานะวิทยากรผู้บรรยายที่โดดเด่น (Eminent Speaker) จาก Chitkara College of Pharmacy ประเทศอินเดีย
 • พ.ศ. 2566 - รางวัล Mrs. Sudha Nagaich Memorial Award 2023 จาก Society of Pharmaceutical Education and Research (SPER) ประเทศอินเดีย  
 • พ.ศ. 2566 - Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Best Scientist in Thailand (Ranked #1 in Thailand, Ranked #79 in Asia) ใน AD World Scientist and University Rankings 2023 (AD Scientific Index, www.adscientificindex.com)
 • พ.ศ. 2566 - Top 50 Scientists in Thailand ใน AD World Scientist and University Rankings 2023 (AD Scientific Index, www.adscientificindex.com), according to H-index
 • พ.ศ. 2565 - รางวัล Innovative Researcher Award from Pharmaceutical Royal Society International (PRISAL) ประเทศอินเดีย  
 • พ.ศ. 2565 - Top 50 Scientists in Thailand ใน AD World Scientist and University Rankings 2022 (AD Scientific Index, www.adscientificindex.com)  
 • พ.ศ. 2565 - Top Scientists in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Ranked #1 in Thailand, Ranked #83 in Asia), AD World Scientist and University Rankings 2022 (AD Scientific Index, www.adscientificindex.com)  
 • พ.ศ. 2565 - Included in the World’s Top 2% of the World Scientists 2022 (Career-long Citation Impact & Single Year Citation Impact), in pharmacology and pharmacy, as ranked by Stanford University  
 • พ.ศ. 2564 - Lifetime Achievement Award จาก International Scientist Awards 2021 on Engineering, Science and Medicine (ISAO 2021)
 • พ.ศ. 2564 - Top 50 Scientists in Thailand & Best Scientist in Silpakorn University, AD World Scientist and University Rankings 2021 (AD Scientific Index, www.adscientificindex.com)  
 • พ.ศ. 2564 - Included in the World’s Top 2% of the World Scientists 2021 (Career-long Citation Impact & Single Year Citation Impact), in pharmacology and pharmacy, as ranked by Stanford University  
 • พ.ศ. 2563 - Included in the World’s Top 2% of the Most-cited Scientists 2020, in pharmacology and pharmacy, as ranked by Stanford University (position 529 among 94,611 scientists)
 • พ.ศ. 2562 - Named as a finalist for ‘Alumni of the Year’ in the Australian Alumni Awards Thailand 2019
 • พ.ศ. 2561 - รางวัล Outstanding Contribution Awards of Editorial Board Member จากวารสาร Asian Journal of Pharmaceutical Sciences
 • พ.ศ. 2561 - รางวัลเพชรเภสัชมหิดล (เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2559 - รางวัล MyCRS Best Poster Award จาก Controlled Release Society (Malaysia Chapter)
 • พ.ศ. 2556 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2556 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • พ.ศ. 2556 - รางวัล 2012-2013 Thailand Distinguished Polymer Scientist จากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2555 - รางวัล Ishidate Award (Pharmaceutical Research) จาก Federation of Asian Pharmaceutical Association
 • พ.ศ. 2554 - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2553 ประเภทวิชาการ/วิจัย จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2552 - รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นประจำปี 2552 (TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award 2009) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักพิมพ์ Elsevier
 • พ.ศ. 2552 - รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2552 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • พ.ศ. 2548 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย (รางวัลชมเชย) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2548 - รางวัลผลงานวิจัยดี ประจำปี พ.ศ. 2548 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • พ.ศ. 2547 - รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว.-สกอ. ประจำปี พ.ศ. 2547 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • พ.ศ. 2547 - รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2547 สาขาเภสัชศาสตร์ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2547 - รางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2546 (จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย)
 • พ.ศ. 2545 - รางวัล Nagai Award Thailand 2002 (Outstanding Research) จาก Nagai Foundation Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2545 - Charles Sturt University Writing-Up Award จาก Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลีย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๔ ข หน้า ๙๓, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๙๔, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๙๙, ๙ มกราคม ๒๕๕๘