ข้ามไปเนื้อหา

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 11

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วุฒิสภาไทย ชุดที่ 11
ชุดที่ 10 ชุดที่ 12
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภา
วาระ30 มีนาคม พ.ศ. 2557 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 (77)
รัฐบาลคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์
วุฒิสภา
สมาชิก150
ประธานนิคม ไวยรัชพานิช
สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานคนที่ 1สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
พลตำรวจเอก จงรัก จุฑานนท์
รองประธานคนที่ 2พีระศักดิ์ พอจิต

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 11 (30 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) เป็นสมาชิกชุดสองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนควบคู่กับการสรรหา จากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 และการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2554 นับเป็นวุฒิสภาที่มีอายุสั้นที่สุดในจำนวนวุฒิสภาไทย สิ้นสุดลงตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2557

เนื่องจากมาตรา 279 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้ สมาชิกวุฒิสภาไทยจากการสรรหาใน พ.ศ. 2554 มีวาระเพียง 3 ปี ดังนั้นนับตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557 สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จึงมีเพียง 77 คนเท่านั้น

การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2557 ไม่เกิดขึ้น เพราะ รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2554 จำนวนสมาชิกวุฒิสภาอีก 73 ราย ครบวาระในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ดังนั้นวุฒิสภาไทยชุดที่ 11 จึงมีสมาชิกครบ 150 รายเพียง 13 วันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มาตรา 117 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาอยู่ปฎิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีวุฒิสภาชุดใหม่

อนึ่งในเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th ไม่ถือว่ามีวุฒิสภาชุดนี้ โดยสมาชิกแบบเลือกตั้งทั้งหมดอยู่ในรายชื่อวุฒิสภาไทย ชุดที่ 10 และ สมาชิกแบบสรรหาก็ให้ถือว่าเป็นวุฒิสภาไทย ชุดที่ 10 เช่นเดียวกัน[1]

วุฒิสภาชุดนี้เคยจัดการประชุมร่วมกันใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 [2][3]วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 มีมติวุฒิสภาให้ สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นประธานวุฒิสภา[4]พลตำรวจเอก จงรัก จุฑานนท์ เป็น รองประธานคนที่ 1[5]

แบบเลือกตั้ง

[แก้]
 1. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
 2. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
 3. มณเฑียร สงฆ์ประชา
 4. มารุต โรจนาปิยาวงศ์
 5. ธงชัย ศรีสุขจร
 6. เรืออากาศเอก จักวาล ตั้งภากรณ์
 7. ธนพงศ์ ธนเดชากุล
 8. นิพัทธา อมรรัตนเมธา
 9. สืบยศ ใบแย้ม
 10. คณิพงษ์ แขวัฒนะ
 11. สุชาติ อุสาหะ
 12. เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์
 13. ประทวน สุทธิอำนวยเดช
 14. วราภรณ์ อัศวเหม
 15. บุญยืน ศิริธรรม
 16. สุนทร วัฒนาพร
 17. บุญส่ง เกิดหลำ
 18. ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
 19. จองชัย เที่ยงธรรม
 20. ชูศักดิ์ ศรีราชา
 21. ไพโรจน์ ทุ่งทอง
 22. จุลพันธ์ ทับทิม
 23. มงคลชัย ดวงแสงทอง
 24. อดิศร กำเนิดศิริ
 25. ชิงชัย ก่อประภากิจ
 26. อานนท์ ตันตระกูล
 27. เสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์
 28. วิชัย ด่านรุ่งโรจน์
 29. สุรินทร์ ฐิติปุญญา
 30. พิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์
 31. ดาบตำรวจ บุหลัน ราษฎร์คำพรรณ์
 32. สุรพล สันติโชตินันท์
 33. วราวุฒิ หน่อคำ
 34. ตรี ด่านไพบูลย์
 35. บุญพา ลิมปะพันธ์
 36. พีระศักดิ์ พอจิต
 37. วิรัช พิมพะนิตย์
 38. วัน สุวรรณพงษ์
 39. บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย
 40. สมนาม เหล่าเกียรติ
 41. พงษ์ศิริ กุสุมภ์
 42. ณัฐพล เนื่องชมภู
 43. เสริมศักดิ์ ทองศรี
 44. ศรีเมือง เจริญศิริ
 45. วิริยะ ทองผา
 46. ประยูร เหล่าสายเชื้อ
 47. สมเกียรติ พื้นแสน
 48. สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์
 49. วิลดา อินฉัตร
 50. ดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์
 51. นุรุทธิ์ เจริญพันธ์
 52. อาทิตย์ ศรีตะบุตร
 53. ประพาส นวนสำลี
 54. ญานีนาถ เข็มนาค
 55. อาภรณ์ สาราคำ
 56. สมชาย เหล่าสายเชื้อ
 57. พจนา กิจกาญจน์
 58. สุนันต์ อรุณนพรัตน์
 59. สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
 60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง ไข่เกษ
 61. สฤษดิ์ บุตรเนียร
 62. สุรชัย ปิตุเตชะ
 63. ดวงพร เทียนทอง
 64. อภิชาติ ดำดี
 65. พันตำรวจเอก นรินทร์ บุษยวิทย์
 66. สมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ
 67. พันตำรวจเอก ธรรมนูญ ไฝจู
 68. นิมันซูร จิยี่งอ
 69. สมหวัง อภิชัยรักษ์
 70. วระชาติ ทนังผล
 71. ทวี ภูมิสิงหราช
 72. ชัยยศ ปัญญาไวย
 73. อับดุลอายี สาแม็ง
 74. ศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์
 75. อนุมัติ อาหมัด
 76. อิบรอเหม อาดำ
 77. พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย

แบบสรรหา

[แก้]

วุฒิสภาแบบสรรหามีอายุเพียง 13 วัน (30 มีนาคม 2557 ถึง 11 เมษายน 2557) เนื่องจากครบวาระการปฎิบัติงานตามมาตรา 297 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อย่างไรก็ตามวุฒิสภาแบบสรรหาชุดนี้ยังคงรักษาการต่อจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557

 1. รองศาสตราจารย์ กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
 2. นายคำนูณ สิทธิสมาน
 3. นายแพทย์ เจตน์ ศิรธรานนท์
 4. พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
 5. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
 6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตรึงใจ บูรณสมภพ
 7. นายถาวร ลีนุตพงษ์
 8. รองศาสตราจารย์ นรีวรรณ จินตกานนท์
 9. นายปรเทพ สุจริตกุล
 10. นายพิเชต สุนทรพิพิธ
 11. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
 12. รองศาสตราจารย์ วิชุดา รัตนเพียร
 13. นายวิทวัส บุญญสถิตย์
 14. หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล
 15. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
 16. พลเอก ชูชาติ สุขสงวน
 17. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
 18. นายประจิตต์ โรจนพฤกษ์
 19. นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา
 20. นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช
 21. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
 22. นายพิสิฐ เกตุผาสุข
 23. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
 24. นายวิชัย ไพรสงบ
 25. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
 26. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
 27. นายสมพล พันธุ์มณี
 28. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
 29. นายธวัช บวรวนิชยกูร
 30. นายธีระ สุวรรณกุล
 31. นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน
 32. นายบุญชัย โชควัฒนา
 33. นายประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์
 34. นายประสาร มฤคพิทักษ์ [6]
 35. หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช
 36. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
 37. นางยุวดี นิ่มสมบุญ
 38. นายวัชระ ตันตรานนท์
 39. นายวันชัย สอนศิริ
 40. นายวิบูลย์ คูหิรัญ
 41. พันตำรวจเอก สนธยา แสงเภา
 42. ศาสตราจารย์ สม จาตุศรีพิทักษ์
 43. นางสาวสุนันท์ สิงห์สมบุญ
 44. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
 45. นางกีระณา สุมาวงศ์
 46. พลตำรวจเอก จงรัก จุฑานนท์
 47. นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์
 48. นายตวง อันทะไชย
 49. รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง
 50. รองศาสตราจารย์ พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
 51. พลตำรวจเอก วงกต มณีรินทร์
 52. นาย วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
 53. ศาสตราจารย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์
 54. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
 55. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
 56. นายสมชาย แสวงการ
 57. พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
 58. นายอนุรักษ์ นิยมเวช
 59. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
 60. นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
 61. นายธานี อ่อนละเอียด
 62. นายประสงค์ นุรักษ์
 63. นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ
 64. พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
 65. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
 66. นายมณเฑียร บุญตัน
 67. พลตำรวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
 68. พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์
 69. พลตำรวจโท สมยศ ดีมาก
 70. นายสมัคร เชาวภานันท์
 71. นายสุธรรม พันธุศักดิ์
 72. นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
 73. นายไพบูลย์ นิติตะวัน

อ้างอิง

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]